Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 657363
Aprovació inicial de modificació de crèdit 28/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la intervenció d'aquest Ajuntament, d'acord amb el que disposen  els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,  i 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic, a efectes de reclamacions, la modificació de crèdit 28/2022, aprovada inicialment per l'ajuntament en Ple a la sessió de dia 09 de novembre de 2022.

Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa l'article 170.1 del RDL 2/2004 i pels motius taxativament enumerats en el número 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

  1. Termini d'exposició de reclamacions: quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la data d'inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
  2. Oficina de presentació: registre general.
  3. Organ davant el qual es reclama: Ajuntament en Ple.

Si no es presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne un altre.

 

(Signat electrònicament: 9 de novembre de 2022)

El batle Andres Nevado Rodríguez