Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 665110
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 7 de novembre de 2022, relatiu a l’aprovació inicial i exposició pública del «Projecte bàsic d’estacionament a la zona de les bateries de Favàritx» i de l'estudi d'impacte ambiental, al terme municipal de Maó (exp. C4300-2021-000448)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu, en sessió de caràcter ordinari de 23 de novembre de 2020, va adquirir l'immoble denominat Bateries de Favàritx al Ministeri de Defensa, dins del Parc Natural de s'Albufera des Grau.

El mes de juliol de 2021es va aprovar el PRUG, que regula els usos dins el Parc Natural de s'Albufera des Grau i en el qual es preveu l'execució d'un aparcament públic a les bateries militars adquirides pel CIM.

Amb data 14 de febrer de 2022, i amb l'objectiu d'ordenar la mobilitat rodada a la zona de Favàritx, es va adjudicar el contracte menor de servei per a la redacció de l'estudi previ-projecte bàsic i del projecte constructiu d'un estacionament a la zona de les antigues bateries de Favàritx a l'enginyer de camins, canals i ports Alberto Correa Rodríguez de la Torre.

Amb data 28 d'octubre de 2022 es va realitzar un informe de supervisió favorable del projecte bàsic de l'estacionament a la zona de bateries de Favàritx.

D'acord amb l'art. 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, el projecte i l'estudi d'impacte ambiental s'han de sotmetre a informació pública durant un termini no inferior a trenta dies hàbils, una volta publicat l'anunci en el BOE o diari oficial que correspongui i a la seu electrònica. Aquesta informació pública es realitzarà en una fase del procediment substantiu d'autorització del projecte en la qual estiguin obertes totes les opcions relatives a la determinació del contingut, l'extensió i la definició del projecte.

Per tot l'exposat,

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Mobilitat, en exercici de les competències atribuïdes per l'article 33 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars; pel Decret de Presidència núm. 275/2022, de 6 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències de la Presidència en els consellers executius (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), i l'acord del Consell Executiu de 5 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències del Consell Executiu en la presidenta i en els consellers i conselleres executives (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), tot l'anterior en relació amb el Decret de Presidència núm. 421/2019, de 9 de juliol, de creació dels departaments (BOIB núm. 93 ext. de 10 de juliol de 2019);

El Consell Executiu, per unanimitat dels set membres presents (senyor Maria Ballester, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyor Juaneda Mercadal, senyora Morlà Subirats i senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Aprovar inicialment el «PROJECTE BÀSIC D'ESTACIONAMENT A LA ZONA DE LES BATERIES DE FAVÀRITX», redactat per l'ECCP Alberto Correa Rodríguez de la Torre, i l'estudi d'impacte ambiental redactat per Daniel Ramón Manera i Antonia Torres Pérez.

Segon. Sotmetre a informació pública el projecte i l'estudi d'impacte ambiental esmentats, per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació dels anuncis en el BOIB, al tauler d'edictes i a la web del CIM. El termini comptarà des de l'endemà del dia que es publiqui l'anunci en el BOIB.

 

Maó, 11 de novembre de 2022

Per delegació de la presidenta,

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)