Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 665119
Extracte de l’acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 24 d’octubre de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria per a la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca per a estudis i investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de Menorca, per a l’any 2022 (Exp. 0915-2022-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS 657155

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/657155):

Primer. Beneficiaris.

Poden ser-ne beneficiaries les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de bens, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o de patrimoni separat sens personalitat jurídica que presenti un projecte signat per una persona amb titulació superior universitària, relacionada amb la temàtica del projecte, responsable de la realització de la investigació.

També hi poden optar les entitats associatives l'objecte de les quals sigui compatible amb l'objecte de les ajudes.

Els beneficiaris que hagin obtingut un ajut anterior del Consell Insular de Menorca per a investigacions hauran de justificar la finalització dels treballs. Si encara no ha transcorregut un any d'ençà que es va concedir l'ajut s'haurà de fer constar aquesta circumstancia i presentar el compromís a que fa referencia la base 6.2 B lletra g) de les bases de la convocatòria.

Segon. Objecte

L'objecte de la convocatòria és donar ajuts a estudis i a l'activitat investigadora que contribueixin a ampliar i millorar el coneixement en l'àmbit de la reserva de biosfera de Menorca, fomentar la recerca i la difusió del patrimoni natural, històric i cultural en l'àmbit de la reserva de biosfera, així com dels principals valors que van sustentar la declaració, i altres aspectes relacionats amb la sostenibilitat.

Tercer. Bases reguladores

La convocatòria es regeix per les bases aprovades pel Consell d'Administració de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera, de dia 29 d'abril de 2019, i publicades en el BOIB núm.66 de dia 16 de maig de 2019.

Quart. Import

L'import global màxim de la convocatòria és de 25.000 € (vint-i-cinc-mil euros).

Cinquè. Terminis de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de trenta dies naturals comptats a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Sisè. Altres dades

Els imports màxims per sol·licitud i convocatòria seran de 5.000 €.

Els sol·licitants de l'ajut únicament poden presentar un projecte per convocatòria.

Per aquesta convocatòria tindran prioritat:

  • Investigacions per determinar la incidència de l'ús públic en les àrees naturals, així com l'efecte de la pressió difusa sobre el medi natural terrestre i marí
  • Millorar el coneixement de les masses d'aigua superficials i subterrànies.
  • Estudis i treballs que contribueixin a millorar el coneixement de la biodiversitat (terrestre i marina) present a la Reserva de Biosfera de Menorca, així com la seva relació amb el mon rural i el medi marí.

 

Maó, 3 de novembre de 2022

Per delegació de la presidenta, El secretari del Consell Rector Octavi Pons Castejón (Decret 20/2020, de 21 de gener) (BOIB núm. 13 de 30-1-2020)