Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 664934
Bases reguladores i convocatòria del procediment de concessió de subvencions per concurrència competitiva destinades a projectes socials presentants per entitats i associacions de caràcter social per a l'any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local en sessió ordinària duita a terme el dia 11 de novembre de 2022 aprovà les bases reguladores i la convocatòria del procediment de concessió de subvencions per concurrència competitiva destinades a projectes socials presentats per entitats i associacions de caràcter social per a l'any 2022, que seguidament es detallen:

« BASES I CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES SOCIALS PRESENTATS PER ENTITATS I ASSOCIACIONS DE CARÀCTER SOCIAL PER L'ANY 2022

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVITAT

L'Ajuntament de Manacor, vol promoure i recolzar activitats d'interès públic i programes en matèria de serveis socials al municipi de Manacor.

Per aquest motiu convoca l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitivitat, d'acord amb la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'Ordenança General reguladora de la concessió de Subvencions de l'Ajuntament de Manacor, de 5 novembre de 2007 (BOIB núm. 175 de 24.11.2007).

El procediment, per la concessió de les subvencions es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre aquestes d'acord amb els criteris de valoració prèviament fixats a les bases reguladores i en la convocatòria, i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació dels citats criteris.

Els principis que regiran aquesta convocatòria són els de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.

No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es determini en la convocatòria. El procediment per a la concessió de subvencions s'inicia sempre d'ofici, mitjançant convocatòria aprovada per l'òrgan competent, que desenvoluparà el procediment per a la concessió de les subvencions convocades, segons allò que s'ha fixat en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, i d'acord amb els principis de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

En aplicació de l'article 17 de la Llei General de Subvencions abans esmentada, s'estableix que les disposicions d'aquesta convocatòria són les següents:

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte de la present convocatòria regular i fixar els criteris i el procediments de la concessió de les subvencions que atorga l'Ajuntament de Manacor, a través de la Regidoria de Serveis Socials, destinades a projectes socials presentats per entitats i associacions de caràcter social, amb l'objectiu de fomentar, impulsar i incentivar l'organització i el desenvolupament de projectes i/o programes dins l'àmbit social que redundin en benefici de la ciutadania de Manacor i que tenguin per objectiu algun o alguns del següents àmbits d'actuació:

a. Suport a les necessitats bàsiques, manutenció, accés a l'habitatge i acompanyament social a persones i/o famílies en situació de risc social.

b. Inclusió social i laboral de col·lectius vulnerables.

c. Intervenció socioeducativa per adolescents i infants en risc d'exclusió.

d. Atenció integral a les famílies en situació o risc de pobresa o exclusió social.

e. Atenció a persones en situació de dependència i/o discapacitat.

2. BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d'aquestes bases, entitats sense ànim de lucre que a la data de la sol·licitud, reuneixin els requisits que estableix la Llei General de Subvencions (Llei 38/2003 de 17 de novembre), i amb estricta observança del que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitat del personal al servei de les Administracions Publiques. 

Pel que fa a les entitats, associacions o fundacions, han d'estar legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial. Si es tracta d'associacions de caràcter local, hauran d'estar inscrites, a més a més, en el Registre municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Manacor.

3. TEMPORITZACIÓ

Es marca la temporització per dur a terme l'activitat subvencionada i per admetre les despeses realitzades. El període subvencionable serà de l'1 de gener de 2022 fins el dia 31 de desembre 2022. Per tant, només s'admetran justificants de despesa emesos entre les dates indicades, si bé el seu pagament es pot haver fet amb posterioritat.

4. DESPESES SUBVENCIONABLES I NO SUBVENCIONABLES

Podran ser objecte de subvenció els projectes o activitats que s'enquadrin dins les actuacions descrites a l'objecte d'aquesta convocatòria i pel conceptes següents:

• Salari de personal adscrit als projectes desenvolupats.

• Despeses derivades del lloguer de local de l'entitat si aquest està ubicat al municipi de Manacor i és on es en desenvolupa l'activitat subvencionada.

• Factures de despesa corrent, sempre i quan els rebuts estiguin a nom de l'entitat subvencionada i siguin de local de l'entitat ubicat al municipi de Manacor en el qual es desenvolupi l'activitat subvencionada.

• Despeses derivades de l'atenció o la realització d'activitats d'ajuda social que proporcionin atenció directa a persones dins de l'àmbit del municipi de Manacor. 

• Despeses derivades de la realització d'activitats de caràcter formatiu o preventiu dirigides a la població que viu en situació de pobresa o d'exclusió social, o està en risc de sofrir-la , del municipi de Manacor.

• Compra de material inventariable (ordenadors, mobiliari, electrodomèstics, etc.) sempre i quan es dediqui durant 4 anys a l‘activitat subvencionada. La substitució o reemplaçament d'aquest material s'haurà de comunicar a l'Ajuntament. 

Contràriament, no són subvencionables les següents despeses: 

• Activitats que aquesta regidoria, altres regidories municipals o organismes autònoms ja presten com a serveis propis. 

• Les activitats per les quals ja existeixen altres convocatòries públiques específiques. S'exceptuen els cofinançaments per a Projectes Europeus, sempre que aquests permetin la seva compatibilitat amb altres subvencions.

• Despeses procedents de la compra de qualsevol tipus de beguda alcohòlica.

• Despeses bancàries, interessos i recàrregues.

• Serveis de menjar com càterings i/o restaurants.

• Despeses conjuntes no subvencionables i subvencionables, a excepció d'aquelles que estiguin desglossades i diferenciades de les despeses subvencionables.

• No seran subvencionables els programes que promoguin qualsevol forma de discriminació ni programes amb finalitat lucrativa.

• Impostos personals sobre la renda (art. 31.8 Llei 38/2003).

5. REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran presentar sol·licituds de subvenció en aquesta convocatòria les entitats que compleixin els següents requisits:

a) Estar legalment constituïda de conformitat amb la normativa vigent, registrada i activa a la data d'inici per a la presentació de sol·licituds.

b) Tenir capacitat jurídica i d'obrar.

c) Ser una entitat sense ànim de lucre i presentar actuacions sense ànim de lucre.

d) Estar al corrent d'obligacions tributàries i de Seguretat Social.

e) Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Manacor.

f) Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions per reintegrament.

g) Disposar de l'estructura i capacitat suficient per a garantir el compliment dels objectius de l'activitat presentada.

h) No haver estat sancionat, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions de conformitat amb la Llei General de Subvencions o altres lleis que així ho estableixin.

i) No incorre en cap de la resta de circumstàncies previstes a l'article 4 de l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Manacor, així com l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

j) Estar inscrites en el Registre oficial del Govern Autonòmic. Si es tracta d'associacions de caràcter local, hauran d'estar inscrites, a més a més, en el Registre municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Manacor.

k) En les sol·licituds de subvenció del 100% del cost total de l'activitat , les entitats sol·licitants hauran d'acreditar que no tenen altres subvencions sol·licitades pendents de resolució i/o obtingudes pel mateix concepte. Si l'entitat sol·licitant hagués rebut una subvenció pel mateix projecte, haurà de presentar-la i no podrà representar un % superior de la despesa total del projecte. 

6. CRÈDIT I PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

La dotació pressupostària total per a la convocatòria de la present subvenció és de 100.000 € que anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària N/160/2310/4890000 per a l'exercici pressupostari 2022 del departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manacor.

Limitacions relatives a les sol·licituds de subvenció:

- La quantia màxima de subvenció per entitat serà de 30.000 euros. 

- Cada entitat podrà presentar un màxim d'un projectes en total.

El crèdit corresponent a aquesta partida assignada a aquesta convocatòria podrà ser objecte de redistribució en funció de les necessitats reals de cada entitat, un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds si queda crèdit disponible. 

7. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES

Els beneficiaris dels ajust econòmics municipals s'obligaran a complir les següents condicions: 

1. Dur a terme l'activitat objecte de la subvenció d'acord amb les condicions establertes.

2. Acreditar davant l'Ajuntament de Manacor la realització de la totalitat de l'activitat d'acort a l'art. 75 del RGLS. Dins la convocatòria corresponent o conveni, si la subvenció utilitza aquest instrument, es pot preveure altres formes d'acreditar la subvenció i adaptar-les a les necessitats reals del sector al qual s'adreça, com poden ser certificacions administratives, declaracions o sentències judicials, mòduls per activitat o instruments similars.

3. Comunicar a l'Ajuntament de Manacor, les modificacions que s'hagin produït i que siguin causa de la concessió o compliment de la subvenció.

4. Comunicar a l'Ajuntament de Manacor, en qualsevol moment, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la sol·licitud.

5. Constituir les garanties que siguin exigibles, si escau.

6. Fer constar que l'activitat està subvencionada o patrocinada per l'Ajuntament de Manacor.

7. Acceptar que l'Ajuntament de Manacor podrà, en qualsevol moment, auditi tant econòmicament com tècnicament, el programa objecte de la subvenció.

8. Sotmetre's a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció de l'Ajuntament de Manacor.

8. PROCEDIMENT PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (TRAMITACIÓ, PRESENTACIÓ I TERMINI).

Les entitats interessades que compleixin amb els requisits determinats en aquesta convocatòria podran presentar sol·licitud de subvenció. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB. Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit. 

Les sol·licituds d'ajudes econòmiques es formularan davant de l'Ajuntament i segons els models oficials i acompanyant sempre la documentació indicada. 

Si alguna sol·licitud no reuneix els requisits establerts en la norma de convocatòria, l'òrgan competent requerirà a l'interessat perquè l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de deu dies, indicant-li que si no ho fes se li tindrà per desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. De conformitat amb la base novena de la convocatòria “Rebudes les sol·licituds, l'òrgan competent ha d'instruir els procediments, comprovar el compliment dels requisits exigits en aquestes bases i en la convocatòria corresponent i, si escau, requerir els sol·licitants que aportin tota la documentació i informació complementària que s'estimi oportuna per a fonamentar la seva sol·licitud, o que esmenin els defectes apreciats a la sol·licitud, en el termini de deu (10) dies hàbils, amb advertiment que en el cas de no presentar esmena se'ls tindrà per desistits del procediment, prèvia resolució al respecte .”

Les sol·licituds es podran presentar d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

• TELEMÀTICAMENT: mitjançant la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Manacor. Per poder dur a terme un registre telemàtic cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic o Cl@ve pin. (Obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears i opcional per a les persones físiques ).

a) Documentació a aportar per la sol·licitud de subvencions:

• Tota la documentació s'ha de presentar ORDENADA I INDEXADA.

• La sol·licitud haurà d'anar acompanyada dels documents annexos correctament emplenats, a més de la següent documentació:

▪ Fotocòpia CIF de l'entitat sol·licitant.

▪ Fotocòpia DNI del representant de l'entitat que sol·licita la subvenció.

▪ Factures originals liquidades, per l'import pel qual se sol·licita la subvenció.

▪ Fotocòpia compulsada dels estatuts inscrits en el registre oficial corresponent degudament legalitzats, en els quals haurà de constar explícitament la inexistència d'ànim de lucre de l'entitat. 

▪ Declaració d'estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament (Veure annex 2).

▪ Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries d'acord amb el que disposa l'article 14.1.e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

▪ Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social d'acord amb el que disposa l'article 14.1.e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

▪ Dades bancàries. 

▪ Declaració responsable de l'entitat/ persona beneficiaria sobre la compensació de l'IVA. (Annex 3)

▪ Memòria tècnica i econòmica de les activitats realitzades: fonamentació tècnica, metodologia i estratègies, població diana i territorialització de l'activitat, aspectes innovadors, avaluació de l'activitat, coordinació i derivació. 

▪ Sol·licitud o resolució d'altres subvencions sol·licitades o adjudicades pel mateix projecte. 

De conformitat amb l'article 23 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, en relació amb l'article 53 f) de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, si els documents exigits ja estan en poder de l'Ajuntament, l'entitat sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de l'acabament del procediment a què corresponguin, pot fer ús del dret de no presentar-los, fent constar la data i l'òrgan o dependència en els quals varen ser presentats.

b) Termini de presentació de sol·licituds: 

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 DIES HÀBILS comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

9. CRITERIS DE VALORACIÓ

El procediment de concessió de subvencions es farà mitjançant concurrència competitiva, és a dir, a través de la comparació en un únic procediment de les sol·licituds presentades, amb la finalitat d'establir una relació entre aquestes d'acord amb els criteris de valoració, amb el límit del crèdit pressupostari disponible per aquesta convocatòria.

Les diferents sol·licituds de subvenció que es poden presentar en aquesta convocatòria es valoraran, única i exclusivament, de conformitat amb els criteris de valoració establerts.

S'avaluarà de forma individualitzada la totalitat de les activitats, d'acord amb els següents criteris (recollits als punts 9.1 i 9.2) i amb la baremació que així mateix s'indica, amb un màxim de 100 i amb un mínim de 50 punts per a poder optar a subvenció. Seran desestimades les sol·licituds de subvenció que no assoleixin aquesta puntuació mínima. 

9.1. QUALITAT DE L'ACTIVITAT. Criteris de valoració i ponderació de les activitats sol·licitades. PUNTUACIÓ: màxim total de 90 punts. En aquest apartat es tindrà en compte:

a) FONAMENTACIÓ TÈCNICA: PUNTUACIÓ: màxim 25 punts.

Es valorarà:

- L'objecte del projecte, la validesa i utilitat de l'activitat en relació a la necessitat social o problemàtica detectada al municipi de Manacor que es vol abordar. Argumentació. Puntuació màxima: 10 punts.

- Que l'activitat presentada a subvencionar estigui emmarcada dintre d'un projecte més ample. Puntuació màxima: 5 punts.

- Que els objectius siguin conseqüents amb la fonamentació de la proposta presentada. Puntuació màxima: 5 punts.

- La previsió dels mitjans necessaris sigui ajustada i adient pel desenvolupament de l'activitat. Puntuació màxima: 5 punts.

b) METODOLOGIA, ESTRATÈGIES I ACTIVITATS: PUNTUACIÓ:màxim 15 punts.

Es valorarà:

- L'adequació i ajust de la metodologia, estratègies i accions als objectius plantejats. Puntuació màxima: 10 punts.

- La viabilitat d'execució. Puntuació màxima: 5 punts.

c) POBLACIÓ DIANA i TERRITORIALITZACIÓ OBJECTE DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONABLE: PUNTUACIÓ: màxim 25 punts.

Es valorarà:

- Que les persones usuàries i/o beneficiaries del projecte visquin al municipi de Manacor. Puntuació màxima: 10 punts.

- Coneixement del diagnòstic social del territori objecte de l'activitat (municipi de Manacor). Puntuació màxima: 5 punts.

- Realització de l'activitat a diferents nuclis del municipi de Manacor: 5 punts.

- Que l'entitat sol·licitant disposi de local o seu social al municipi de Manacor: 5 punts.

d) ASPECTES INNOVADORS. PUNTUACIÓ: màxim 15 punts.

Es valorarà:

- Que l'activitat contempli aspectes nous i que no s'hagin implementat mai al municipi. Entendrem per aspectes nous els que facin referencia a objectius, metodologia, estratègia, abordatge i territorialització. Puntuació màxima: 10 punts.

- Que l'activitat contempli aspectes de responsabilitat social, mediambiental i lingüística, en el cas que l'entitat no hi estigui obligada. Entenem aquests com: plans d'igualtat de gènere, inserció laboral de persones amb dificultats, eficiència energètica, generació de residus, etc. Puntuació màxima: 5 punts.

e) AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT. PUNTUACIÓ: màxim 10 punts.

Es valorarà:

- Que l'avaluació tingui en compte els resultats de la/les activitats (fonamentalment consecució dels objectius, impacte i grau de satisfacció). Explicitació d'aspectes del seu desenvolupament, a nivell qualitatiu i quantitatiu. Avaluació de l'impacte mitjançant indicadors objectivables. Puntuació màxima: 10 punts.

9.2. COORDINACIONS I DERIVACIÓ. Màxim total: 10 punts.

Es valorarà:

- Les formes de col·laboració i que es tingui coneixement de les institucions i entitats que conflueixen en el territori on es desenvolupa l'activitat. Puntuació màxima: 5 punts.

- L'especificació dels sistemes de coordinació amb elles, així com la previsió que es fa dels sistemes de captació de beneficiaris, derivació i complementarietat. Treball en xarxa. Puntuació màxima: 5 punts.

10. PROCEDIMENT, RESOLUCIÓ I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

10.1. Les subvencions seran concedides mitjançant procediment de concurrència competitiva segons els que estableix l'art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, d'acord amb el que estableixen les bases i la convocatòria que la regulen.

10.2. L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió de l'ajut previst en aquesta convocatòria és el departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manacor, si bé es procedeix a crear una comissió tècnica avaluadora en compliment de l'art. 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions perquè procedeixi a emetre informe respecte al resultat de l'avaluació efectuada de les sol·licituds. La Comissió resoldrà de forma motivada en un termini màxim de 31 de desembre de 2022.

La Comissió Tècnica Avaluadora ha d'estar integrada pels membres següents: 

- President/a: el/la responsable tècnic/a de l'Àrea de Serveis Socials.

- Secretari/a: el de la corporació o funcionari/a en qui delegui.

- Vocals: el/la director/a econòmic de la corporació, un/a representant de l'Àrea d'intervenció, un/a representant dels serveis jurídics de la corporació.

Aquests/es membres seran designats/des mitjançant Decret de Batlia.

La Comissió Tècnica Avaluadora queda constituïda legalment amb l'assistència de tots els membres o els seus substituts, si escau. 

10.3. Rebudes les sol·licituds, l'Òrgan instructor (Àrea de Serveis Socials) elaborarà un informe en el qual s'indiqui que de la informació disponible es desprèn que els/les beneficiaris/es compleixen amb tots els requisits necessaris per accedir a la convocatòria, així com la proposta de valoracions conforme a aquesta convocatòria.

En cas que la documentació presentada per l'associació o el/la particular no estigui completa, l'Òrgan instructor obrirà un període de 10 dies hàbils per esmenar les deficiències. 

La Comissió Avaluadora es reunirà dins dels 5 dies hàbils després de la data límit de presentació de sol·licituds, examinarà els expedients remesos així com l'informe emès per l'Òrgan instructor i elaborarà un informe favorable o desfavorable, expressant la quantitat que es proposa en el cas d'un informe favorable. Aquest informe servirà com a base per a l'elaboració de la proposta de resolució, que s'informarà a la Junta de govern en un termini de màxim 4 dies a partir de la proposta de la Comissió d'avaluació per a la seva resolució.

Les notificacions que s'hagin atorgat als sol·licitants de subvencions es remetran als 10 dies de la seva aprovació.

A més, aquest òrgan pot realitzar d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries i convenients per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades que figurin a les sol·licituds, en virtut de les quals s'han de valorar les sol·licituds per a la resolució de l'expedient de concessió d'ajuda. 

La Comissió Tècnica Avaluadora designada emetrà un informe respecte al resultat de l'avaluació efectuada respecte a la totalitat de les sol·licituds indicant els beneficiaris i les quanties de les subvencions corresponents a cadascuna, així com aquelles que hagin de ser desestimades. 

10.4. El pagament de les subvencions es farà com a norma general, prèvia la justificació per part del sol·licitant de la quantitat subvencionada segons la proposta de resolució definitiva i després que s'hagi certificat pels serveis tècnics de l'àrea de Serveis Socials envers la realització de l'activitat i compliment de la finalitat que va determinar la concessió de la subvenció d'acord amb l'article 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 88 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions.

10.5. L'òrgan competent per resoldre i concedir la subvenció és la Junta de Govern Local. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions i obligacions a què està subjecta l'entitat beneficiària. Aquesta resolució serà notificada als interessats amb indicació dels recursos pertinents. La resolució també ha de donar per justificada la subvenció, reconèixer l'obligació (import justificat) a favor dels beneficiaris i ordenar el pagament de les obligacions reconegudes mitjançant transferència bancària, al compte corrent que hagi indicat la persona beneficiària. No es pot fer el pagament de la subvenció si la persona beneficiària no està al corrent de les obligacions tributàries (AEAT, Agència Tributària de les Illes Balears, i Hisenda Local) i de la Seguretat Social, o si és deutor per resolució de procedència de reintegrament .

L'òrgan competent ha de dictar la resolució de concessió de l'ajuda i l'ha de notificar a la persona beneficiària. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acta en el termini d'un mes, o directament un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, en ambdós casos comptadors des de l'endemà de la notificació de la resolució.

10.6. El pagament d'aquesta subvenció es farà en un pagament únic per la totalitat de l'import justificat, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties. En cas que l'entitat adherida tingui deutes pendents amb la hisenda municipal, l'Ajuntament pot saldar prèviament d'ofici els deutes pendents de cobrament, per compensació amb el total o amb part de la subvenció reconeguda.

10.7. La persona sol·licitant pot desistir de la sol·licitud, o renunciar al dret a l'ajuda, en qualsevol moment i mitjançant un escrit dirigit a l'Ajuntament de Manacor. L'Ajuntament de Manacor dictarà resolució en què expressi les circumstàncies que concorren, amb indicació dels fets produïts i les normes legals, així com, si escau, la concessió de la subvenció a la persona o persones sol·licitants en l'ordre del registre de entrada

11. CRITERIS PER A DETERMINAR LA QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE LES SUBVENCIONS

Una vegada s'han valorat totes les sol·licituds de subvenció es realitzarà un ordre de prelació per a cada una de les sol·licituds, de conformitat amb la puntuació obtinguda, de major a menor.

La subvenció màxima que es podrà rebre, mai superant el màxim subvencionable (30.000 euros), es prorratejarà d'acord amb la puntuació obtinguda a la valoració tècnica de la Comissió Tècnica Avaluadora, sempre que la suma total de les subvencions no superi els 100.000 euros.

Si es supera el màxim pressupostat, s'atorgaran les subvencions d'acord amb l'ordre de prelació de la valoració tècnica. 

12. COBRAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS

Per al cobrament i justificació del compliment de la finalitat per la qual s'ha concedit la subvenció, s'aplicarà el que s'estableix a l' article 7 de l'Ordenança General reguladora de la concessió de Subvencions de l'Ajuntament de Manacor, de 5 de novembre de 2007.

Les associacions o entitats perceptores d'aquestes subvencions amb càrrec al pressupost municipal hauran de justificar l'aplicació dels fons percebuts. L'esmentada justificació haurà de presentar-se al registre de l'Ajuntament fins dia 31 de gener del 2023. Una vegada rebuda la documentació, la regidoria gestora emetrà informe acreditant o no, que es compleixen les finalitats per les què s'atorga la subvenció. 

En qualsevol cas, l'acreditació de la realització de l'activitat subvencionada necessària per al cobrament de les subvencions, s'efectuarà presentant:

• Memòria de les activitats realitzades (personal implicat, actuacions realitzades, objectius de les actuacions, calendarització, avaluació) de conformitat amb el pressupost i el projecte presentat i amb esment exprés dels resultats obtinguts, deduïts de l'aplicació dels sistemes de seguiment i autoavaluació proposats a la sol·licitud. 

• Per justificar les despeses, es presentaran factura o factures originals liquidades per l'import pel què es demana la subvenció. També s'acceptaran altres documents de valor probatori en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establerts reglamentàriament. L'Ajuntament podrà demanar qualsevol altra documentació amb vista a la millor justificació de la despesa.

• Encara que només se subvencionin parcialment les activitats, s'haurà de justificar l'import total sol·licitat.

En aplicació de l'article 8 de l'Ordenança General reguladora de la concessió de Subvencions de l'Ajuntament de Manacor de 5 de novembre de 2007, també s'haurà de presentar, quan es requereixi:

- Certificació, expedida pel perceptor/a, que ha estat complerta la finalitat per la qual s'atorga la subvenció, de conformitat amb el projecte presentat.

Així mateix, els/les perceptors/es de la subvenció hauran d'aportar un compte justificatiu de les despeses realitzades que s'ajustaran als següents requisits:

- Inclourà, sota responsabilitat del/ de la declarant, els justificants de les despeses o qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el compliment de l'objecte de la subvenció.

- Comprendrà una declaració de les activitats realitzades que han estat finançades amb la subvenció i el seu cost, amb el desglossament de cadascuna de les despeses que han tingut.

- Per justificar les despeses generals d'obres, béns i serveis, s'aportaran les corresponents factures. Les despeses de personal, dietes, etc. es justificaran mitjançant les nòmines. I les despeses restants subvencionables mitjançant factures o altres documents de valor probatori al trànsit jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.

- Quan les activitats hagin estat finançades, a més, amb altres recursos, s'acreditarà també l'aplicació dels esmentats fons a les activitats subvencionades.

- En el supòsit d'adquisició de béns immobles, s'haurà d'aportar, a més, certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre oficial.

Les actuacions relatives a la justificació de la subvenció que es duran a terme per part de l'Àrea de Serveis Socials seran la comprovació que les despeses presentades estan directament relacionades amb l'activitat realitzada i es duen a terme dins el període subvencionable. Es remetran mitjançant informe, detallant el seguiment que s'ha fet i les accions realitzades pels pertinents controls del compliment de la finalitat per la qual va ser atorgada la subvenció, a la Intervenció municipal per a la seva fiscalització.

Abans d'abonar-se la subvenció, el beneficiari haurà de justificar l'import de la subvenció concedida. En cas contrari, se li reduirà la part no justificada adequadament d'acord amb els requisits establerts en aquesta convocatòria.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació de la subvenció portarà amb ella l'obligació de retornar les quantitats percebudes.

Es procedirà al reemborsament de les quantitats percebudes en els següents casos:

a) Obtenir la subvenció falsejant les condiciones requerides o ocultant aquelles circumstàncies que ho haguessin impedit.

b) Incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat. Per a això, l'Àrea de Serveis Socials podrà dur a terme els corresponents controls i verificacions oportunes, i avaluar el grau d'incompliment dels efectes objectius expressats a la memòria.

c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient.

d) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per al mateix propòsit, procedents de qualsevol administració o organisme públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organitzacions internacionals.

e) Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats col·laboradores i beneficiàries, així com dels compromisos assumits per elles, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera en la qual s'han d'aconseguir els objectius, realitzar l'activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

Els incompliments indicats suposen el reemborsament de l'import de la subvenció de forma proporcional a la repercussió econòmica del mateix. D'aquesta forma, si es verifica que l'entitat perceptora no ha destinat la totalitat de l'import percebut a l'activitat subvencionada, se li reclamarà el reemborsament de la quantia que no s'hagi destinat a aquesta activitat, podent arribar a la totalitat de la mateixa.

El procediment pel reintegrament serà el previst a l'Ordenança reguladora.

13. PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS.

La resolució de la concessió de la subvenció comportarà el compromís de la despesa corresponent.

Aquesta resolució, una vegada comunicada al departament d'Intervenció, serà objecte de la corresponent comptabilització del reconeixement de l'obligació i l'ordenament del pagament. Es procedirà a la remissió al departament de Tresoreria que procedirà al pagament de les quantitats concedides.

La resolució de la concessió de la subvenció comportarà el compromís de la despesa corresponent, i s'efectuarà en el termini de quinze dies des de la data d'elevació de la proposta de resolució.

14. INSPECCIÓ MUNICIPAL DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES

Correspondrà dur a terme el seguiment i la inspecció tècnica de les activitats subvencionades a la cap del departament de serveis socials de l'Ajuntament de Manacor.

En cas d'absència li suplirà un tècnic del mateix equip en qui delegui.

Els tècnics municipals competents podran realitzar, de forma aleatòria, sense previ avís i fent ús de la potestat municipal de control de la execució de les activitats subvencionades, les tasques d'inspecció i supervisió que es considerin oportunes.

Durant l'execució de l'activitat, amb l'objectiu d'observar i analitzar com les entitats beneficiàries estan materialitzant les activitats subvencionades, els tècnics de referència hauran de visitar, com a mínim una vegada, les instal·lacions o indrets on les entitats beneficiàries desenvolupin les activitats subvencionades. Un cop realitzada la visita o visites, els tècnics hauran de realitzar informe sobre l'adequació de l'activitat que s'està executant amb la prevista a la sol·licitud de subvenció; especificant si es compleix l'objecte pel qual es va atorgar la subvenció. Als efectes de l'emissió de l'informe esmentat, els tècnics competents podran requerir a les sol·licitants els aclariments que estimin oportuns.

En el casos d'informes tècnics que especifiquin que l'objecte de l'activitat executada no es correspon amb la finalitat per a la qual es va atorgar la subvenció, es realitzaran els tràmits necessaris per a procedir, de conformitat amb el punt x de la present Convocatòria, a revocar o anular la subvenció atorgada.

15. INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT.

Us podeu adreçar al Departament de Serveis Socials a l'adreça de correu electrònic afrechi@manacor.org o bé a les oficines centrals del servei , ubicades al c/ C/Major, 22. Segona planta, de telèfon 971 84 91 00, Ext. 5054.

16. PROTECCIÓ DE DADES.

De conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

El responsable del tractament de les dades dels interessats és l'Ajuntament de Manacor (CIF P0703300D, carrer del Convent, 1, Illes Balears), únic destinatari de la informació aportada voluntàriament.

La finalitat del tractament de les dades és gestionar la sol·licitud de subvenció en règim de concurrència competitiva per promoure i facilitar l'accés a l'esport de competició i a la seva pràctica individual i col·lectiva.

El temps de conservació de les dades és el termini de vigència d'aquest expedient. Tot i això, les dades es conserven amb finalitats d'arxiu d'interès públic o finalitats estadístiques.

L'Ajuntament de Manacor té legitimació per al tractament de les dades a l'exercici dels poders públics o competències pròpies.

Les dades no se cedeixen a terceres persones alienes a l'Ajuntament de Manacor, tret que hagin de ser comunicades a altres entitats públiques per imperatiu legal.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades i sol·licitar la rectificació o, si escau, cancel·lació, oposició o supressió. Podeu sol·licitar la limitació o, si escau, oposar-vos al tractament de les vostres dades. Per exercir aquests drets, l'interessat pot fer-ho de les maneres següents:

a) Per correu postal, adjuntant una fotocòpia del DNI o document equivalent, dirigit a: Delegat de Protecció de Dades, Ajuntament de Manacor, plaça del Convent, 1, 07500 Manacor, Illes Balears.

b) Presencialment, mitjançant escrit presentat al Registre General de l'Ajuntament de Manacor, oa través de qualsevol dels mitjans establerts a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015.

c) Per correu electrònic adreçat al Delegat de Protecció de Dades: dpd@manacor.org

17. RECURSOS.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, de forma potestativa es pot interposar un recurs de reposició davant l'Alcaldia de l'Ajuntament de Manacor en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí de les Illes Balears, o directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent. Tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 28/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, sens perjudici que es puguin interposar qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

 

Manacor, data de signatura electrònica (11 de novembre de 2022)

El batle Miquel Oliver Gomila

 

ANNEX 1 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EXERCICI 2022 

El Sr. / Sra. _______________________________________________________________________ amb DNI _______________, que actua com ____________________________ de l'entitat ___________________________________________________________________ amb nº NIF ________________ amb adreça _______________________________________________ nucli /localitat, ___________________, telèfon ___________________ adreça electrònica _______________________________________________ 

Sol·licita per aquest any 2022 la subvenció per import de ______________€ (euros) per dur a terme les següents activitats:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PER AIXÒ, I JUNTAMENT A AQUESTA SOL·LICITUD, S'APORTA LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ: 

( ) CIF de l'entitat sol·licitant. 

( ) DNI de la persona representant de l'entitat que sol·licita la subvenció. 

( ) Factures originals, per l'import pel qual es sol·licita la subvenció. 

( ) Ingressos i despeses (siguin o no subvencionables) del projecte/activitat subvencionada.

( ) Fotocòpia compulsada dels estatuts inscrits en el registre oficial corresponent degudament legalitzats, en els quals haurà de constar explícitament la inexistència d'ànim de lucre de l'entitat. 

( ) Declaració d'estar al corrent de les obligacions tributàries i model d'autorització de l'interessat perquè una Administració Pública pugui obtenir dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. (Annex 2). 

( ) Dades bancàries. 

( ) Declaració responsable de l'entitat/ persona beneficiaria sobre la compensació de l'IVA. (Annex 3)

( ) Memòria tècnica i econòmica de les activitats realitzades: fonamentació tècnica, metodologia i estratègies, població diana i territorialització de l'activitat, aspectes innovadors, avaluació de l'activitat, coordinació i derivació. 

El / la sotasignat declara que les dades assenyalades en aquest full són veritat i es compromet a dedicar la subvenció que es concedeixi a les activitats per les quals se sol·licita, així com a fer constar públicament la col·laboració municipal. 

Manacor , _____ de ___________________ de _________

(Firma de la persona que ostenti la presidència o representació legal de l'entitat 

 

 

ANNEX 2  MODEL DE DECLARACIÓ JURADA SUBVENCIONS ANY 2022 

Jo,___________________________________________________________________________amb DNI/NIE, __________________ com a representant legal de l'entitat ______________________________________________________________, amb CIF __________________,

DECLAR baix jurament estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Manacor, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

Declar i firm, per poder participar en el procés de concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Manacor. 

MODEL D'AUTORITZACIÓ DE L'/LA INTERESSAT/ADA PERQUÈ UNA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA PUGUI OBTENIR DADES DE L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 

La persona sotasignant autoritza a l'AJUNTAMENT DE MANACOR a sol·licitar de l'Agència Estatal d'Administració Tributària les dades relatives a Estar al corrent de les obligacions tributàries per comprovar el compliment dels requisits establerts en el següent procediment:

Convocatòria de subvencions destinades a projectes socials presentats per entitats i associacions de caràcter social per l'any 2022 de l'ajuntament de Manacor. La present autorització s'atorga exclusivament als efectes del reconeixement, seguiment i control dels requisits establerts en el procediment administratiu esmentat anteriorment i en aplicació del que disposa l'article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària, que permet, prèvia autorització de l'interessat7ada, la cessió de les dades tributàries que precisen les Administracions Públiques pel desenvolupament de les seves funcions. 

Manacor , _____ de ___________________ de _________

(Signatura) 

 

ANNEX 3 DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L'ENTITAT/PERSONA BENEFICIÀRIA SOBRE LA COMPENSACIÓ DE L'IVA 

El Sr./Sra.____________________________________________________________________________________________en representació de __________________________________________________________________ NIF___________________ 

DECLAR que en relació a l'article 18.c del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones 

□ NO recuperarà ni compensarà l'IVA suportat de la despesa subvencionable. 

□ SÍ recuperarà i/o compensarà l'IVA suportat de la despesa subvencionable. 

Manacor , _____ de ___________________ de _________

(Firma de la persona que ostenti la presidència o representació legal de l'entitat) ».