Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 663046
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 de novembre de 2022 per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2022/2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 (BOIB núm. 6, de14 de gener) a l'article 20.2, sobre l'atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, estableix el següent:

Els alumnes amb manca d'autonomia derivada de necessitats educatives específiques o de problemes greus de salut, quan així es dictamini, han de ser atesos per auxiliars tècnics educatius o cuidadors, sota la responsabilitat i la supervisió de l'equip educatiu. El finançament de l'auxiliar tècnic educatiu o del cuidador s'ha d'efectuar segons el que es prevegi en el corresponent mòdul econòmic establert en la llei de pressuposts sobre mesures de distribució dels fons públics per al sosteniment dels centres concertats.

Atès que aquest recurs està vinculat a cada alumne, per a cada curs escolar el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de dictar una resolució perquè els centres privats concertats puguin sol·licitar una dotació d'auxiliars tècnics educatius o cuidadors. Aquesta dotació s'ha d'assignar d'acord amb els criteris que estableixi el Servei d'Atenció a la Diversitat per als centres sostinguts amb fons públics i tenint en compte els alumnes escolaritzats a cada centre que requereixin aquest suport. Per aquest motiu, a més del mòdul sencer hi pot haver mig mòdul o un quart de mòdul.”

2.El 21 de maig de 2022 es va publicar, en el BOIB núm. 66, la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de maig de 2022 per la qual es convoca el procediment per a la dotació d'Auxiliars Tècnics Educatius (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023.

3.El 12 de juliol de 2022 es va publicar, en el BOIB núm. 90, la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de juliol de 2022, per la qual es determina la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023.

4.La Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de juliol de 2022 (BOIB núm. 102, de 4 d'agost de 2022), determinà la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023.

5.Amb posterioritat a la Resolució definitiva de 28 de juliol de 2022, el Servei d'Atenció a la Diversitat de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (en endavant SAD), ha emès nous informes respecte de sol·licituds noves presentades per part dels centres interessats i els ha tramès a la Direcció General de Planificació Ordenació i Centres.

Fonaments de dret

1.El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017/2018 (BOIB núm. 6, de 14 de gener).

2.Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de maig de 2022 per la qual es convoca el procediment per a la dotació d'Auxiliars Tècnics Educatius (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023.

3.Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de juliol de 2022 per la qual es determina la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023.

4.Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de juliol de 2022 sobre la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Augmentar, d'acord amb els informes amb caràcter favorable emesos pel SAD, la dotació definitiva de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) als centres següents:

Codi

Centre

Municipi

Dotació 28/07

Augment

Hores/Mòduls totals

07001915

CC LA SALLE

MAÓ

0

Increment de 19 h

19/0,5

07002181

CC LA SALLE

MANACOR

28,5

Increment de 9,5 h

38/1

07002920

CC SANTA MARÍA

PALMA

19

Increment de 19 h

38/1

07003456

CC BALMES

PALMA

28,5

Increment de 9,5 h

38/1

07003471

CC JESUS MARIA

PALMA

38

Increment de 9,5 h

47,5/1,25

07003559

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

PALMA

28,5

Increment de 19 h

47,5/1,25

07003602

CC MANJÓN

PALMA

28,5

Increment de 9,5 h

38/1

 

Codi

Centre

Municipi

Dotació 30/09

Augment

Hores/Mòduls totals

07001541

CC BEATA FRANCINAINA CIRER

INCA

19

Increment de 9,5 h

28,5/0,75

2. Aquest augment de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) tindrà efectes econòmics des del dia 14 de novembre de 2022.

3. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del Departament de Centres Concertats de la Conselleria d'Educació I Formació Professional.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d' haver-se publicat, d'acord amb el que s'estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (9 de novembre de 2022)

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla