Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 664082
Modificació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

DECRET DE BATLIA

1. Fets:

1.1. Mitjançant Decret d'Alcaldia de 23 de maig de 2022 (BOIB, núm: 68, de 26 de maig) es va aprovar l'oferta d'ocupació pública d'estabilització corresponent al personal funcionari de l'Ajuntament de Calvià, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, així com l'oferta d'ocupació pública ordinària corresponent a l'any 2022.

1.2. En data 10 de setembre de 2022, es va publicar (BOIB núm: 119) la delegació de la competència del Ajuntament de Calvià a l'EBAP, per a dur a terme el procés unificat de selecció de les persones aspirants per cobrir les places vacants de la categoria de policia dels cossos de la policia local.

1.3. El dia 15 de setembre de 2022 (BOIB, núm: 121) es va publicar una modificació de l'oferta d'ocupació pública anteriorment esmentada. La modificació va consistir en el següent:

a) Es reserva una quota no inferior al set per cent de les places vacants per a ser cobertes per persones amb discapacitat. En conseqüència, es modifica la relació de places de l'oferta ordinària de l'any 2022 publicada en data de 26 de maig, reservant 5 places vacants per a persones amb discapacitat. La segregació de les 5 places és la que segueix: 3 places d'auxiliar d'administració general, 1 plaça d'administratiu/a d'administració general i 1 plaça de tècnic/a d'administració general (TAG).

b) Així mateix, es van detectar errors materials en la quantificació de les places a convocar. En concret, 3 places d'auxiliar d'administració general incloses en l'oferta d'ocupació pública d'estabilització publicada, no complien els requisits de temporalitat pel que es degueren excloure d'aquesta oferta. Així, el total de places d'auxiliar d'administració general a estabilitzar pel sistema de concurs són 24 places en lloc de 26, i pel sistema de concurs oposició són 11 places en lloc de les 12 previstes inicialment.

c) Igualment, es va advertir un segon error material consistent en què de les 24 places d'auxiliar d'administració general ofertes pel sistema de concurs, una plaça correspon al torn reservat a persones amb discapacitat, i així s'ha d'indicar en el llistat de places.

d) Finalment, es va haver d'excloure una plaça d'auxiliar administració general de l'oferta d'ocupació ordinària corresponent en 2022 en haver-se comptabilitzat com a plaça vacant quan en realitat no ho és.

1.4. En la OEP d'estabilització esmentada es va incloure una plaça de policia local en el procés d'estabilització del qual, s'hauria de seguir el sistema de concurs, ja que aquesta plaça reunia els requisits establerts per la disposició addicional octava de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

No obstant això i a tenor del que es disposa en l'article 2.4, segon paràgraf, de la Llei 20/2021 el sistema de selecció establert en el procés d'estabilització ha de tenir en compte el que es disposa en la normativa pròpia de funció pública de cada Administració o la normativa específica.

L'article 14.1 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per a reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, en relació al personal funcionari dels cossos de policia, disposa que, les places convocades derivades dels processos d'estabilització regulats en el Llei 20/2021, pel sistema de concurs oposició i oposició, es regiran per la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

En virtut del que es disposa en l'article 34 de la Llei 4/2013 i en l'article 163.1 del Decret 40/2019 “El sistema de selecció per a accedir a la categoria de policia local i a les de policia dels ajuntaments que no hagin constituït cossos de policia local és l'oposició. Això suposa una contradicció amb la OEP d'estabilització del Ajuntament de Calvià publicada, havent de fer-se una modificació d'aquesta, ja que l'única plaça de policia local inclosa en la OEP d'estabilització ha d'estabilitzar-se mitjançant un procés que segueixi el sistema d'oposició i no el concurs com així consta en aquesta .

1.5. D'altra banda, en la OEP d'estabilització es van incloure 5 places d'administratiu/a d'administració general, 4 d'elles estabilitzarien pel sistema de concurs i la restant pel sistema de concurs-oposició. En data posterior a la publicació, s'ha detectat un error consistent en què 2 de les 5 places són d'administració general i especial al mateix temps i que dins dels requisits d'accés establerts s'inclou cert nivell de coneixement de llengües estrangeres. Aquestes 2 places seguiran el sistema de concurs del procés d'estabilització.

1.6. Finalment, en la OEP publicada, es van incloure 4 places d'ajudant de les quals no es va indicar l'especialitat de cadascuna. Aquesta són: ajudant d'obres, ajudant d'electricista, ajudant de taller i ajudant de senyalització.

Tenint en compte tot l'anterior i en virtut de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

I tenint en compte que correspon a aquesta Tinença d'Alcaldia aprovar les ofertes d'ocupació pública, és necessari que el citat òrgan aprovi aquest decret a fi que les modificacions i rectificacions siguin vàlides

2. Fonaments de dret:

2.1. L'article 91.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com l'article 128.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

2.2. L'article 2 i Disposició addicional 6a de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

2.3. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquesta Tinença de Batlia, en virtut de la facultat que li confereix l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de les Bases de Règim Local, dicta la següent.

RESOLUCIÓ

Primer.- Rectificar el sistema que se seguirà en el procés d'estabilització concret per a la plaça de policia local de l'oferta d'ocupació pública d'estabilització, ja que se seguirà el sistema d'oposició i no el de concurs.

Segon.- Modificar la distribució de les places d'administratiu/a ja que 2 de les 5 són d'administració general i especial i no de només administració general.

Tercer.- Segregar les 4 places d'ajudant per les seves respectives especialitats, quedant com segueix: 1 plaça d'ajudant d'obres, 1 plaça d'ajudant d'electricista, 1 plaça d'ajudant de taller i 1 última d'ajudant de senyalització.

Quart i final.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, juntament l'oferta d'ocupació pública d'estabilització 2022 d'aquest ajuntament resultant després d'incorporar totes i cadascuna de les modificacions i rectificacions que recull aquest decret.

 

(Signat electrònicament: 9 de novembre de 2022) 

El tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures (Delegació per Resolució de Batlia de 17/06/2019) Joan Recasens Oliver

 

 

​​​​​​​ANEXO 1 Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal 2022.

PLAÇA

CONCURS

CONCURS-OPOSICIÓ

OPERARI/A

14

1

OPERARI/A D'ESPORTS

14

1

ORDENANÇA

2

0

AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

24*

11

DINAMITZADOR/A TIC

1

0

ADMINISTRATIU/VA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

4

1

TÈCNIC DE GRAU MITJÀ

1

1

TÈCNIC/A D'INTERVENCIÓ SOCIAL

1

0

TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

2

5

TÈCNIC/A DE MERCAT DE FEINA

7

0

TÈCNIC/A DESENVALUPAMENT ESTRATÈGIC

1

0

TÈCNIC/A SUPERIOR COMUNICACIONS

0

1

PSICÒLEG/A

4

0

EDUCADOR/A SOCIAL

3

0

ARQUITECTE/A

1

3

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

1

0

ENGINYER/A INDUSTRIAL

3

0

ENGINYER/A DE CAMINS, CANALS I PORTS

1

0

ENGINYER/A D'INFRAESTRUCTURES

1

0

TREBALLADOR/A SOCIAL

3

2

INFORMADOR/A TURÍSTIC/A

11

1

OPERADOR/A RADIO

5

1

CELADOR/A

1

0

NOTIFICADOR/A

1

0

HELP-DESK

1

1

TÈNIC/A D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL CIÈNCIES DE LA ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORTS

2

0

TÉCNIC/A PREVENCIÓ RICS LABORALS

1

0

AJUDANT D'OBRES

1

0

AJUDANT D'ELECTRICISTA

1

0

AJUDANT DE TALLER

1

0

AJUDANT DE SENYALITZACIÓ

1

0

TÈNIC/A D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL MEDI-AMBIENT

0

1

POLICÍA LOCAL*2

0

0

TOTALS

114

30

  • 1 plaça d'auxiliar d'administració general reservada a persones amb discapacitat.
  • 2 plaça a convocar per l'EBAP en funció de la delegació de la competència realitzada.