Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 667468
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’acollida de persones refugiades procedents del conflicte d’Ucraïna, per als anys 2022-2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS: 658454

L'article 30.49 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, estableix com a competències exclusives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, entre d'altres, l'acció i el benestar social, així com la integració social i econòmica de l'immigrant .

El Capítol II del Decret llei 4/2022 de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna, estableix un seguit de mesures per acollir persones desplaçades.

L'article 5 del Decret disposa que per atendre la situació d'emergència humanitària i mitjançant un acord del Consell de Govern s'ha d'aprovar una convocatòria d'ajuts econòmics d'emergència destinada a les persones afectades pel conflicte a Ucraïna que han sol·licitat la protecció temporal regulada per l'Ordre Ministerial PCM/169/2022, de 9 de març, i a les persones que acullin infants que es trobin sotmesos al marc dels desplaçaments temporals regulats en els articles 187 i 188 del Reglament d'estrangeria, aprovat mitjançant el Reial decret 55/2011, de 20 d'abril, als seus domicilis particulars o entitats socials que ofereixin acolliment a instal·lacions d'allotjament col·lectiu.

És prioritat del Govern de les Illes Balears col·laborar amb la resta d'administracions —ajuntaments, consells insulars i govern de l'Estat— amb la ciutadania i amb la societat civil per tal de proporcionar una atenció acollidora i integradora a les persones afectades per la crisi d'Ucraïna.

La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, té per objecte configurar un sistema de serveis socials que doni resposta a les necessitats de les persones, tot potenciant-ne l'autonomia i la qualitat de vida.

L'article 3 de la Llei 4/2009, relatiu als objectius de les polítiques de serveis socials, estableix que l'actuació dels poders públics en matèria de serveis socials persegueix, entre d'altres, els objectius de millorar la qualitat de vida i promoure la normalització, la participació i la integració social, política, econòmica, laboral, cultural i educativa i de salut de totes les persones; promoure l'autonomia personal, familiar i dels grups; prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d'exclusió social; detectar, prevenir i atendre les necessitats derivades de la dependència amb l'objectiu de promoure l'autonomia de les persones; i detectar i atendre les situacions de manca de recursos bàsics i les necessitats socials tant de les persones com dels grups.

L'article 90 de la Llei 4/2009 estableix que les administracions públiques de les Illes Balears i els ens locals competents en matèria de serveis socials poden atorgar subvencions i altres ajuts a les entitats d'iniciativa social per coadjuvar en el compliment de les seves activitats de serveis socials. Les subvencions s'han de dirigir fonamentalment a la promoció i el desenvolupament de programes i activitats de serveis socials, entre d'altres.

Aquesta convocatòria de subvencions s'adreça a les entitats privades sense ànim de lucre que, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, desenvolupen serveis i programes d'acollida de persones refugiades procedents del conflicte d'Ucraïna i que, d'acord amb l'article 6 de la Llei 4/2009, són objecte d'atenció prioritària.

El text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions l'establiment o la gestió de les quals corresponen a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen. Així mateix, d'acord amb l'article 12 d'aquesta disposició, no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que el conseller competent n'hagi establert prèviament, en ús de la potestat reglamentària, les bases reguladores corresponents.

L'article 37.2 del text refós de la Llei de subvencions, d'acord amb la redacció derivada de la disposició final setena de la Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears, estableix que, quan ho prevegin les bases reguladores o, en els supòsits de l'article 7.1 de la Llei, la resolució de concessió, també es poden efectuar bestretes de pagament de les subvencions destinades a finançar projectes o programes en matèria de serveis socials, cultura, sanitat, cooperació internacional o acció sociosanitària que es concedeixin a entitats sense ànim de lucre, federacions, confederacions o agrupacions d'aquestes entitats, i també de les subvencions a entitats que no disposin de recursos suficients per finançar transitòriament l'execució de l'activitat subvencionada, circumstància que s'ha d'acreditar davant l'òrgan gestor de la subvenció. La bestreta del pagament, amb l'exigència, si escau, de les garanties corresponents, serà com a màxim del 75 % de l'import de la subvenció, amb excepció de les bestretes a favor d'entitats que formin part del tercer sector social, de conformitat amb el que estableix la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector social que poden assolir fins al 100 % de l'import de la subvenció. Sens perjudici de tot això, quan l'òrgan gestor de la subvenció acrediti raons d'interès públic, el Consell de Govern, a proposta del conseller competent per raó de la matèria, pot autoritzar el pagament anticipat de fins al 100 % de l'import de qualsevol subvenció, amb l'exigència de les garanties que pertoquin.

El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, determina la composició del Govern i estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Dins aquesta estructura, i sota la direcció del Govern, s'inclou la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de la qual depèn la Direcció General de Serveis Socials.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears , entre altres competències, atribueix a la Direcció General de Serveis Socials la gestió de programes de serveis socials; el foment dels programes d'inclusió social; la gestió de les prestacions econòmiques de lluita contra la pobresa i l'atenció i la integració social a la població immigrant.

Les actuacions a les quals es destinen les subvencions d'aquesta convocatòria s'engloben clarament dins les finalitats que persegueix la Conselleria d'Afers Socials i Esports a través de la Direcció General de Serveis Socials, la qual, per tant, és l'òrgan competent per tramitar aquest expedient.

D'acord amb el que disposa l'article 5 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i joventut, correspon a la consellera aprovar aquesta convocatòria.

Aquesta convocatòria està prevista a l'apartat IV.2.14 del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord de Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021).

La configuració dels serveis socials a Europa, com a serveis d'interès general, habilita la flexibilització de les normes del mercat interior, atès que no es consideren activitats econòmiques, d'acord amb l'article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea. Els serveis d'assistència social, com a serveis d'interès general, han de respondre als principis d'universalitat, igualtat d'accés, equitat, continuïtat de les prestacions, transparència i qualitat. També els és aplicable el Protocol núm. 26 del Tractat de Lisboa, que declara que «les disposicions dels tractats no afecten de cap manera la competència dels estats membres per prestar, encarregar i organitzar serveis d'interès general que no tenguin caràcter econòmic» (article 2). Així, els estats són competents per organitzar els seus serveis socials.

Les ajudes susceptibles de ser atorgades en aquesta convocatòria no compleixen amb els requisits per ser considerades ajuts d'estat d'acord amb la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajuda estatal conforme al que es disposa en l'article 107, apartat 1, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

L'article 107.2 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea disposa que són compatibles amb el mercat interior els ajuts destinats a reparar els prejudicis causats per desastres naturals o per altres esdeveniments de caràcter excepcional. La situació de les persones sol·licitants de protecció internacional procedents d'Ucraïna suposen una evident situació d'excepcionalitat i les entitats beneficiàries desenvolupen una activitat humanitària.

Per tot això, d'acord amb l'article 15.1 i 16 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 5 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021; d'acord amb els informes previs del Departament Jurídic de la Conselleria d'Afers Socials i Esports i de la Direcció General de Pressuposts i Finançament; amb la fiscalització prèvia de la Intervenció de la Comunitat Autònoma, i fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d'acollida de persones refugiades procedents del conflicte d'Ucraïna, pels anys 2022-2023, d'acord amb l'annex d'aquesta Resolució.

2. Aprovar el pressupost d'aquesta convocatòria, que té un import màxim seixanta mil euros (60.000,00 €), amb càrrec a les partides pressupostàries següents dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

 

Any

Quantia

Partida pressupostària

2022

25.000,00 €

17401.313EUK.48000.00

2023

35.000,00 €

17401.313EUK.48000.00 (o l'alternativa corresponent)

3. Autoritzar una despesa de seixanta mil euros (60.000,00 €), amb càrrec a les partides pressupostàries següents dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Any

Quantia

Partida pressupostària

2022

25.000,00 €

17401.313EUK.48000.00

2023

35.000,00 €

17401.313EUK.48000.00 (o l'alternativa corresponent)

4. Designar la Direcció General de Serveis Socials òrgan instructor del procediment de concessió de subvencions derivat d'aquesta convocatòria.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, document signat electrònicament (11 de novembre de 2022)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

 

ANNEX Bases de la convocatòria

1. Objecte

1. L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'acollida de persones sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional procedents del conflicte d'Ucraïna, pels anys 2022-2023.

2. Resten exclosos d'aquesta convocatòria les actuacions contractades o concertades amb qualsevol administració.

3. Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i joventut (BOIB núm. 34, de 11 de març de 2021).

2. Àmbit temporal

Són subvencionables les despeses descrites en el punt 6 d'aquesta convocatòria d'aquelles actuacions que es desenvolupin entre el mes de març de 2022, amb efectes retroactius, i el mes de desembre de 2023.

3. Pressupost

1. L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 60.000 euros, d'acord amb la imputació temporal i el desglossament següents:

 

​​​​​​​

Any

Quantia

Partida pressupostària

2022

25.000,00

17401.313EUK.48000.00

2023

35.000,00

17401.313EUK.48000.00 (o l'alternativa corresponent)

2. Tal com preveu l'apartat 3 de l'article 5, de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, l'import consignat inicialment es pot ampliar, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que preveu l'article 39.3 de la Llei 39/2015. Aquesta modificació no suposarà que el termini per presentar sol·licituds s'ampliï ni afecti la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament. Per altra part, es podrà ampliar el crèdit de la convocatòria i obrir un nou termini per presentar sol·licituds sempre que es garanteixin els principis de publicitat i concurrència.

3. La distribució entre diferents crèdits pressupostaris de la quantia total màxima assignada a aquesta resolució té caràcter estimatiu. L'alteració eventual no exigeix la modificació de la convocatòria, sens perjudici de la tramitació del procediment pressupostari i comptable que, si escau, pertoqui.

4. Requisits de les entitats beneficiàries

1. Poden sol·licitar els ajuts que estableix aquesta convocatòria les entitats que compleixin els requisits que s'indiquen tot seguit:

 1.  Estar constituïdes com a entitats privades sense ànim de lucre i disposar d'organització i capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat subvencionada.
 2.  Estar constituïdes legalment i inscrites, en la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, com a entitats prestadores de serveis socials en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears, regulat en el capítol II del Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.
 3.  Disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears.
 4.  Incloure en els estatuts com a beneficiaris de la seva activitat la població afectada per conflictes bèl·lics, per situacions de refugi i asil o bé per haver actuat sobre col·lectius afectats per situacions d'emergència humanitària, com la crisi de Txernòbil.
 5.  Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Els deutes ajornats no suposen un incompliment de les obligacions tributàries.
 6.  No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions que estableix l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
 7.  No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
 8.  Complir l'obligació que estableix l'article 57.1 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència front a la violència.
 9.  En els casos legalment prevists, disposar del pla d'igualtat inclòs en els articles 45, 46 i 47 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, d'acord amb la redacció del Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, i haver-ne sol·licitat la inscripció en el Registre de plans d'igualtat de les empreses.

2. S'exclouen d'aquesta convocatòria les entitats privades següents:

 1.  Entitats que, d'acord amb els seus estatuts, adoptin la denominació de federació, confederació o coordinadora, o en tot cas siguin una unió d'associacions (article 3.f) de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació).
 2.  Fundacions que, d'acord amb l'escriptura de constitució, tenguin com a fundadores persones jurídiques de naturalesa pública.

5. Obligacions de les entitats beneficiàries

1. D'acord amb l'article 16 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i joventut, les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions tenen les obligacions següents:

 1.  Comunicar a l'òrgan competent que accepta la proposta de resolució o que hi renuncia. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si, una vegada transcorregut el termini de tres dies hàbils, no es fa constar el contrari.
 2.  Acreditar, davant la Conselleria d'Afers Socials i Esports, que es compleixen de manera efectiva els requisits i les condicions que s'exigeixen per concedir els ajuts.
 3.  Comunicar, en el termini de quinze dies hàbils, a la Conselleria d'Afers Socials i Esports qualsevol variació de la seva situació que pugui tenir incidència en la conservació i la quantia dels ajuts.
 4.  Adoptar les mesures de difusió consistents a fer constar de forma destacada en les memòries anuals que es redactin, com també en els treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció, la col·laboració i el finançament de la Conselleria d'Afers Socials i Esports. S'ha de fer constar també en tots els elements publicitaris de l'activitat subvencionada, en un lloc destacat i sol·licitant autorització prèvia a l'adreça de correu comunicacio@sgsersoc.caib.es.
 5.  Trametre a la Conselleria d'Afers Socials i Esports una còpia de les publicacions relacionades amb la finalitat de la subvenció.
 6.  Complir les obligacions que, amb caràcter específic, estableixi la convocatòria.
 7.  La resta d'obligacions previstes a l'article 11 del text refós de la Llei de Subvencions.

2. L'entitat beneficiària ha d'executar tot el projecte aprovat que hagi fonamentat la concessió de la subvenció, amb independència de l'import concedit en la resolució de concessió.

6. Despeses subvencionables

1. Únicament són subvencionables les despeses derivades directament del funcionament dels serveis i programes d'acollida de persones refugiades procedents del conflicte d'Ucraïna que es detallen tot seguit:

 1.  Les despeses corrents necessàries per realitzar els serveis o les activitats: telefonia (fixa i mòbil) i accés a Internet, material fungible, rènting de material informàtic —amb un màxim d'un 3 % del pressupost presentat—, correspondència, difusió del projecte, auditories i prevenció de riscs laborals, etc.
 2.  Les despeses corrents necessàries per mantenir econòmicament els espais o locals on es duen a terme els serveis o les activitats: lloguer; subministrament d'aigua, electricitat i gas; comunitat de propietaris; imposts de béns immobles; taxa de residus sòlids urbans; assegurances; neteja (material); manteniment de sistemes d'alarma i seguretat, i detecció i extinció d'incendis, etc. S'exclouen les reparacions i altres intervencions de manteniment dels espais o locals.
 3.  Les despeses del personal contractat per l'entitat i destinat a l'atenció directa als beneficiaris dels serveis.
 4.  La retribució de personal contractat en règim d'arrendament de serveis té caràcter excepcional. S'admet en els casos en què, per les característiques especials de l'activitat, no resulta adient el desenvolupament de les activitats concretes pel personal subjecte a la normativa laboral vigent. En conseqüència, es tracta de supòsits de contractació de professionals liberals col·legiats (advocats, metges, psicòlegs, etc.) i, en tot cas, s'hi han de presentar les circumstàncies següents:
 • El professional ha d'estar donat d'alta a l'impost d'activitats econòmiques.
 • El professional no ha d'estar dins l'àmbit d'organització de l'entitat subvencionada i no n'ha de rebre instruccions concretes pel que fa a la manera d'executar la feina encomanada.
 • El professional ha d'assumir els riscs derivats de la prestació del servei.
 1. 5. Les despeses derivades de la incorporació de personal voluntari d'acord amb la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears: assegurances, despeses establertes en el document de compromís, etc.
 2. 6. Les despeses derivades d'assessoria o consultoria externa de caràcter jurídic, fiscal, laboral, comptable o informàtic de l'entitat relacionades directament amb l'activitat subvencionada i sempre que no superin el 4 % de l'import del projecte aprovat.
 3. 7. Les despeses econòmiques dineràries o en espècie per a persones en situació de vulnerabilitat social amb necessitat de cobrir despeses bàsiques (serveis per a transport, aliments i productes de primera necessitat, beques de formació i similars).
 4. 8. Les despeses derivades de la justificació mitjançant un informe d'auditoria sempre que no superin el 3 % de l'import del projecte aprovat.

Les entitats que desenvolupin el projecte exclusivament amb personal voluntari no poden justificar despeses corresponents a l'apartat c).

2. Amb posterioritat a la resolució de concessió i prèviament a l'acabament del termini màxim d'execució de l'activitat, l'entitat beneficiària pot sol·licitar la modificació del contingut de la resolució per raó de la concurrència de circumstàncies noves i imprevisibles que justifiquin l'alteració de les condicions d'execució de l'activitat subvencionada.

En aquests casos, l'òrgan que concedeix la subvenció pot autoritzar la modificació sempre que no alteri substancialment la naturalesa o la finalitat de la subvenció, no impliqui un increment de la quantia de la subvenció concedida inicialment i no perjudiqui terceres persones, mitjançant la modificació de la resolució de concessió que correspongui en cada cas, tenint en compte, si escau, els criteris de gradació a què es refereix l'article 28 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021.

3. A l'efecte de l'autorització a què fa referencia l'apartat anterior, en relació amb l'article 24.3 del Text refós de la Llei de subvencions, sempre que es respectin les condicions fixades en l'article esmentat i així ho determini la convocatòria, no es consideren modificacions substancials les variacions entre les partides del pressupost del projecte que, sense alterar la quantia total de l'ajut i del valor del programa, no superin el 10 % respecte del pressupost aprovat, per la qual cosa, en aquest cas, no s'ha de sol·licitar l'autorització.

4. Quan el beneficiari posi de manifest en la justificació de la subvenció que s'han produït alteracions en la manera d'executar l'activitat subvencionada que no alteren substancialment la naturalesa o la finalitat de la subvenció i que haguessin pogut ser objecte de la modificació de les condicions d'execució a què es refereix el paràgraf anterior, es pot acceptar la justificació, sense exigir la revocació o el reintegrament de la subvenció, sens perjudici de les sancions que puguin correspondre.

5. Amb caràcter general, i llevat que hi concorrin circumstàncies excepcionals degudament justificades per l'entitat interessada, les reduccions en l'apartat c) de despeses, del personal contractat per l'entitat per a l'atenció directa als beneficiaris dels serveis, es consideraran modificacions substancials i, per tant, no es podran autoritzar.

6. El resultat de la modificació de les partides pressupostàries ha de respectar els límits percentuals establerts en els apartats a), f) i h) de les despeses subvencionables.

7. Sol·licituds: via, termini, nombre i documentació que cal presentar

1. Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds en el termini de deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears mitjançant el tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, adjuntant la documentació que es detalla en els punts següents, que se signarà a través del procediment de tràmit telemàtic.

2. Cada entitat podrà presentar una sol·licitud i finançar un projecte.

3. Els impresos oficials de la sol·licitud i dels diferents documents que s'han d'emplenar i presentar són a disposició de les persones interessades al web de la Direcció General de Serveis Socials.

4. A la sol·licitud (imprès 1) s'hi ha d'adjuntar, sempre que no estigui en poder de l'Administració o es pugui comprovar la informació per tècniques telemàtiques, segons el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, la documentació següent:

 1.  Una còpia compulsada dels estatuts vigents de l'entitat degudament inscrits en el registre corresponent.
 2.  L'acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud (acord de l'assemblea general, apoderament, certificat d'habilitació, etc.).
 3.  Una declaració responsable conjunta (imprès 2) en la qual es faci constar que l'entitat sol·licitant:
 • No es troba en cap dels supòsits de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció.
 • Compleix les obligacions establertes en l'article 11 del text refós de la Llei de subvencions, l'article 16 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i joventut, aquesta convocatòria i l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
 • No ha estat objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016.
 • Es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, i amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Amb la signatura d'aquesta declaració s'entén atorgat el consentiment per demanar el certificat telemàtic justificatiu de les obligacions esmentades; en cas que l'entitat no ho autoritzi, s'ha d'aportar aquest certificat.
 • No ha estat objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries en els darrers tres anys per faltes molt greus en matèria de prevenció de riscs laborals, de conformitat amb l'article 13 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.
 • Si escau, una declaració responsable en la qual es faci constar que l'entitat adquireix el compromís d'incorporar el personal voluntari inclòs en el projecte i complir el que disposa la Llei 11/2019, de 8 de març de voluntariat de les Illes Balears.
 1.  Una declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades, tramitada vàlidament, d'acord amb el model aportat per la Direcció General de Serveis Socials (imprès 3), excepte que el compte ja estigui d'alta a la Comunitat Autònoma, cas en què és suficient informar i comunicar el compte on s'ha de fer el pagament. La titularitat del compte bancari ha de ser de l'entitat sol·licitant de la subvenció.
 2.  Una declaració responsable pel que fa a l'impost sobre el valor afegit (IVA). L'entitat ha de comunicar si l'IVA que abona a les factures és o no recuperable o bé si està subjecta a l'impost o a la regla de prorrata. En aquest cas haurà d'especificar el percentatge recuperable corresponent (imprès 4).
 3.  Una declaració responsable de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut o finançament per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat (persona física o jurídica) o públic, tant nacional com estranger, o bé, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per aquesta finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida (imprès 4).
 4.  Una declaració responsable signada per la persona representant de l'entitat en la qual es faci constar l'adreça de la seu o la delegació permanent i activa a les Illes Balears (imprès 4).
 5.  En el cas d'entitats que desenvolupin projectes que suposin un contacte habitual amb menors, una declaració responsable que l'entitat està en possessió dels certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals de tots els treballadors afectats i que, en cas de noves contractacions, han d'estar en poder de l'empresa abans de la incorporació (imprès 5).
 6.  Un projecte tècnic, segons el model disponible al web (imprès 6).
 7.  Si el projecte desenvolupat preveu la contractació de personal, acreditació documental de disposar d'un sistema de gestió preventiu en alguna de les modalitats previstes i d'un pla de prevenció de riscs laborals d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals, segons l'article 42.1 a) de la Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears.

5. Les entitats que hagin presentat correctament tota la documentació requerida en edicions anteriors d'aquesta convocatòria poden substituir els documents exigits en els apartats a), b), i d) per una declaració responsable signada per la persona representant de l'entitat, en la qual consti que es mantenen les mateixes condicions (imprès 7).

6. Els tècnics de la Direcció General de Serveis Socials poden sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que considerin necessària per avaluar correctament la sol·licitud.

7. Amb relació a la documentació que determinen els apartats anteriors, cal comunicar a la Direcció General de Serveis Socials qualsevol modificació que es produeixi durant el període subvencionat fins que es presenti la justificació final del projecte.

8. La presentació de la sol·licitud suposa que l'entitat autoritza els tècnics de la Direcció General Serveis Socials perquè puguin demanar a altres administracions qualsevol documentació, les dades i els informes que considerin necessaris per tramitar l'expedient.

9. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les prescripcions que conté aquesta convocatòria i de tota la normativa aplicable en matèria de subvencions.

8. Examen de la documentació

1. Els serveis tècnics de la Direcció General de Serveis Socials han d'examinar les sol·licituds i la documentació adjunta per determinar si s'adeqüen al que estableix aquesta convocatòria.

2. En el cas que les sol·licituds no compleixin els requisits legals o els que exigeix aquesta convocatòria, o no incorporin la documentació necessària, es requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en el termini de cinc dies hàbils, esmeni el defecte o aporti la documentació que hi manca, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar d'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015.

9. Comissió Avaluadora

1. D'acord amb el que disposen l'article 19 del text refós de la Llei de subvencions i l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i joventut, es constitueix la Comissió Avaluadora, que integren els membres següents:

 1.  President: el/la cap del Servei de Serveis Socials de la Direcció General de Serveis Socials, o la persona que delegui.
 2.  Vocals:
 • El/La cap del Departament Jurídic de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, o la persona que delegui.
 • El/La cap de la Unitat de Gestió Econòmica de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, o la persona que delegui.
 • Dues persones tècniques de la Direcció General de Serveis Socials.
 1.  Secretari o secretària: un funcionari o funcionària de la Direcció General de Serveis Socials, designat pel president o presidenta, amb veu però sense vot.

2. En el cas que, d'acord amb el que estableix l'article 21.5 de la Llei 39/2015, s'habilitin mitjans personals per resoldre el procediment dins el termini, es pot ampliar el nombre de tècnics de la Conselleria d'Afers Socials i Esports que formen part de la Comissió Avaluadora.

10. Instrucció i resolució del procediment

1. L'òrgan competent per instruir el procediment és la directora general de Serveis Socials, que ha de dur a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per instruir i tramitar el procediment d'acord amb el que estableix l'article 16 del text refós de la Llei de subvencions.

2. En tot cas, abans de la proposta de resolució, l'òrgan instructor pot donar audiència a les entitats interessades durant un termini de cinc dies a l'efecte de proposar la millora de la sol·licitud i, en particular, la modificació del pressupost presentat per la persona o entitat sol·licitant o de les condicions i la forma de realització de l'activitat, sempre que això no perjudiqui terceres persones.

S'entendrà que l'entitat interessada accepta la proposta formulada per l'òrgan instructor si s'hi expliciten clarament les modificacions corresponents i la persona o entitat sol·licitant no hi manifesta oposició, per escrit, en el termini indicat. En qualsevol altre cas, la sol·licitud s'ha de mantenir en els termes expressats per la persona o entitat sol·licitant en l'escrit inicial, sens perjudici de les correccions que, si escau, es desprenguin de l'escrit d'oposició que presenti.

3. D'acord amb els informes tècnics previs elaborats i signats individualment pel personal tècnic que forma part de la Comissió Avaluadora, la Comissió ha d'emetre l'informe global inicial que ha de servir de base a l'òrgan instructor per elaborar les propostes de resolució de concessió de subvencions. En aquest informe, la Comissió Avaluadora ha d'establir la llista dels possibles projectes beneficiaris ordenats per puntuació, com també la previsió de finançament dels projectes presentats.

4. D'acord amb l'informe de la Comissió Avaluadora, l'òrgan instructor del procediment iniciarà el tràmit d'audiència amb la formulació de la proposta de resolució provisional perquè, en el termini màxim de cinc dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la primera proposta de resolució provisional en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les entitats interessades puguin presentar al·legacions a la puntuació obtinguda pel projecte presentat.

5. Una vegada finalitzat el tràmit d'audiència i revisades les al·legacions presentades, l'òrgan instructor del procediment ha de formular, d'acord amb l'informe final de la Comissió Avaluadora, la proposta de resolució definitiva perquè, en el termini de tres dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la segona proposta de resolució provisional en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, els interessats comuniquin l'acceptació o la renúncia a la proposta de resolució. En tot cas, es considera que l'entitat beneficiària accepta la proposta de resolució si no manifesta el contrari en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat.

6. Tant la proposta de resolució provisional com la proposta de resolució definitiva s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7. La consellera d'Afers Socials i Esports dictarà les resolucions de concessió o de denegació dels ajuts corresponents a aquesta convocatòria. Es pot dictar una única resolució que detalli els beneficiaris, l'import dels ajuts i tots els drets i les obligacions que comporta la concessió.

8. El termini màxim per resoldre el procediment i publicar les resolucions és de sis mesos comptadors des de l'endemà que acabi el termini de presentació de sol·licituds. Si transcorre aquest termini i no es dicta una resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.

9. La resolució motivada del procediment s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Els ajuts concedits s'han de publicar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari a què s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i l'objectiu o finalitat de la subvenció, tal com determina l'article 45 de la Llei 39/2015.

10. Qualsevol alteració de les condicions exigides per concedir la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions o ens públics o privats, estatals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

11. Criteris de valoració

1. D'acord amb el que disposa l'article 17.1 del text refós de la Llei de subvencions, s'han de seleccionar les entitats beneficiàries mitjançant el procediment de concurs.

2. La concessió dels ajuts s'ha de regir pels principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'òrgan o entitat que els atorga, i eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

3. Els criteris de valoració de les sol·licituds que compleixin els requisits que estableix aquesta convocatòria són els que es detallen a continuació:

Bloc 1. Qualitat tècnica del servei (màxim 32 punts)

1.1. Descripció de les situacions de necessitat sobre les quals es pretén actuar (de 0 a 6 punts).

Es valorarà amb un punt la descripció detallada de les necessitats de suport en cada un dels següents sis àmbits: habitatge, salut, educació, formació, inserció laboral i inserció social.

1.2. Descripció detallada de les característiques sociofamiliars dels usuaris (de 0 a 5):

Es valorarà amb un punt l'aportació d'informació desagregada de cada una de les següent variables o factors: edat, sexe, nivell formatiu, experiència laboral, coneixement d'altres llengües.

1.3. Presentació de l'objectiu general de referència del servei (0 o 3 punts).

- L'objectiu general s'ajusta a les característiques i necessitats descrits als apartats 1.1. i 1.2: 3 punts d'aquest barem.

- L'objectiu general no s'ajusta a les característiques i necessitats descrits als apartats 1.1. i 1.2: 0 punts d'aquest barem.

1.4. Presentació dels objectius específics (fins a 6 punts).

Es valorarà amb un punt per cada objectiu específic que concordi amb les característiques i les necessitats descrits als apartats 1.1. d'aquest barem.

1.5. Descripció de les activitats concretes que es desenvoluparan (fins a 12 punts).

Es valorarà amb dos punts cada activitat que coincideixi amb els objectius específics relacionats a l'apartat 1.4 d'aquest barem.

Bloc 2. Capacitat operativa i tècnica de l'entitat sol·licitant (màxim 36 punts)

2.1. Experiència de l'entitat en l'execució de projectes d'acollida (0,5 punts per mes, màxim fins a 13 punts).

Es valorarà a partir de la data que consti en el certificat dels anys de funcionament i fins al moment de la publicació de la convocatòria.

2.2. Descripció d'espais i mitjans materials de què disposa l'entitat (fins a 6 punts).

Es valoraran els següents elements:

- Que l'entitat disposi d'una línia d'atenció telefònica al manco durant 10 hores diàries (2 punts)

- Que l'entitat disposi de material informàtic i el software necessari per a donar suport a la seva activitat (2 punts)

- Que l'entitat compti amb un espai per a la celebració de reunions (2 punts)

2.3. Coneixement d'Ucraïnès (4 punts per cada persona asignada fins a 12 punts)

Es valorarà la participació en l'execució del projecte de professionals i/o voluntaris amb coneixements d'Ucraïnès amb tres punts per cada professional i/o voluntari.

2.4. Voluntariat en el servei (fins a 5 punts).

Es valorarà amb un punt l'aportació de cada voluntari al projecte.

Bloc 3. Col·laboració continuada amb altres serveis (màxim 32 punts)

3.1. Acompanyament als usuaris per a la realització de tràmits administratius (fins a 6 punts).

- Acompanyament a la realització de tràmits de l'Oficina d'Estrangeria: 2 punts.

- Acompanyament a la realització de tràmits d'empadronament: 2 punts.

- Tràmits d'inscripció en serveis d'ocupació o educatius: 2 punts.

3.2. Acompanyament per a ús de serveis comunitaris i/o culturals (fins a 6 punts).

- Acompanyament a Centres Culturals o Associacions de Veïns: 2 punts.

- Acompanyament per a l'ús d'instal·lacions esportives públiques: 2 punts.

- Acompanyament a associacions de mares i pares: 2 punts.

3.3. Acompanyament per a ús de serveis de salut (fins a 4 punts)

- Acompanyament per al coneixement i ús del Centre de Salut / Metge de Família: 2 punts

- Acompanyament per a tràmits relacionats amb la targeta sanitària: 2 punts.

3.4. Acompanyament de serveis educatius (fins a 6 punts).

- Acompanyament per a la realització d'accions d'informació o tràmits d'inscripció de formació reglada (educació primària, ESO, Batxillerat, CF, EOI, etc): 3 punts.

- Acompanyament per a la realització d'accions d'informació o tràmits d'inscripció en escoles d'adults o formació no reglada: 3 punts.

3.5. Acompanyament a altres àmbits socials (fins a 6 punts)

- Acompanyament per al coneixement i ús dels sistemes públic de transport (targetes de transport, sistemes de bicicleta pública etc): 3 punts.

- Acompanyament a comerços de proximitat de l'entorn comunitari: farmàcia, tendes, supermercat, etc: 3 punts.

3.6. Previsió de procediments de coordinació amb serveis adreçats específicament a la dona (fins a 4 punts)

- Previsió de coordinació amb un servei: 2 punts.

- Previsió de coordinació amb dos serveis: 4 punts.

12. Determinació de l'import de la subvenció

1. D'acord amb el punt 3.4, quan l'import de les peticions efectuades sigui superior al pressupost de la convocatòria, es resoldran en règim de concurrència competitiva ordenant per puntuació els projectes presentats i assignant el 100 % del pressupost sol·licitat a cada projecte seguint l'ordre establert fins a exhaurir el crèdit disponible.

Quan l'import de les peticions efectuades sigui inferior al pressupost de la convocatòria, s'adjudicarà el 100 % de l'import sol·licitat a cada un dels projectes presentats.

2. L'import de la subvenció concedida no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajuts, superi el cost de l'activitat objecte de subvenció.

3. En cap cas, l'import de la subvenció concedida pot ser superior a la quantia sol·licitada.

13. Pagament dels ajuts

1. Per finançar el funcionament de projectes, es faran dos pagaments, corresponents a cada una de les anualitats:

 1.  El primer pagament de la subvenció serà del 41,66% de la subvenció concedida corresponent a l'anualitat 2022 i es farà anticipadament, durant l'exercici 2022, en concepte de bestreta, amb exempció, per a l'entitat beneficiària, de presentar cap tipus de garantia de la quantitat que se li anticipa, de conformitat amb l'article 25.3.b) del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 2.  El segon pagament de la subvenció serà del 58,34% de la subvenció concedida corresponent a l'anualitat 2023 i es farà anticipadament, durant el primer trimestre de 2023, en concepte de bestreta, amb exempció, per a l'entitat beneficiària, de presentar cap tipus de garantia de la quantitat que se li anticipa, de conformitat amb l'article 25.3.b) del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Els pagaments prevists en el punt 13.1 suposen una bestreta superior al 75 % de l'import màxim previst en aquesta convocatòria, i s'eximeix l'entitat beneficiària de presentar cap tipus de garantia de la quantitat que se li anticipa, de conformitat amb l'article 37.2 del text refós de la Llei de subvencions i l'article 25.3.b) del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i d'acord amb l'autorització prèvia per l'Acord del Consell de Govern de dia 20 de juny de 2022.

3. La darrera sol·licitud subvencionable per a cada anualitat, d'acord amb l'ordre de prelació establert i segons el que disposa l'apartat anterior, es pot finançar per un import inferior al 100 % de la quantia sol·licitada, per poder executar tot el pressupost assignat a la convocatòria. En cas que l'entitat proposada en darrer lloc com a beneficiària rebutgi la proposta de resolució, es notificarà successivament i individualment les entitats següents, per ordre de prelació de la llista de sol·licituds excloses, fins que alguna l'accepti expressament i s'esgoti d'aquesta manera el pressupost de la convocatòria.

14. Justificació

1. L'entitat beneficiària ha de justificar el 100 % del projecte aprovat com a màxim el 31 de març de 2024.

2. Les subvencions atorgades per un import superior a 20.000,00 euros s'han de justificar necessàriament, mitjançant la modalitat de compte justificatiu amb informe d'auditoria i d'acord amb els requisits que estableix l'article 21 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i joventut. L'informe d'auditoria s'ha d'acompanyar amb una memòria econòmica abreujada, de conformitat amb el que disposa l'article 21 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021. La memòria econòmica abreujada ha de contenir, com a mínim, un estat representatiu de les despeses efectuades en la realització de les activitats subvencionades, degudament agrupades, així com, si pertoca, les quanties pressupostades inicialment i les desviacions esdevingudes. Les normes d'actuació dels auditors i l'abast i el contingut de l'informe d'auditoria per a la justificació econòmica s'estableixen en el document disponible al web http://aferssocialsiesports.caib.es . A aquesta documentació de caràcter econòmic, s'hi ha d'adjuntar la documentació tècnica indicada en l'apartat 14.4.a) d'aquesta convocatòria.

3. Les subvencions atorgades per un import inferior o igual a 20.000,00 euros es poden justificar, a elecció de l'entitat:

 1.  Mitjançant la modalitat de compte justificatiu amb informe d'auditoria, de la mateixa manera que s'indica en el punt 14.2 d'aquesta convocatòria.
 2.  Mitjançant un model simplificat de compte justificatiu, en els casos en què les despeses siguin de caràcter recurrent i successiu, amb la sol·licitud prèvia de l'entitat i l'acceptació expressa de l'òrgan que tramita la subvenció.

4. En els casos de justificació ordinària del projecte subvencionat, l'entitat ha d'aportar la documentació adjunta següent:

a) Una memòria tècnica justificativa, que ha d'incloure:

 • Un certificat del representant legal de l'entitat que acrediti la realització total efectiva de l'activitat i l'aplicació de tots els fons percebuts a la finalitat que ha servit de fonament a la concessió de la subvenció quan es presenti la justificació (com a màxim el 31 de març de 2024).
 • Un informe tècnic complet i detallat del projecte executat en conjunt i una avaluació també anual, d'acord amb el model que facilitarà la Direcció General de Serveis Socials.
 • Un mínim de tres ofertes de proveïdors diferents per aquelles despeses subvencionables que superin les quanties que la legislació estatal en matèria de contractes del sector públic estableix per als contractes menors.

Les ofertes han d'estar disponibles amb caràcter previ a la contracció del compromís per a executar l'obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que, per les característiques especials de la despesa, no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació o, si escau, en la sol·licitud de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Aquesta memòria tècnica justificativa s'ha de presentar com a màxim el 31 de març de 2024.

b) Una memòria econòmica anual, en la qual han de constar:

 • Un compte justificatiu, degudament emplenat i signat pel representant de l'entitat, que ha d'incloure la relació dels justificants imputats al projecte (amb una llista numerada dels documents justificatius) per a cada període, amb la data d'emissió i de pagament, i el percentatge d'imputació al projecte subvencionat tenint en compte els altres ajuts de què disposa l'entitat per dur a terme l'activitat subvencionada. Aquest document també s'ha de trametre en format electrònic a l'adreça serveissocials@dgsersoc.caib.es.
 • Un balanç final del pressupost total del projecte aprovat, que ha d'especificar les despeses que ha finançat el Govern de les Illes Balears, les que han finançat altres entitats o administracions públiques i les que s'han finançat amb fons propis.
 • Una carpeta ordenada i amb un índex que contengui fotocòpies de totes les factures, de les nòmines i d'altres documents de valor probatori equivalent que acreditin la realització de les activitats subvencionades durant el període comprès entre l'1 de març de 2022 i el 31 de desembre de 2023, com també de tots els certificats bancaris i d'altres justificants de pagament que acreditin la data i l'import del pagament de les despeses derivades de l'execució de l'activitat o del projecte pel qual s'ha concedit la subvenció, entre l'1 de març de 2022 i el 31 de març de 2024 .
 • D'acord amb el que disposa l'article 24.2 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, amb posterioritat a la presentació de la documentació esmentada, la Direcció General de Serveis Socials concertarà una visita amb l'entitat subvencionada, que haurà de dur la documentació original per confrontar-la amb les còpies presentades inicialment.
 • Les factures han d'indicar les dades següents:

- Raó social i NIF del proveïdor.

- Raó social i NIF de l'associació.

- Expressió detallada del servei prestat o del material subministrat.

- Data d'emissió.

- Modalitat del pagament.

c) Els elements publicitaris (cartells, fullets, etc.) en els quals consti la col·laboració i el finançament de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

d) Una declaració responsable, actualitzada en la data de presentació de la justificació final, de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o bé, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per aquesta finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida.

5. En els casos en què es justifiqui el projecte mitjançant un model simplificat de compte justificatiu, s'ha de presentar una memòria econòmica de les despeses efectuades, d'acord amb el que estableix l'article 39 del text refós de la Llei de subvencions, que ha de constar de la documentació següent:

 1.  El compte justificatiu simplificat, de conformitat amb el model que remetrà la Direcció General de Serveis Socials, en el qual s'indiquin les factures o els documents equivalents.
 2.  Les factures o altres documents acreditatius justificants que, amb posterioritat, sol·liciti l'òrgan gestor dels ajuts, el qual determinarà la dimensió de la mostra de documents que ha de lliurar l'entitat perquè sigui representativa, així com la relació concreta i numerada de documents seleccionats aleatòriament.
 3.  Un certificat final del representant de l'entitat beneficiària que acrediti la realització efectiva i completa de l'activitat d'acord amb la sol·licitud presentada, a més de l'aplicació dels fons percebuts a la finalitat que ha servit de fonament a la concessió de la subvenció.
 4.  Una declaració expressa, actualitzada en la data de la justificació, de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o bé, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per aquesta finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida.
 5.  En aquells casos en que l'entiat opti per la forma de compte justificatiu simplificat, l'òrgan que concedeix la subvenció comprovarà, mitjançant les tècniques de mostreig que s'estableixin en la convocatòria, els justificants que consideri oportuns i que permetin obtenir evidència raonable sobre l'aplicació adequada de la subvenció, per a la qual cosa ha de requerir a la persona o entitat beneficiària la remissió dels justificants de despesa seleccionats.
 6.  Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties que la legislació estatal en matèria de contractes del sector públic estableix per als contractes menors, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials de la despesa, no hi hagi al mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació o, si escau, en la sol·licitud de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

6. L'aplicació dels fons percebuts no s'entén del tot justificada fins que no s'hagi acreditat, com a mínim, l'import del projecte aprovat, amb independència de l'import de la subvenció concedida.

7. Les factures, les nòmines i els altres documents acreditatius de l'activitat duita a terme han de tenir una data compresa entre l'1 de març de 2022 i el 31 de desembre de 2023, d'acord amb la sol·licitud presentada i l'anualitat justificada. Les factures de l'informe d'auditoria al qual es refereix l'apartat 14.2 poden tenir com a data límit el 31 de març de 2024. També s'admeten les factures amb data límit del dia 31 de gener de 2024, sempre que els serveis o subministraments s'hagin prestat dins el període d'execució del projecte.

8. Els justificants de pagament de les factures, les nòmines i els altres documents acreditatius de l'activitat duita a terme han de tenir una data anterior al 31 de març de 2024.

9. Les entitats beneficiàries de la subvenció disposen d'un termini màxim de quinze dies hàbils, des de l'endemà de la notificació a aquest efecte, per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció.

15. Ampliació del termini de justificació de la subvenció

1. D'acord amb l'article 32 de la Llei 39/2015, i pel que fa al termini de justificació final de les accions, les entitats beneficiàries de la subvenció en poden demanar una ampliació, que no pot excedir la meitat del termini concedit inicialment.

2. D'acord amb l'article 15 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, es pot ampliar el termini de justificació final de les accions, d'ofici o a instància de part, per mitjà d'una resolució motivada de l'òrgan competent per resoldre el procediment, sempre que amb això no es perjudiquin drets de terceres persones i es respecti la normativa d'aplicació. La sol·licitud d'ampliació d'aquest termini s'ha de presentar abans del 28 de febrer de 2024.

16. Formes de justificació admissibles

1. Són formes de justificació admissibles, pel que fa a les despeses subvencionables, les següents:

 1.  Personal contractat: nòmines, justificants d'ingrés de les quotes de la Seguretat Social i d'ingrés de les retencions de l'IRPF.
 2.  Col·laboracions de professionals en l'organització general de l'entitat: factures signades pel perceptor o perceptora en què constin nom i llinatges i NIF del perceptor o perceptora, la col·laboració prestada, el període de la prestació, l'import total i la retenció efectuada a càrrec de l'IRPF.
 3.  Despeses generals (telefonia fixa i mòbil, accés a Internet i correspondència, rènting, renting de material informàtic amb un màxim d'un 3 % del pressupost presentat, etc.): factures amb IVA i documents acreditatius del pagament davant les institucions i els organismes.
 4.  Despeses de lloguer: còpia del contracte de lloguer i els corresponents rebuts o justificants de transferència bancària.
 5.  Despeses d'assegurances del local on es desenvolupen el programa o les activitats: document de resguard de l'alta i la vigència de l'assegurança i document bancari o factura del pagament.
 6.  Subministrament de fungibles i d'altres béns no inventariables: factures amb el NIF i el nom de l'entitat emissora, la data i el concepte de la despesa.
 7.  Despeses d'assessoria jurídica, fiscal o comptable o de gestió de permisos, llicències i altres tràmits administratius: factures amb IVA i documents acreditatius del pagament davant les institucions i els organismes.
 8.  Assistència i participació en assemblees, cursos, conferències, actes i activitats similars per millorar la formació i la gestió de la qualitat dels recursos i les activitats de l'entitat o la coordinació en els diversos àmbits territorials: factures de despesa amb especificació dels conceptes i el NIF del receptor, degudament signats i amb el certificat d'assistència, a més dels documents acreditatius del pagament.
 9.  Campanyes de publicitat o difusió del projecte i dels objectius: certificat de realització de la campanya expedit pel mitjà utilitzat, amb les factures corresponents i un exemplar del mitjà, en el qual ha de constar el suport de la Conselleria, amb el document acreditatiu de pagament.
 10.  Difusió, publicació i edició de revistes, estudis o informes, i creació o manteniment del lloc web, sempre que estiguin relacionats directament amb el projecte: factures amb l'IVA inclòs i descomptes de l'IRPF dels professionals o col·laboradors, així com el document de pagament.
 11.  Mitjans de transport utilitzats per realitzar el servei: factures amb el NIF i el nom de l'entitat emissora i de l'entitat receptora del servei o del bé, i la data d'emissió i de pagament.
 12.  Ajuts econòmics per a les persones usuàries dels serveis per a transport, aliments i productes de primera necessitat, beques de formació i similars amb un màxim d'un 15 % del pressupost presentat:
 • Rebuts signats pel beneficiari de l'ajut, en els quals han de constar les inicials del seu nom i llinatges i els quatre primers dígits del DNI o el NIF, la data de lliurament, la finalitat i l'import o la magnitud de l'ajut en cas que es tracti de prestacions en espècie.
 • Un certificat d'un treballador o treballadora social col·legiat que acrediti que la persona perceptora es troba en situació de vulnerabilitat social i que l'ajut forma part d'un pla d'intervenció individual, familiar o formatiu de caràcter global.
 • Factures originals acreditatives de la despesa a nom de l'entitat que executa el programa.

2. En tots els documents justificatius de la subvenció hi han de constar, de manera clara i inequívoca, el nom i el NIF de l'entitat beneficiària de la subvenció.

3. A l'efecte de la justificació, s'admeten tots els certificats i rebuts digitals expedits per entitats bancàries, empreses de subministraments, administracions públiques, etc., dels llocs web respectius o remesos per correu electrònic, sempre i quant duguin el nom i el NIF de l'entitat beneficiària de la subvenció.

4. Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties que la legislació estatal en matèria de contractes del sector públic estableix per als contractes menors, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials de la despesa, no hi hagi al mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació o, si escau, en la sol·licitud de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

17. Subcontractació

D'acord amb el que preveu l'article 25 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021:

 • La persona o entitat beneficiària pot subcontractar fins al 100 % de l'execució de l'activitat subvencionada, sempre que això impliqui un valor afegit al contingut de l'activitat, d'acord amb els límits i les condicions que disposa l'article 38 del text refós de la Llei de subvencions.
 • Quan la subcontractació no superi el 50 %, la persona o entitat sol·licitant de la subvenció ha de presentar un informe explicatiu dels motius pels quals s'ha de recórrer a la contractació d'activitats amb tercers.
 • Si l'activitat concertada amb tercers excedeix el 20 % de l'import de la subvenció i l'import és superior a 60.000,00 euros o superior al 50 %, independentment de la quantia, a més de la prescripció esmentada en l'apartat anterior, la subcontractació està sotmesa al compliment del requisits següents:

a. Que el contracte se subscrigui per escrit.

b. Que l'òrgan competent per concedir la subvenció autoritzi prèviament la formalització d'aquest contracte.

Les despeses d'assessoria jurídica i notarials que pertoquin, derivades de la formalització del contracte subscrit per a la subcontractació, tenen la consideració de despesa subvencionable.

 • Els subcontractistes han de subscriure i lliurar a la persona o entitat beneficiària, a més de les factures o els documents equivalents, un estat amb el detall dels costs per naturalesa econòmica i, si escau, del benefici derivat de la realització de l'activitat subcontractada, que s'ha de mantenir a disposició dels òrgans competents per comprovar i controlar l'aplicació de la subvenció.

18. Avaluació i control

1. Les entitats beneficiàries queden sotmeses a les mesures de comprovació i fiscalització que estableix la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics. A més, han de facilitar tota la informació que els requereixin l'òrgan instructor, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern.

2. L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits dona lloc a la denegació o a la revocació de l'ajut atorgat, sens perjudici de les responsabilitats que se'n puguin derivar.

19. Revocació dels ajuts concedits

1. D'acord amb l'article 28 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, l'alteració, intencionada o no, de les condicions que s'han de tenir en compte per concedir la subvenció, l'incompliment total o parcial de les obligacions o dels compromisos que ha de complir l'entitat beneficiària i, en tot cas, l'obtenció de subvencions incompatibles, prèviament o posteriorment a la resolució de concessió, són causes de revocació, total o parcial, de la subvenció atorgada.

2. La revocació de la subvenció s'ha de dur a terme mitjançant una resolució de modificació de la resolució de concessió, que n'ha d'especificar la causa, a més de la valoració del grau d'incompliment, i ha de fixar l'import que, si pertoca, ha de percebre finalment l'entitat beneficiària. A aquest efecte, s'entén per resolució de modificació la resolució de pagament dictada en el procediment d'execució pressupostària que tengui tots aquests requisits. No obstant això, en els casos en què, com a conseqüència de l'abonament previ de la subvenció, la persona o entitat beneficiària n'hagi de reintegrar la totalitat o una part, no s'ha de dictar cap resolució de modificació i s'ha d'iniciar el procediment de reintegrament corresponent. A aquest efecte, s'han de tenir en compte el principi general de proporcionalitat i els criteris de gradació que estableix l'article 28.3 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021.

20. Reintegrament dels ajuts concedits

1. L'entitat beneficiària ha de reintegrar totalment o parcialment les quanties rebudes i, si correspon, l'interès de demora, en els casos que estableix l'article 44 del text refós de la Llei de subvencions.

2. Les causes i l'import del reintegrament, total o parcial, de la subvenció, així com el procediment per exigir-lo, es regeixen pel que estableixen l'article 44 del text refós de la Llei de subvencions i la normativa reglamentària de desplegament, i s'han de tenir en compte els criteris de gradació a què es refereix l'article 28.3 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021.

3. En el cas que la causa del reintegrament determini la invalidesa de la resolució de concessió, s'ha de revisar prèviament aquesta resolució en els termes establerts en l'article 25 del text refós de la Llei de subvencions i en la resta de disposicions aplicables.

21. Compatibilitat

1. Les subvencions que s'atorguin d'acord amb aquesta convocatòria són compatibles amb les que puguin concedir altres administracions o entitats públiques o privades.

2. Les subvencions que s'atorguin d'acord amb aquesta convocatòria no poden finançar actuacions contractades o concertades amb qualsevol administració. Poden ser objecte de finançament actuacions amb usuaris de serveis concertats o contractats sempre que formin part de projectes diferenciats i amb entitat pròpia i que, per tant, siguin actuacions complementàries i clarament diferenciades de les incloses en el contracte o concert corresponent.

3. D'acord amb l'article 3 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i joventut, l'import de la subvenció no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres ajuts de la mateixa administració o altres entitats públiques o privades, superi el cost de l'activitat que l'entitat beneficiària ha de dur a terme.

22. Règim d'infraccions i sancions

Les infraccions i sancions que, si escau, es poden derivar de la concessió de les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen pel que estableix el títol V del text refós de la Llei de subvencions i d'acord amb el procediment que recull l'article 62 del mateix text legal.

23. Normativa aplicable

En tot el que no disposa aquesta convocatòria s'han d'aplicar l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 i el text refós de la Llei de subvencions.