Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 665073
Acord del Consell Rector del Consorci de Mobilitat per Eivissa de modificació pressupostària per suplement de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que el Consell Rector del Consorci Mobilitat per Eivissa, reunit en sessió ordinària de data 11 de novembre de 2022, en relació a la modificació pressupostària per suplement de crèdit, ha adoptat els següents acords:

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria

Suplement en aplicacions de despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Suplement de crèdit

Crèdits finals

Progr.

Econòmica

 

 

 

 

011

91301

Amortització préstec infraestructures esportives

290.000 €

945.536,98 €

1.235.536,98 €

 

 

TOTAL

290.000 €

945.536,98 €

1.235.536,98 €

Aquesta modificació es finança amb càrrec a romanent líquid de Tresoreria

.../...

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Consell rector. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Consell rector disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

 

Eivissa, a la data de la signatura electrònica (11 de novembre de 2022)

El conseller executiu del Dept. D'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut Salvador Losa Marí