Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 667138
Resolució de la regidora de Participació Ciutadana i Govern Interior per la qual es modifica la Instrucció per l'activitat dels artistes al carrer en el municipi de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En la disposició addicional tercera de l'Ordenança municipal d'ocupació de la via pública, aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Palma el 26 de juliol de 2018 (BOIB núm. 109, de 4 de setembre de 2018) es va delegar en la Regidoria de Participació Ciutadana i Govern interior la regulació específica i particularitzada de les activitats que es realitzin a la via pública pels artesans, pintors artistes i caricaturistes, músics i cantants, individuals o en grup, i estàtues, mims i malabaristes. En aquesta disposició s'afegia que la regulació s'aprovarà mitjançant decret que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Mitjançant el Decret AJT 202013241 de 31 d'agost de 2020, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 157, de 10 de setembre de 2020, es va aprovar el decret que conté la Instrucció que ordena i regula les activitats dels artistes de carrer en zones de domini públic municipal d'aquest ajuntament als carrers del centre de la ciutat i la platja de Palma.

3. Pel Decret núm. AJT 202121155 de 8 de novembre de 2021 es va modificar la dita Instrucció, atès que es va constatar la necessitat de realitzar-hi una sèrie de modificacions per tal que la redacció del seu articulat fos el més clara possible per a la ciutadania, en compliment dels principis que han regir l'actuació i relacions de les Administracions públiques amb la ciutadania i que es preveuen en l'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

A més a més, es va fer necessària una modificació quant a qüestions relatives a les sol·licituds per a l'obtenció del carnet d'artista al carrer i a la seva tramitació, per tal de simplificar i agilitzar-ne el procediment, també en coherència amb el que disposa l'article 3 esmentat abans; i també va escaure adaptar la regulació a les exigències de la normativa sobre protecció de dades establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

4. A dia d'avui, s'ha detectat la necessitat de realitzar dues modificacions que afecten als annexos que acompanyen la Instrucció.

En concret, les modificacions són les següents:

  1.  A l'annex III (Criteris i barem de puntuació): canviar a 2 punts la puntuació relativa al Document on es demostri la pertinença a entitats d'artistes del carrer registrades al RMEC.
  2.  A l'annex IV (Relació de punts i horaris): disposar que, en relació amb el Mapa 5, no es permetin amplificadors de música al c/ Sant Nicolau i sí es permetin a la pl. Weyler.
  3.  Com a conseqüència de la modificació precedent, modificar el Mapa 5 de l'annex V (Plànols) pel que fa als requisits respecte dels amplificadors a pl. Weyler i c. Sant Nicolau.

5. Per altra banda, i tal com es va recollir en el Decret de modificació esmentat en l'antecedent segon d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 5.3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes de la CAIB, en el procediment d'elaboració de l'Ordenança municipal d'ocupació de la via pública es varen incorporar les recomanacions de l'informe d'avaluació d'impacte de gènere, emès per l'Institut Balear de la Dona en data 20 de febrer de 2018, i plasmar específicament en la redacció de l'article 62 de l'esmentada llei que fa referència a la publicitat que comporti conductes discriminatòries. Aquestes recomanacions no escauen a la regulació del present decret, però cal citar l'article 32 de la llei en relació amb la participació en l'àmbit cultural, el foment de les produccions artístiques i culturals que fomentin els valors d'igualtat entre dones i homes ni les manifestacions artístiques que reprodueixin estereotips i valors sexistes.

6. Pel que s'ha exposat, escau l'aprovació de les modificacions recollides en l'antecdent tercer d'aquest Decret per tal de donar seguretat jurídica als sol·licitants dels carnets, així com garantir l'harmonia entre els veïns de Palma i l'activitat que ordena la Instrucció de referència.

Fonaments jurídics

1. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

2. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local.

3. Ordenança municipal d'ocupació de la via pública (BOIB núm. 109, de 4 de setembre de 2018).

4. Decret de Batlia núm. AJT 202213009, de data 19 de juliol de 2022, d'organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de Palma (BOIB núm. 95, de 23 de juliol).

 Per tot l'anterior, la regidora de Participació Ciutadana i Govern Interior, a proposta de la Direcció General de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, dicta el següent:

DECRET

1. MODIFICAR i APROVAR els annexos III (Criteris i barem de puntuació), IV (Relació de punts i horaris) i V (Plànols) de la Instrucció per l'activitat dels artistes al carrer, aprovada pel Decret AJT 202013241 de 31 d'agost de 2020, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 157, de 10 de setembre de 2020, en el sentit següent:

  1.  A l'annex III (Criteris i barem de puntuació): canviar a 2 punts la puntuació relativa al Document on es demostri la pertinença a entitats d'artistes del carrer registrades al RMEC.
  2.  A l'annex IV (Relació de punts i horaris): disposar que, en relació amb el Mapa 5, no es permetin amplificadors de música al c/ Sant Nicolau i sí es permetin a la pl. Weyler.
  3.  Com a conseqüència de la modificació precedent, modificar el Mapa 5 de l'annex V (Plànols) pel que fa als requisits respecte dels amplificadors a pl. Weyler i c. Sant Nicolau.

2. ADJUNTAR a aquesta Resolució els annexos III, IV i V (aquest darrer quant al Plànol 5), esmentats en la dispositiva anterior.

3. PUBLICAR aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. ORDENAR la publicació de la versió consolida de la Instrucció en la plana web de l'Ajuntament de Palma.

 

Palma, 11 de novembre de 2022

La directora general de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial (p.d. Acord JGL_20221019_01_14, de data 19/10/2022) (BOIB núm. 139, de 27/10/2022) Irene Sánchez Campins

Que es decreti,

La regidora de Participació Ciutadana i Govern Interior (P.d. Decret AJT 202213009, de data 19/07/2022) Claudia Costa del Río (P.d. Decret AJT 202213024, de data 19/07/2022)

En prenc raó,

El cap del departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial P.d. decret núm. 3000, de 26/02/14 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Alberto Gómez Martí

 

 

 

ANNEX III  CRITERIS I BAREM DE PUNTUACIÓ.

- Certificat d'empadronament: al municipi de Palma, 2 punts; altres municipis de Mallorca, 1 punt.

- Currículum: experiència relacionada amb l'activitat i memòria de l'activitat realitzada a Palma, fins a 3 punts.

- Dossier de la proposta artística, fins a 3 punts.

- Document on es demostri la pertinença a entitats d'artistes del carrer registrades al RMEC, 2 punts.

 

ANNEX IV  RELACIÓ DE PUNTS I HORARIS

CENTRE

MAPA

 

NÚM

UBICACIÓ

ACTIVITAT

BANDA

MÀXIM INTEGRANTS

NO AMPLIF

PERCUSSIÓ

HORARI

1

C001

Plaça Santo Domingo de la Calzada

MÚSICA

*

5

 

*

De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

ESPECTACLE

 

 

 

 

2

C002

Sa Feixina amb el Pont de la Porta de Santa Catalina

MÚSICA

 

2

 

 

De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

C003

Sa Feixina

MÚSICA

*

5

 

*

De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

ESPECTACLE

 

 

 

 

C004

Passeig Sagrera

PINTURA

 

 

 

 

De 10 a 21.40

3

C005

Plaça de la Reina

PINTURA

 

 

 

 

De 10 a 21.40

ESTÀTUES

 

 

 

 

C006

Plaça de la Reina amb C/ Conqueridor

MÚSICA

 

2

 

 

De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

C007

Costa de la Seu

PINTURA

 

 

 

 

De 10 a 21.40

4

C008

S'Hort del Rei

MÚSICA

 

2

 

 

De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

C009

Dalt Murada

MÚSICA

 

2

 

 

De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

PINTURA

 

 

 

 

De 10 a 21.40

ESTÀTUES

 

 

 

 

C010

Carrer del moll (Edifici Capitania)

PINTURA

 

 

 

 

De 10 a 21.40

ESTÀTUES

 

 

 

 

C011

Parc de la mar (Grades)

MÚSICA

*

5

 

*

De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

ESPECTACLE

 

 

 

 

5

C012

Passeig del Born amb Plaça de la Reina

ESPECTACLE

 

 

 

 

De 12 a 14.00 i de 18 a 20.30 *

ESTÀTUES

 

 

 

 

De 10 a 21.40

C013

Passeig del Born, alçada C/ Constitució

MÚSICA

*

5

 

*

De 12 a 14.00 i de 18 a 20.30 *

C014

Plaça Joan Carles I

MÚSICA

 

2

 

 

De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

ESPECTACLE

 

 

 

 

C015

Carrer Sant Nicolau

MÚSICA

 

2

 

De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

C016

Plaça del Mercat

ESPECTACLE

 

 

 

 

De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

C017

Plaça Weyler

MÚSICA

 

2

 

 

De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

6

C018

Carrer Santo Domingo amb C/ Jaume II

MÚSICA

 

2

*

 

De 12 a 14.00 i de 18 a 20.30 *

C019

Plaça de Santa Eulàlia

ESPECTACLE

 

 

 

 

De 12 a 14.00 i de 18 a 20.30 *

C020

Plaça Major (centre)

ESPECTACLE

 

 

 

 

De 12 a 14.00 i de 18 a 20.30 *

ESTÀTUES

 

 

 

 

De 10 a 21.40

C021

Plaça Major amb Plaça del Marqués de Palmer i Plaça dels Capallers

PINTURA

 

 

 

 

De 10 a 21.40

ESTÀTUES

 

 

 

 

De 10 a 21.40

7

C022

Plaça de la Mare de Déu de la Salut

ESPECTACLE

 

 

 

 

De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

C023

Carrer Sant Miquel

PINTURA

 

 

 

 

De 10 a 21.40

8

C024

Plaça de l'Olivar

MÚSICA

*

5

 

*

De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

C025

Carrer Sant Miquel (Parròquia)

ESTÀTUES

 

 

 

 

De 10 a 21.40

C026

Plaça Porta Pintada amb Carrer Sant Miquel

PINTURA

 

 

 

 

De 10 a 21.40

C027

Plaça Porta Pintada

MÚSICA

 

2

 

 

De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

ESPECTACLE

 

 

 

 

C028

Plaça d'Espanya

MÚSICA

 

2

 

 

De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

ESPECTACLE

 

 

 

 

C029

Parc de Ses Estacions

MÚSICA

*

5

 

*

De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

9

C030

Carrer de la Riera

MÚSICA

 

2

 

 

De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

C031

La Rambla

PINTURA

 

 

 

 

De 10 a 21.40

C032

La Ramlba

MÚSICA

 

2

 

 

De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

C033

Carrer Santa Magadalena amb Carrer Eccehomo

MÚSICA

 

2

*

 

De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

C034

La Rambla

ESTÀTUES

 

 

 

 

De 10 a 21.40

 

PLATJA DE PALMA

PLÀNOL

NÚM

UBICACIÓ

ACTIVITAT

BANDA

MÀXIM INTEGRANTS

NO AMPLIF

 PERCUSSIÓ

HORARI

1

PL001

Carrer Jaume Pomar i Fuster (Entre el C/ Córcega i C/ Illa de Malta)

MÚSICA

*

5

 

*

 De 11 a 14.40 i de 17 a 21.40

ESPECTACLE

 

 

 

 

2

PL002

Balneari 15 (del C/ Bergantí al C/Balandre)

MÚSICA

 

 

 

 

De 11 a 14.40 i de 17 a 23.40

ESPECTACLE

 

 

 

 

PINTURA

 

 

 

 

De 10 a 23.40

ESTÀTUES

 

 

 

 

3

PL003

Balnearis 10, 11 i 12 (del C/ del martinet al C/ d'Acapulco)

MÚSICA

 

 

 

 

De 11 a 14.40 i de 17 a 23.40

ESPECTACLE

 

 

 

 

PINTURA

 

 

 

 

De 10 a 23.40

ESTÀTUES

 

 

 

 

4

PL004

Balneari 6 (del Camí de les Meravelles al C/ Missió de San Diego)

MÚSICA

 

 

 

 

De 11 a 14.40 i de 17 a 23.40

ESPECTACLE

 

 

 

 

PINTURA

 

 

 

 

De 10 a 23.40

ESTÀTUES

 

 

 

 

5

PL005

Balnearis 3 i 4 (del C/ Trobadors al C/ Joaquim Verdaguer)

MÚSICA

 

 

 

 

De 11 a 14.40 i de 17 a 23.40

ESPECTACLE

 

 

 

 

PINTURA

 

 

 

 

De 10 a 23.40

ESTÀTUES

 

 

 

 

 

Documents adjunts