Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 662845
Tràmit d'informació pública modificació del pressupost municipal - increment 1'5 % personal i cobertura necessitats dels capítols 1, 2 i 6

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. Núm.: 9499/2022

ANUNCI TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA

Fem públic que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de dia 8 de novembre de 2022 acordà, entre altres, l'aprovació inicial de la modificació del Pressupost municipal de l'exercici 2022 tal com es detalla a continuació:

Aplicació

Descripció

Import

1-4320-2279920

Dinamització turística

30.000,00 €

2-1320-1510000

Gratificacions

64.298,87 €

2-2310-1200100

Sous del grup A2

15.170,91 €

2-2310-1310000

Laboral eventual

13.577,54 €

2-3230-1300000

Retribucions bàsiques laboral fix

10.261,50 €

2-3230-1310000

Laboral eventual

2.176,78 €

2-3341-1310000

Laboral eventual

23.890,39 €

2-9200-1500000

Complement productivitat

17.310,49 €

2-9200-1510000

Gratificacions

3.313,52 €

2-9200-6360010

Manteniment maquinari i programari

5.000,00 €

3-3380-2260920

Nadal i Reis

31.000,00 €

3-3380-2260940

Altres festes

12.000,00 €

3-3380-2260970

Sant Llorenç altres

5.000,00 €

3-3380-2260980

Sant Llorenç carrosses

6.000,00 €

3-4190-2269900

Despeses diverses Fira del Camp

15.000,00 €

3-4313-2269900

Mercat artesanal

5.000,00 €

4-1510-2269900

Despeses diverses

3.000,00 €

6-1650-2130000

Reparació i manteniment enllumenat públic

20.000,00 €

6-3330-2120000

Reparació i manteniment instal·lacions culturals

15.000,00 €

6-3420-2120000

Reparació edificis poliesportiu

6.000,00 €

6-3420-2120020

Reparació altres edificis esports

6.000,00 €

6-3420-2120030

Reparació i manteniment camp esports

5.000,00 €

6-4190-2120000

Reparació i manteniment Fira de Bestiar

1.000,00 €

6-9200-2120000

Reparació edificis i altres construccions

10.000,00 €

 

Total

325.000,00 €

Eco.

Descripció

Import

870.00

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

325.000,00 €

L'expedient relatiu a aquesta modificació pressupostària romandrà exposat al públic per un termini de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al BOIB, per tal que les persones interessades puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin pertinents.

Així mateix s'informa que l'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'han presentat reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les a comptar des del dia següent a la finalització de l'exposició al públic.

L'acord es pot consultar en el següent enllaç del Portal de Transparència municipal:

https://alaior.sedelectronica.es/transparency/6e4f4ec4-a853-42d4-8c17-d9c99526c30b/

Signat per mi,

 

(Signat electrònicament: 10 de novembre de 2022)

El batle José Luis Benejam Saura