Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 668202
Acord del Consell de Govern de 14 de novembre de 2022 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de 17 d’abril de 2015 en relació amb les despeses de personal corresponents al complement de productivitat i a les gratificacions al personal funcionari docent al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inclosos en l’àmbit d’aplicació del Decret 85/1990

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 56, de 18 d'abril de 2015, es va publicar l'Acord del Consell de Govern de 17 d'abril de 2015 en relació amb les despeses de personal corresponents al complement de productivitat i a les gratificacions al personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inclosos en l'àmbit d'aplicació del Decret 85/1990. Aquest Acord va ser modificat pels acords del Consell de Govern de 24 de novembre de 2017 (BOIB núm. 144, de 25 de novembre) i de 27 d'octubre de 2018 (BOIB núm. 134, de 27 d'octubre).

Entre altres mesures, l'Acord insta el conseller d'Educació i Formació Professional a planificar i a organitzar els recursos humans disponibles amb l'objectiu d'evitar la prestació de serveis extraordinaris fora de l'horari o la jornada de treball habituals. Això no obstant, la lletra b) de l'apartat tercer de l'Acord permet autoritzar amb caràcter excepcional que el personal funcionari docent presti aquest tipus de serveis per dur a terme un seguit d'activitats.

Els articles 92 a 98 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), recentment modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (LOMLOE), regula els requisits de titulació que ha d'acomplir el professorat dels diferents ensenyaments.

L'experiència acumulada demostra que, en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, cada vegada resulta més difícil la cobertura, ja sigui definitiva o provisional, de determinades places i/o especialitats, per la insuficiència de personal docent. Els factors que hi contribueixen són diversos: la insularitat, factor singular de la nostra comunitat autònoma; la manca de titulats suficients en determinats estudis universitaris; l'opció de determinats titulats, en particular de l'àmbit científic i tècnic, d'exercir professions en l'àmbit privat; el nivell de qualificació i especialització de determinades especialitats docents; l'existència de llocs de feina que, a causa de les necessitats organitzatives dels centres educatius, s'ofereixen només a mitja jornada; el progressiu augment de l'alumnat a les nostres illes i l'augment en la demanda de determinats estudis, o la implantació de nous estudis, en particular amb la potenciació dels ensenyaments de formació professional.

La Conselleria d'Educació i Formació Professional presta el servei públic educatiu, que és un servei essencial per a la comunitat, pel fet de tractar-se d'un interès constitucionalment protegit. La dificultat de cobertura de determinades places i/o especialitats docents perjudica aquest servei i, en conseqüència, el dret a l'educació que en satisfà. Per pal·liar aquesta problemàtica, la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha articulat mesures en la gestió del personal docent que, en el marc de les competències que hi té atribuïdes, han aconseguit alleujar les dificultats de cobertura de determinades places docents.

No obstant això, resulta necessari aprofundir en aquestes mesures mitjançant l'aprofitament lògic i racional del personal docent existent perquè, en casos de necessitat inajornable per al bon funcionament del servei, pugui realitzar serveis extraordinaris fora del seu horari habitual, per impartir docència amb la finalitat de pal·liar la manca de docents en determinades places i/o especialitats. A més, la particular distribució de la jornada del personal docent, el fet que les unitats lectives mínimes siguin de 55 minuts, l'organització del curs escolar en trimestres i la càrrega lectiva diferent d'unes i altres assignatures en el conjunt de l'horari dels alumnes de cada nivell educatiu pot fer necessari, per donar un servei satisfactori i amb la motivació necessària, superar el límit de 80 hores anuals previst en l'article 2.5 del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D'altra banda, d'acord les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i amb l'article 61.6 i 7 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i amb l'objectiu ineludible de reduir la taxa de temporalitat per sota el vuit per cent de les places estructurals en el conjunt de les administracions públiques espanyoles, la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de convocar, amb caràcter excepcional i pel procediment de concurs, aquelles places que reuneixin els requisits establerts en l'article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Aquest procediment, de caràcter excepcional, s'afegeix a tots els que cada curs escolar tramita la Direcció General de Personal Docent, sense que s'hagi augmentat la dotació de personal que tramita la documentació acreditativa dels mèrits que presenten els aspirants i del compliment dels requisits exigits i que col·labora amb el tribunal en la valoració dels mèrits. Atesa la transcendència d'aquest procediment per als funcionaris docents interins, ja que culmina amb un nomenament com a funcionari de carrera, es preveu un allau de sol·licituds no tan sols de funcionaris de l'àmbit territorial de les Illes Balears, sinó també de la Comunitat Autònoma Valenciana i de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Per això, és necessari modificar la lletra b) del punt tercer de l'Acord del Consell de Govern de 17 d'abril de 2015 en relació amb les despeses de personal corresponents al complement de productivitat i a les gratificacions al personal funcionari docent al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inclosos en l'àmbit d'aplicació del Decret 85/1990.

La disposició transitòria primera de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, regula l'estructura de les retribucions del personal funcionari docent, entre les que s'inclouen les gratificacions, que retribueixen els serveis extraordinaris prestats fora de l'horari o la jornada habitual de treball.

D'acord amb tot el que s'ha exposat anteriorment, i amb l'acord de la Mesa Sectorial d'Educació, que es va dur a terme en la reunió de dia 3 de novembre de 2022, el Consell de Govern, a proposta del conseller d'Educació i Formació Professional, en la sessió de 14 de novembre de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Modificar la lletra b) de l'apartat tercer de l'Acord del Consell de Govern de 17 d'abril de 2015 en relació amb les despeses de personal corresponents al complement de productivitat i a les gratificacions al personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inclosos en l'àmbit d'aplicació del Decret 85/1990, afegint els punts 11 i 12, amb la redacció següent:

11. La impartició de docència directa, per funcionaris docents, en les places de qualsevol especialitat que, donada la dificultat manifesta de trobar professorat per cobrir-les, no hagin estat adjudicades mitjançant cap procediment establert a tal efecte.

12. Les tasques de tramitació i comprovació de la documentació acreditativa dels mèrits que presentin els aspirants i del compliment dels requisits exigits, així com les de col·laboració amb el tribunal en la valoració dels mèrits, per part dels funcionaris docents adscrits a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, durant el desenvolupament del procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents a les Illes Balears.

Segon. Disposar que, quan sigui necessari per al bon funcionament del servei educatiu i de forma motivada, es pugui superar el límit de 80 hores extraordinàries per persona i curs escolar, amb un màxim de 150 hores, equivalents a una mitjana màxima de 5 hores setmanals d'un curs escolar.

Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 14 de novembre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez