Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 665114
Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 24 d’octubre de 2022, relatiu a l’aprovació de la Convocatòria per a la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca per a estudis i investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de Menorca, per a l’any 2022 (exp. 0915-2022-000001)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Les finalitats que corresponen a l'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca establertes en els seus estatuts (article 5), així com les actuacions previstes en el Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera, són entre altres:

- Conservar el medi ambient i recuperar els nivells de qualitat ambiental allà on s'ha perdut.

- Gestionar el medi ambient i gestionar els recursos naturals.

- Fomentar la cooperació, formació i investigació científica.

I els objectius específics que preveu són donar suport econòmic a les activitats que signifiquin millorar el coneixement de la Reserva de Biosfera de Menorca a partir d'investigacions de tipus mediambiental.

Atès que per complir amb aquests objectius el Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca fomenta la realització d'accions per millorar el coneixement ambiental de Menorca mitjançant les ajudes per l'estudi i investigacions ambientals;

Ateses les obligacions pròpies mediambientals que té el Consell Insular de Menorca sobre la Reserva de Biosfera de Menorca;

Atès que el Consell d'Administració de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera, en sessió de caràcter ordinari de dia 29 d'abril de 2019, va aprovar les bases que regeixen la concessió d'ajuts per a estudis i investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de Menorca, les qual foren publicades en el BOIB núm. 66 de dia 16 de maig de 2019;

De conformitat amb la normativa bàsica aplicable al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions i en el marc del que estableixen les Bases d'execució del pressupost d'aquesta administració;

El Consell Rector de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera, per unanimitat dels vuit membres assistents (senyora Mora Humbert, senyor Juaneda Mercadal, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyor Maria Ballester, senyora Morlà Subirats i senyor Pons Riudavets) i en votació ordinària, adopta l'acord següent:

Aprovar la Convocatòria per a la concessió d'ajuts per a estudis i investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de Menorca, corresponent a l'any 2022, que es tracta d'una depesa avançada amb càrrec al pressupost de 2023 i que es regirà per les bases aprovades pel Consell d'Administració de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera dia 29 d'abril de 2019  (publicades en el BOIB núm. 66 de 16 de maig de 2019), d'acord amb les condicions següents:

a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari. Les ajudes concedides s'atendran amb càrrec a les partides pressupostàries i amb els imports màxims que s'indiquen més avall, sens perjudici que els imports puguin ser ampliats d'acord amb les disponibilitats pressupostàries:

Partida*

Quantia màxima

6-17200-4790000

25.000 €

 • L'import màxim a què es destina la convocatòria únicament es podrà ampliar, sens necessitat de nova publicació, en el supòsit d'aportacions expresses de tercers per contribuir al finançament de l'objecte de la convocatòria i que s'hagin concretat  posteriorment a la seva aprovació.
 • Els imports màxims per sol·licitud i convocatòria seran de 5.000 €.
 • Encara que els ajuts es convoquen dins el 2022, aquests es resoldran i es pagaran l'any 2023, per la qual cosa es fa una reserva de crèdit a aquest fi considerant que:
  • El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa de concessió de subvenció serà de sis mesos comptats des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds (article 9.9).
  • El termini màxim per dur a terme l'activitat subvencionada serà d'un any a comptar de la publicació de l'acord de concessió de l'ajut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (article 3.3).
  • L'abonament de l'ajut s'efectuarà en un termini de 60 dies una vegada presentat l'informe final, encara que també es podrà fer efectiu en dos pagaments fraccionats en funció del ritme d'execució del projecte d'investigació, i en particular es podrà abonar el 30 % de l'import total de l'ajut concedit quan l'autor lliuri un informe que garanteixi que s'ha dut a terme la tercera part de la feina prevista en el calendari, i la resta un cop es rebi el treball acabat (article 11).
  • Atès que seran necessàries algunes setmanes perquè es faci la publicació de la convocatòria, que el termini per presentar sol·licituds és de 30 dies, que el termini màxim per dictar i notificar la resolució de concessió de subvenció és de sis mesos, i que s'ha d'haver  desenvolupat una tercera part de la feina prevista perquè es pugui abonar una part de l'ajuda, no serà possible que aquest abonament s'efectuï durant el 2022.

b) Aquesta convocatòria resta condicionada a la existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2023.

c) Malgrat que la matèria de la investigació és lliure en temàtiques mediambientals, com s'estableix en l'apartat 3.2 de les bases que regeixen aquesta convocatòria, tindran preferència les propostes que s'ajustin a les línies prioritàries d'investigació en matèria mediambiental establertes en cada convocatòria en concret. Per a aquesta convocatòria les prioritats són:

 • Investigacions per determinar l'incidència de l'ús públic en les àrees naturals, així com l'efecte de la pressió difusa sobre el medi natural terrestre i marí.
 • Millorar el coneixement de les masses d'aigua superficials i subterrànies.
 • Estudis i treballs que contribueixin a millorar el coneixement de la biodiversitat (terrestre i marina) present a la Reserva de Biosfera de Menorca, així com la seva relació amb el mon rural i el medi marí.

d) El termini de presentació de sol·licituds és de trenta dies naturals comptats a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

e) S'estableix la composició següent de la comissió avaluadora:

President:  el conseller executiu responsable en matèria de medi ambient (Josep Juaneda Mercadal)

Vocals:

 • la directora insular responsable en matèria de Reserva de Biosfera (Irene Estaún Clarisó)
 • el tècnic de Medi Ambient (Miquel Truyol)
 • el tècnic de biodiversitat del Servei de Medi Ambient i Reserva de Biosfera (Félix de Pablo Pons)

Secretari:  un funcionari de l'Àrea de Gestió Administrativa del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera (Marga Triay Diaz)

f) La instrucció d'aquest procediment correspon al tècnic en biodiversitat del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera Félix de Pablo Pons.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant el Ple en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 3 de novembre de 2022

Per delegació de la presidenta El secretari del Consell Rector Octavi Pons Castejón (Decret 20/2020, de 21 de gener) (BOIB núm. 13 de 30-1-2020)