Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 664881
Aprovació inicial de modificació pressupostària núm. 15/2022 i modificació bases execució pressupost

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aquesta Corporació en sessió plenària extraordinari i urgent celebrada el 10 de novembre de 2022, ha acordat aprovar inicialment l'expedient de modificació pressupostària núm. 15/2022, mitjançat suplement de crèdit i crèdit extraordinari càrrec a romanents per a despeses generals ( (E0099/2022/4326), i la modificació de bases d'execució del pressupost de 2022 per l'increment retributiu al complement dels bombers de l'1'5% (E0097/2021/4482) . Els expedients queden exposats al públic a la Secretaria de l'Ajuntament per un termini de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se l'anunci en el BOIB, perquè es puguin presentar reclamacions.

Si no es presenten reclamacions en contra durant el termini assenyalat, l'acord serà elevat a definitiu sense necessitat de nova aprovació.

 

Signat as Mercadal en la data de la signatura electrònica:(11 de novembre de 2022)

L'alcalde

Francisco J. Ametller Pons