Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 662361
Exposició al públic aprovació inicial de la modificació de crèdit 23/2022 per suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 10 de novembre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la intervenció d'aquest Ajuntament, d'acord amb els articles 177.2 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic la modificació de crèdit 23/2022 per suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en la sessió del dia 10 de novembre de 2022.

Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i pels motius taxativament enumerats en el número 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

1.Termini d'exposició de reclamacions: quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la data d'inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.

2.Oficina de presentació: registre general.

3.Organ davant el qual es reclama: Ajuntament en ple.

Si no es presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne un altre.

 

Alcúdia, en la data de la signatura electrònica (10 de novembre de 2022)

El batle  Domingo Bonnin Daniel