Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 668058
Aprovació i notificació col·lectiva del Padró del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals. Exp. 2022/6333

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El batle de l'Ajuntament d'Artà, mitjançant decret de data 09/11/2022, ha resolt aprovar el Padró del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals  corresponent al mes de novembre de 2022.

De conformitat amb l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, el padró esmentat queda exposat al públic al Departament de Taxes i Impostos de l'Ajuntament durant un termini de quinze dies a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació.

Contra aquesta resolució podrà interposar-se recurs previ de reposició davant la Batlia en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de llles balears, d'acord amb el que estableix l'article 14 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Si no es presenten reclamacions, el padró s'entendrà aprovat definitivament.

Així mateix, mitjançant aquest document, en acompliment d'allò que preveu l'article 24 del Reglament general de recaptació, es posa en coneixement l'obertura del període voluntari de cobrament del padró referit que comprendrà el termini següent:

- del 01/11/2022 al 02/01/2023

El pagament es podrà fer de les formes següents:

- Per Internet, a la pàgina https//arta.cat > Tràmits > Pagament d'impostos, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l'entitat que l'emeti.

- A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Banca March; Banco de Santander; Banc de Sabadell i a les oficines de Correos Y Telégrafos.

Els rebuts domiciliats en una entitat bancària es remetran a les entitats respectives perquè es carreguin en els comptes dels contribuents. Us recordam que és convenient utilitzar les modalitats de domiciliació de pagament i de gestió d'abonament dels rebuts mitjançant entitats bancàries, d'acord a l'establert als articles 25.2 i 38 del Reglament general de recaptació.

Passat el període de cobrament voluntari, s'incoarà la via de constrenyiment, en la qual les persones deutores hauran d'abonar, a més de l'import de la quota, les costes del procediment i els recàrrecs següents:

- recàrrec del 5% si el pagament es realitza abans de la notificació de la provisió de constrenyiment

- recàrrec del 10% si el pagament s'efectua en els terminis assenyalats en la provisió de constrenyiment, i els interessos de demora corresponents

- recàrrec del 20% si el pagament és posterior als terminis referits i els interessos de demora corresponents

 

(Signat electrònicament: 11 de novembre de 2022

El batle Manuel Galán Massanet)