Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 652369
Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol•licitud d’autorització administrativa i utilitat pública del projecte del parc fotovoltaic Son Mas I de 680 kWn ubicat al polígon 6, parcel·la 259 de Manacor (RE027/22)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, se sotmet a informació pública la petició de UNIVERGY ES SPC 8 SL per donar compliment al procediment previst per a l'autorització administrativa, les característiques principals del qual s'indiquen a continuació:

Denominació: Son Mas I

Situació: polígon 6, parcel·la 259 de Manacor

Dades tècniques:

  • Tipus: parc fotovoltaic
  • Superfície ocupada: 0,99 ha
  • 1.344 panells solars de 660 Wp cadascun. Potència total de pic de 887,04 kWp.
  • 4 inversors de 215 kVA. Potencia instal·lada de 680 kWn
  • CMM + CT 0,8/15 kV de 860 kVA
  • Línia privada MT de 15 kV, soterrada, des del CMM fins al CT 16676 a reformar en caseta de 405 m de longitud i 120 mm2 Al de secció.
  • Línia d'evacuació MT de 15 kV, soterrada, de 22 m de longitud i 240 mm2 Al de secció des del CT fins al punt de connexió al suport aèri-soterrat (521346.21, 4381906.0, 31)

La qual cosa es fa pública perquè el projecte de la instal·lació assenyalada es pugui examinar a:

— La pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic <http://energia.caib.es>.

— El Portal de Transparència <https://www.caib.es/sites/transparencia>.

I s'hi puguin formular, al mateix temps, les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 27 d'octubre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)