Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 664069
Notificació de deutes pendents dels subministrament d´aigua potable de Santa Margalida i avís de suspensió del 4rt trimestre 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de la comunicació que s´inserta i no existint constància de la seva recepció pels interessats, de conformitat amb l´establert en l´article 43 de Llei 39/2015 del Procediment  Administratiu Comú, es notifica mitjançant aquest edicte a les persones que es relacionen a l´ANNEX I, la següent comunicació:

 “El que es comunica perquè en prengui coneixement i efectes, de conformitat amb l'article 67 del Reglament Municipal Regulador dels serveis municipals de subministrament d'aigua potable i sanejament d'aigües residuals (BOIB Núm. 76 de 30 de maig de 2013), així mateix, se li indica que disposarà d'un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la present notificació, per tal que formuli les al·legacions que estimi convenient i/o adopti les mesures oportunes per restablir la situació.

Us informem que per procedir al pagament es podrà realitzar mitjançant transferència bancària al següents IBANS de l'Ajuntament de Santa Margalida:

ES91 0049 3186 5819 1000 2890 BANC SANTANDER (BIC BSCHESMM)

ES38 2100 0107 1402 0000 1164  CAIXABANK (BIC CAIXESBBXXX)

En el concepte s'indicarà el número de contracte.

També us informem que transcorregut el termini de dos mesos des de la realizació de la present notificació, sense que s'hagin presentat al·legacions es podrà procedir al tall del servei.

Igualment i de conformitat amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, se li adverteix de què es tracta d'un acte de tràmit i consegüentment no procedeix la interposició de recursos contra aquest. No obstant això, contra les resolucions i els actes de tràmit que decideixin, directa o indirectament, el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procediment, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, de conformitat amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, podrà interposar el recurs potestatiu de reposició, que caldrà fundar en qualsevol dels motius de nul·litat i anul·labilitat previstos en els articles 47 i 48 de la citada Llei. El termini per interposar recurs potestatiu de reposició serà d'un mes, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs de reposició serà d'un mes, des de la seva interposició (article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que considereu convenient d'interposar.  “ 

ANNEX I   

  D.N.I  IMPORT  TRIMESTRE

41.382.264-C

44,32€

4R TRIMESTRE 2021

78.169.997-N

52,68€

4R TRIMESTRE 2021

B07644123

32,41€

4R TRIMESTRE 2021

Y3340352-F

20,75€

4R TRIMESTRE 2021

41.298.653-Z

21,85€

4R TRIMESTRE 2021

41.295.200-B

49,33€

4R TRIMESTRE 2021

43.000.963-W

28,46€

4R TRIMESTRE 2021

Santa Margalida, a data de la signatura electrònica  (10 de novembre de 2022)

El batle Joan Monjo Estelrich.