Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 606528
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00015946L

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que estableix l'article 36.3 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l'article 83.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, queda sotmès a informació pública per espai de vint dies el procediment administratiu d'obres a sòl rústic següent:

Sant Josep de sa Talaia

Promogut pel senyor José Alberto Gómez Gabancho en representació de l'entitat Camí Amagat SL per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina amb emplaçament al polígon 33 parcel·la 253, terme municipal de Sant Josep de sa Talaia (expedient núm. 2021/00015946L).

El referit expedient podrà ser examinat durant un termini de vint dies, a partir del dia següent al de la seva publicació, a les dependències administratives de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular d'Eivissa, avinguda d'Espanya, 49 d'Eivissa, període durant el qual també podran fer-se les al·legacions pertinents.

 

Eivissa, 17 d'octubre de 2022

La cap de servei de Territori Maite Torres Torres