Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 667277
Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Associació Pitiüsa de Familiars de Persones amb Malaltia Mental (APFEM) per al servei de suport a l’habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu a Eivissa, per als anys 2022-2025

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Parts

Fina Santiago Rodríguez, consellera d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears en virtut del Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 3 de juliol), en representació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb NIF S0711001H, en l'exercici de les facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

María Augusta Mora Chávez, amb DNI 48198747Q, presidenta de l'Associació Pitiüsa de Familiars de Persones amb Malaltia Mental (APFEM), en representació d'aquesta entitat, amb seu social al carrer del Canonge Joan Planells, 1-3, baixos, 07800 Eivissa, i amb NIF G07728751.

Antecedents

1. L'article 30.15 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix com a competències exclusives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, entre d'altres, l'acció i el benestar social; les polítiques de protecció i suport a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, i les polítiques d'atenció a les persones dependents.

2. En el desenvolupament de la seva actuació com a entitat prestadora de serveis socials, l'entitat APFEM presta el servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu.

3. A l'empara de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 16 de juny de 2022 per la qual es convoca l'acció concertada del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu a Mallorca i a Eivissa, per als anys 2022-2025 (BOIB núm. 79, de 18 de juny), s'ha instruït l'expedient administratiu corresponent i s'ha acreditat que l'entitat APFEM és titular del servei anomenat «Servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu», el qual compleix els requisits per subscriure aquest concert.

4. El concert s'imputa a la partida econòmica 17301.313B01.26104.00 (o l'equivalent que la substitueixi) dels pressuposts de la Comunitat Autònoma per als anys 2022, 2023, 2024 i 2025.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Acord d'acció concertada, d'acord amb les següents

Clàusules

1. Objecte

L'objecte d'aquest Acord és la concertació d'un nombre màxim de 8 places de servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu, per als anys 2022-2025 a l'àmbit territorial d'Eivissa, amb l'entitat APFEM, durant els mesos de vigència del concert. De les 8 places estimades per concertar, 5 són de baixa intensitat i 3 són d'alta intensitat.

2. Quantia i partida pressupostària

1. Els preus màxims d'una plaça concertada del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu són els següents:

  • Servei de suport a l'habitatge d'alta intensitat: 1.788,20 €/mes (IVA exclòs)
  • Servei de suport a l'habitatge de baixa intensitat: 1.013,50 €/mes (IVA exclòs)

Nivell d'intensitat

Completa

50%

25%

Alta

1.788,20 €/mes

894,10 €/mes

447,05 €/mes

Baixa

1.013,50 €/mes

506,75 €/mes

253,37 €/mes

Aquests preus poden ser objecte de revisió d'acord amb el que disposa l'article 24 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

2. L'import màxim del concert és de 375.555,60 € (exempt de l'IVA), corresponents als mesos de novembre de 2022 a octubre de 2025, amb càrrec a les partides i les anualitats següents:

- 2022, 10.432,10 € corresponents al mes de novembre de 2022, amb càrrec a la partida 17301.313B01.26104.00 dels pressuposts de la comunitat autònoma per a l'any 2022.

- 2023, 125.185,20 € corresponents als mesos de desembre de 2022 a novembre de 2023, amb càrrec a la partida 17301.313B01.26104.00 (o l'equivalent que la substitueixi) dels pressuposts de la comunitat autònoma per a l'any 2023.

- 2024, 125.185,20 € corresponents als mesos de desembre de 2023 a novembre de 2024, amb càrrec a la partida 17301.313B01.26104.00 (o l'equivalent que la substitueixi) dels pressuposts de la comunitat autònoma per a l'any 2024.

- 2025, 114.753,10 € corresponents als mesos de desembre de 2024 a octubre de 2025, amb càrrec a la partida 17301.313B01.26104.00 (o l'equivalent que la substitueixi) dels pressuposts de la comunitat autònoma per a l'any 2025.

3. Si durant la vigència d'aquest Acord les necessitats reals de places són superiors a les estimades inicialment i, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, es podrà ampliar el concert, mitjançant un ajust comptable, sense necessitat de modificar l'Acord d'acció concertada.

3. Persones usuàries del servei

1. Poden ser persones usuàries del servei les persones majors de 18 anys amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental per trastorn mental greu i necessitats de suports extens, limitat o intermitent, i amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

2. La designació de les persones usuàries, la sol·licitud de plaça, l'accés al servei i la gestió de la llista d'espera de les places d'aquest servei s'han de fer d'acord amb el Decret 7/2016, de 12 de febrer, pel qual es regulen l'accés al servei ocupacional per a persones amb discapacitat per trastorn mental greu i la gestió de la llista d'espera de les places d'aquest servei.

4. Règim d'ocupació de places

1. S'entén per plaça ocupada l'assignada a una persona usuària i ocupada per ella o vàries persones segons el nivell d'intensitat i atenció professional que requereixin. En funció dels Plans Individuals d'Atenció i de les necessitats de suport concretes de cada persona, i per tant en funció dels objectius i actuacions consensuats amb la persona i/o la seva família, es poden establir dos nivells d'intensitat:

Nivell d'intensitat       

Alta (14 hores a la setmana)       

Baixa (7 hores a la setmana)    

2.  Quan es donin processos de millora, i per tant la persona no requereixi d'una atenció completa per part del tècnic titulat superior i/o del tècnic de suport, la plaça podrà ser ocupada al 50% o al 25 % per altra persona que requereixi d'aquests nivells d'atenció. 

Nivells d'ocupació

Nivell d'intensitat        Completa           50%            25%       

Alta                              14 h/set             7 h/set       3,5 h/set       

Baixa                             7 h/set              3,5 h/set    1,75 h/set    

5. Facturació del servei

1. L'entitat concertada ha de presentar una factura en la qual ha de constar l'import de la liquidació de les places ocupades corresponent al mes anterior. A aquesta factura s'ha d'adjuntar, degudament signada pel representant legal de l'entitat concertada, una relació detallada de les persones usuàries, en suport paper i també mitjançant arxiu informàtic, segons el model facilitat per la Conselleria.

2. La justificació ha de contenir els conceptes següents: DNI/NIE, nom de la persona usuària, nivell d'intensitat, grau de discapacitat, data d'ingrés, data de baixa (si s'escau), dies d'ocupació mensual, i preu/plaça.

3. Les factures han de ser conformades per la cap del Servei d'Atenció a la Discapacitat.

6. Pagament

El pagament de les quantitats justificades mensualment s'efectuarà de la manera següent:

a) La Conselleria d'Afers Socials i Esports, mitjançant la Direcció General d'Atenció a la Dependència, tramitarà mensualment la proposta de pagament en concepte de cost del servei concertat. El pagament de la quantitat que correspongui es durà a terme en el compte corrent que indiqui l'entitat concertada.

b) L'entitat concertada no pot cobrar cap quantitat suplementària per persona usuària o per qualsevol altre servei o prestació que s'hagi d'atendre en virtut del concert subscrit.

c) La percepció indeguda de quantitats per part de l'entitat concertada suposa l'obligació de reintegrar-les, amb la tramitació prèvia del procediment que correspongui, amb l'audiència de la persona interessada.

d) Sens perjudici del que disposa l'apartat anterior, els serveis concertats queden subjectes al control de caràcter financer i a les funcions inspectores i sancionadores de les administracions competents en la matèria.

7. Auditories

L'entitat s'obliga a presentar, dins el tercer trimestre de cada any següent durant la vigència del concert, les auditories que preveu l'article 27.2 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

8. Durada del concert

1. El règim de concert s'iniciarà l'1 de novembre de 2022 i finalitzarà el 31 d'octubre de 2025.

2. En tot cas, el concert suposa el finançament de les places ja ultimades del servei de suport a l'habitatge, a partir de l'1 de novembre de 2022 i fins a la data de la signatura de l'Acord, que no s'han pogut deixar de prestar i que són l'objecte d'aquesta concertació.

9. Condicions tècniques d'execució del servei

1. L'entitat titular del servei del qual es concerten les places ha de complir, com a mínim, les condicions tècniques i de funcionament que estableix el Plec general de condicions tècniques aprovat per la consellera d'Afers Socials i Esports, que s'adjunta com a annex.

2. El servei està obligat a acceptar les persones usuàries designades per la Conselleria i, una vegada li hagi estat notificada la resolució d'adjudicació de servei, haurà de realitzar la prestació efectiva del servei a la persona usuària, tot d'acord amb la resolució d'adjudicació de servei.

10. Cobertura del servei

1. Des de l'entrada en vigor d'aquest concert, l'entitat responsable del servei de suport a l'habitatge per a persones amb discapacitat associada a un  diagnòstic de salut mental disposa de les places concertades segons el nivell d'intensitat que en són objecte per assignar-les de manera efectiva.

2. Mensualment, l'entitat ha d'informar la Direcció General d'Atenció a la Dependència de qualsevol incidència en les places en el moment que es produeixin.

11. Inspecció i control

En qualsevol moment, la Direcció General d'Atenció a la Dependència pot inspeccionar el funcionament del servei concertat, per comprovar si s'ajusta al que estableix aquest Acord, en tot el que pugui repercutir, en general, sobre els usuaris del suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental.

12. Causes de resolució

Són causes de resolució d'aquest Acord:

a) La desaparició de qualsevol de les condicions administratives o tècniques que en fonamenten l'establiment.

b) L'incompliment d'alguna de les estipulacions.

c) La negativa o obstrucció a la tasca inspectora de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

d) La resta de causes de resolució que estableix l'article 9.2 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

13. Sistema de penalitzacions

El sistema de penalitzacions és el que estableix el Plec general de condicions tècniques.

14. Garantia dels drets de la persona usuària i informació a la ciutadania dels seus drets i deures

L'entitat concertada ha de donar informació dels drets i deures de les persones usuàries i n'ha de garantir els drets, concretament:

  • Igualtat: s'ha de garantir que, en l'acció concertada, l'atenció a les persones usuàries es presta en plena igualtat amb les persones usuàries ateses directament per l'Administració pública.
  • Gratuïtat: no es pot cobrar cap quantitat suplementària a les persones usuàries.
  • Qualitat assistencial: és el principi que ha d'inspirar l'organització de l'acció concertada en tots els aspectes.
  • Participació: s'han d'establir mecanismes per a la implicació efectiva de les persones usuàries en la prestació i l'avaluació dels serveis, i tenir a disposició de les famílies de les persones usuàries els fulls de reclamació i donar resposta escrita a les queixes o suggeriments.

Així mateix, s'han de garantir la resta de drets que reconeix el capítol II («Drets i deures») de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

15. Normativa aplicable

En tot el que no estigui estipulat en aquest Acord, s'han d'aplicar el Plec de prescripcions tècniques; la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 16 de juny de 2022 per la qual es convoca l'acció concertada del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu a Mallorca i a Eivissa, per als anys 2022-2025, a més de tota la normativa relacionada; la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

16. Jurisdicció competent

Les qüestions litigioses que es puguin derivar de la interpretació, l'execució i, si escau, la resolució d'aquest Acord s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Acord.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (26 d'octubre de 2022)

Per la Conselleria d'Afers Socials i Esports                                 Per l'entitat APFEM                          Fina Santiago Rodríguez                                                  M. Augusta Mora Chávez