Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 664833
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sector Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 22 de desembre de 2020, es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE) dins el Programa Operatiu FEDER 2014-2020, mitjançant la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 14 de desembre de 2020 (BOIB núm. 212).

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents.

3. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han emès un informe favorable dels aspectes següents:

- Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.

- Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.

- Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4. El tècnic competent, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat vuitè de la Resolució esmentada, ha informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

5. El 20 d'octubre de 2022 es va emetre una proposta de resolució estimatòria del director general d'Energia i Canvi Climàtic (BOIB núm. 136, de 20 d'octubre de 2022).

6. S'ha esgotat el termini de deu dies hàbils que es concedia per presentar-hi al·legacions.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. El Reial decret 737/2020, de 4 de agost, pel qual es regula el programa d'ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents i es regula la concessió directa de les ajudes d'aquest programa a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla (BOE núm. 212, de 6 d'agost de 2020).

5. La resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 14 de desembre de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE) (BOIB núm. 212, de 22 de desembre de 2020).

​​​​​​​RESOLUCIÓ

1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el concepte i l'import que també hi figuren.

2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts vigents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta ajuda pot ser cofinançada a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014‑2020 de les Illes Balears, enquadrada a: objectiu temàtic 4 «Economia baixa en carboni»; objectius específics OE 4.1.2 «Energies renovables per a usos tèrmics», OE 4.2.1 «Eficiència energètica a empreses» i OE 4.3.1 «Eficiència energètica en edificació, infraestructures i serveis públics».

3. Les inversions objecte de la sol·licitud s'han d'executar i pagar dins el període que va des del dia de presentació de la sol·licitud fins al termini de 18 mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió.

4. El termini per a justificar la realització de les activitats subvencionades en cap cas pot ser posterior als 3 mesos de la finalització del termini màxim concedit per a la seva execució.

5. El pagament i la justificació de les actuacions s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat desè de la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 14 de desembre de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE). S'ha d'acreditar el pagament dels justificants mitjançant un document, extracte o certificat bancari.

6. Els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat catorzè de la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 14 de desembre de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE).

7. Tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

8. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenció administració davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de la Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 9 de novembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021) José Guillermo Malagrava Rigo

ANNEX Llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció

Expedient

Data registre entrada

Sol·licitant­

NIF

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

Import inversió (€)

Import subvenció (€)

Núm Informe Fiscal

PREE-3/2020

13/01/2021

Can Quintin, SL

***9026**

2022/731A01/77000/00/19701/20105

Reforma integral inerior de l'habitatge, amb actuacions de consolidació estructural, millora d'eficiència energètica i ampliació de porxo posterior.

159.239,08

64.857,19

 

 

15016/2022