Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 664902
Rectificació d’error a l’anunci d’inici del període d’informació pública del projecte de decret pel qual es declaren les zones sensibles a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. En data 5 de novembre de 2022, en el BOIB número 143 es va publicar l'anunci d'inici del període d'informació pública del projecte de decret pel qual es declaren les zones sensibles a les Illes Balears.

2. Comprovat un error en l'enllaç a la plana Web de la direcció general de Recursos Hídrics, es procedeix a la següent rectificació:

La documentació estarà disponible a la plana Web de la Direcció General de Recursos Hídrics, http://dgreghid.caib.es

Així doncs, es procedeix a rectificar l'error de l'enllac a la plana Web de la direcció general de Recursos Hídrics per accedir a la documentació del projecte de decret pel qual es declaren les zones sensibles a les Illes Balears.

3. En conseqüència, s'amplia el termini en 10 dies, a comptar a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci per presentar suggeriments al projecte de decret pel qual es declara les zones sensibles a les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 11 de novembre de 2022)

La directora general de Recursos Hídrics Joana Mª Garau Muntaner