Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 664985
Exposició pública del projecte de l’obra de reparació, consolidació d’un mur a l’esplanada de l’aparcament del Santuari de Nostra Senyora de Gràcia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc dia 9 de novembre de 2022 va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

«.... Tercer.- Sotmetre a informació pública el projecte d'execució de la «Obra de reparació, consolidació d'un mur a l'esplanada de l'aparcament del Santuari de Nostra Senyora de Gràcia», aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de data 02.11.2022, juntament amb l'addenda d'aclariment sobre la classificació del contractista per a l'execució de les obres (com a medi alternatiu per a l'acreditació de la solvència), mitjançant la seva publicació al BOIB i a la Web de l'Ajuntament de Llucmajor, per un termini de 15 dies hàbils, atès que l'esmentat projecte es refereix a una obra de primer establiment o reforma estructural i per tant, d'acord amb l'article 149 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, resulta d'aplicació l'exigència d'exposició al públic.»

 

Llucmajor, 11 de novembre de 2022

El batle Éric Jareño Cifuentes