Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 667822
Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PE2021-0005. Aprovació inicial, amb prescripció, del projecte de modificació de l’Estudi de Detall a terrenys ubicats al Camí Vell de Llucmajor 112

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern del 19 d'octubre de 2022 va aprovar inicialment, amb prescripció, el projecte de modificació de l'Estudi de Detall aprovat definitivament el 31-7-2003 a terrenys ubicats al Camí Vell de Llucmajor 112, Terme Municipal de Palma,  que té per objecte distribuir l'edificabilitat i ocupació permeses en les dues noves parcel·les previstes en el projecte de parcel·lació que es presenta conjuntament amb el projecte de modificació de l'Estudi de Detall com una sol·licitud de llicència independent. L'Estudi de detall el promou l'entitat “Motorworld Mallorca SL”, i ha estat redactat per l'arquitecte Miguel Carlos Jorda Petersen.

Complint l' art. 55.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, i l'art. 160 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl per a l'Illa de Mallorca, mitjançant aquest edicte s'anuncia que se sotmet el dit estudi de detall a informació pública durant TRENTA DIES..

Els qui se'n considerin afectats poden examinar el projecte:

  • a l'anunci d'aquest acord, dins el tauler d'anuncis de la Seu Electrònica Municipal
  • accedint a l'enllaç

https://ajtpalma.sharepoint.com/:f:/s/Planejament/Epv0HMtu0rBKjN0ClwW35xUBRcfrCUmS4RpAtDfMDOKgYg?e=NgWFOO

  • al Servei d'informació urbanística (av. de Gabriel Alomar, 18. Edifici Municipal de les Avingudes), demanant cita prèvia a través de la direcció

https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=131705&tipo=6&nivel=1400&codResi=1&language=ca,

al correu electrònic guia2014@palma.cat o cridant al telèfon 971225900 extensió 8153.

I presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents dins l'esmentat termini. Les al·legacions s'han de presentar, si es tracta d'una persona jurídica, obligatòriament a través de la seu electrònica del web de l'Ajuntament de Palma, amb indicació expressa i clara d'allò què es tracta i fent-hi constar el número d'expedient; i si es tracta d'una persona física, podrà utilitzar l'esmentada seu electrònica o bé presentar la documentació a qualsevol de les Oficines municipals d'Atenció a la Ciutadania, la ubicació de les quals es pot consultar al web www.palma.cat, o a les dependències a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Així mateix i d'acord amb l'art. 51 de l' esmentada Llei 12/2017, es fa pública la suspensió de la tramitació i aprovació dels plans de desenvolupament, dels instruments de gestió, així com a de l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències urbanístiques i de la possibilitat de presentar comunicacions prèvies en el que resultin afectades per les determinacions d'aquest planejament.

 

Signat mitjançant signatura electrònica: (14 de novembre de 2022)

El cap del Departament p.d. Decret de batlia núm 3000/2014, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de  4-03-2014) Jaume Horrach Font