Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 14 de novembre de 2022 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 9698 - Pàgines 46051-46075

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 14 de novembre de 2022 pel qual es declara l’extinció del títol habilitant d’emissora de radiodifusió sonora per ones terrestres en el municipi de Binissalem, en la freqüència 107,8 MHz, per renúncia de l’Ajuntament de Binissalem

    Número d'edicte 9700 - Pàgina 46076

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 14 de novembre de 2022 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de 17 d’abril de 2015 en relació amb les despeses de personal corresponents al complement de productivitat i a les gratificacions al personal funcionari docent al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inclosos en l’àmbit d’aplicació del Decret 85/1990

    Número d'edicte 9699 - Pàgines 46077-46078

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 14 de novembre de 2022 pel qual s’autoritza l’inici de les activitats al Centre d’Educació Superior Felipe Moreno–Nebrija, adscrit a la Universitat Antonio de Nebrija, per impartir els ensenyaments oficials de grau en Comunicació Corporativa, Protocol i Organització d’Esdeveniments (codi RUCT 250360)

    Número d'edicte 9701 - Pàgines 46079-46080

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el projecte d’execució del parc fotovoltaic Son Frau de Dalt de 2,998 MWp i 2,475 MW ubicat al polígon 6 parcel·la 553 de Marratxí (RE011/21)

    Número d'edicte 9661 - Pàgines 46081-46083

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sector Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 9664 - Pàgines 46084-46085

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 4 de novembre de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 9666 - Pàgines 46086-46087

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’acollida de persones refugiades procedents del conflicte d’Ucraïna, per als anys 2022-2023

    Número d'edicte 9688 - Pàgines 46088-46101

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Associació Pitiüsa de Familiars de Persones amb Malaltia Mental (APFEM) per al servei de suport a l’habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu a Eivissa, per als anys 2022-2025

    Número d'edicte 9685 - Pàgines 46102-46105

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 de novembre de 2022 per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2022/2023

    Número d'edicte 9657 - Pàgines 46106-46107

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució de 10 de novembre de 2022 del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics en relació amb les sol·licituds amb els números d’expedient compresos entre l’AV-1 i l’AV-10/2022 presentades a la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 9670 - Pàgines 46108-46110

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda i Funció Pública per la que es modifica la resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda i Funció Pública, de 15 d’octubre de 2021, sobre la modificació del catàleg de funcions aprovat per la resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública de 3 de gener de 2019 i correcció d’errades materials

    Número d'edicte 9671 - Pàgines 46111-46138

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de data 9 de novembre de 2022, mitjançant el qual s’aprova la rectificació d’errades de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca per processos d’estabilització d’ocupació temporal (BOIB nº. 69, de 28 de maig de 2022)

    Número d'edicte 9600 - Pàgines 46139-46140

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 31 d’octubre de 2022, relatiu a la modificació de les Bases que regeixen la concessió d’ajuts del Pla Insular per a la Reactivació Econòmica en matèria de Sostenibilitat i Eficiència Urbana (exp. 03130-2020-000082)

    Número d'edicte 9679 - Pàgines 46141-46144

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució núm. 206/2022, de 7 de novembre de 2022, del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, relativa a la concessió d’ajuts per al programa d'ajuts a Entitats Esportives per a la temporada 2021-2022 (exp. 2701-2022-000004)

    Número d'edicte 9680 - Pàgines 46145-46154

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Modificació i correcció d’error de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 23 de maig de 2022 relatiu a l’aprovació de l’Oferta Pública per a estabilització extraordinària del Consell Insular de Menorca (exp. 0605-2022-000003)

    Número d'edicte 9676 - Pàgines 46155-46159

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 24 d’octubre de 2022, relatiu a l’aprovació de la Convocatòria per a la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca per a estudis i investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de Menorca, per a l’any 2022 (exp. 0915-2022-000001)

    Número d'edicte 9677 - Pàgines 46160-46161

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Modificació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'any 2022

    Número d'edicte 9663 - Pàgines 46162-46164

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Autorització circulació vehicles a la Marina des del 15 de novembre de 2022 fins al 30 d'abril de 2023

    Número d'edicte 9690 - Pàgina 46165

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Bases reguladores i convocatòria del procediment de concessió de subvencions per concurrència competitiva destinades a projectes socials presentants per entitats i associacions de caràcter social per a l'any 2022

    Número d'edicte 9668 - Pàgines 46166-46177

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Resolució de la regidora de Participació Ciutadana i Govern Interior per la qual es modifica la Instrucció per l'activitat dels artistes al carrer en el municipi de Palma

    Número d'edicte 9684 - Pàgines 46178-46183