Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 668205
Acord del Consell de Govern de 14 de novembre de 2022 pel qual es declara l’extinció del títol habilitant d’emissora de radiodifusió sonora per ones terrestres en el municipi de Binissalem, en la freqüència 107,8 MHz, per renúncia de l’Ajuntament de Binissalem

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Acord del Consell de Govern de 7 de desembre de 2007, es va atorgar a l'Ajuntament de Binissalem el títol habilitant per prestar el servei públic de comunicació audiovisual radiofònica per ones terrestres en la freqüència 107,8 MHz.

El 8 de setembre de 2022 ha tingut entrada a la Direcció General de Modernització i Administració Digital, l'escrit del batle de Binissalem pel qual comunica la renúncia, acordada pel Ple de la corporació municipal en sessió ordinària de 4 de juliol de 2022, al títol habilitant per prestar el servei públic de comunicació audiovisual radiofònica per ones terrestres en la freqüència 107,8 MHz, per tal de no constar en el Registre de títols habilitants per a la radiodifusió sonora en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com a responsable de les possibles emissions que es puguin fer a nom de l'Ajuntament.

El 28 d'octubre de 2022 el director general de Modernització i Administració Digital ha informat favorablement l'extinció, per renúncia, de la llicència per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones hertzianes terrestres en la freqüència 107,8 MHz.

El Decret 9/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el règim jurídic aplicable a l'atorgament de títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones terrestres i a la inscripció d'aquests títols en el Registre de títols habilitants per a la radiodifusió sonora analògica i digital en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, disposa, en l'article 5.2, que l'extinció del títol habilitant s'ha de declarar, amb audiència prèvia de la persona titular, per acord del Consell de Govern, a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, competent en matèria de comunicacions i de les noves tecnologies de la informació, d'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'article 40 del Decret 9/2019 esmentat, disposa que l'extinció del títol habilitant és una causa de cancel·lació de la inscripció en el Registre de títols habilitants per a la radiodifusió sonora de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en la sessió de 14 de novembre de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Declarar l'extinció del títol habilitant de l'emissora de radiodifusió sonora per ones terrestres en el municipi de Binissalem, en la freqüència 107,8 MHz, per renúncia de l'Ajuntament de Binissalem.

Segon. Ordenar la cancel·lació de la seva inscripció en el Registre de títols habilitants per a la radiodifusió sonora de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Tercer. Notificar aquest Acord a l'Ajuntament de Binissalem i al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Quart. Ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 14 de novembre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez