Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 665074
Acord del Consell Rector del Consorci de Mobilitat per Eivissa d’aprovació dels comptes generals dels pressuposts dels anys 2019, 2020 i 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A fi de donar compliment a allò disposat a l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i a allò previst als Estatuts del Consorci Mobilitat per Eivissa, el Consell Rector del Consorci Mobilitat per Eivissa, en sessió ordinària de data 11 de novembre de 2022, ha adoptat els següents acords:

1.- Sotmetre a informe del Comitè Executiu els Comptes Generals corresponents als anys 2019, 2020 i 2021 formats per la intervenció.

2.- Exposar-los al públic, per període de quinze dies, a fi que durant dit termini i vuit més, els interessats puguin presentar quantes reclamacions, objeccions i observacions tinguin per convenients.

3.- Acompanyats dels informes del Comitè Executiu i de les reclamacions i observacions formulades, el comptes generals es sotmetran al Consell Rector del consorci per a què, en el seu cas, puguin ser aprovats.

 

Eivissa, a la data de la signatura electrònica (11 de novembre de 2022)

El conseller executiu del Dept. d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut Salvador Losa Marí