Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 668211
Acord del Consell de Govern de 14 de novembre de 2022 pel qual s’autoritza l’inici de les activitats al Centre d’Educació Superior Felipe Moreno–Nebrija, adscrit a la Universitat Antonio de Nebrija, per impartir els ensenyaments oficials de grau en Comunicació Corporativa, Protocol i Organització d’Esdeveniments (codi RUCT 250360)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, en l'article 36.4 estableix que, en matèria d'ensenyament universitari, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva, sens perjudici de l'autonomia universitària, en la programació i la coordinació del sistema universitari, en el finançament propi de les universitats i en la regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajuts.

L'article 5.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (d'ara endavant LOU), modificada, entre altres normes, per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, estableix que els centres universitaris privats han d'estar integrats en una universitat privada com a centres propis o han d'estar adscrits a una universitat pública o privada.

D'acord amb els articles 12 i 8.2 d'aquesta Llei, en el cas de les universitats privades, la implantació i la supressió dels ensenyaments que condueixen a l'obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional, les acorda la comunitat autònoma per iniciativa de la universitat.

Finalment, el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat, estableix, en l'article 27, que el pla d'estudis ha de ser verificat pel Consell d'Universitats i ha de ser autoritzat per la comunitat autònoma. Així mateix, estableix que el caràcter oficial del títol es declara per un Acord posterior del Consell de Ministres i per la inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT). Aquesta inscripció té efectes constitutius respecte de la creació de títols universitaris oficials, i comporta la consideració inicial de títol acreditat als efectes legalment establerts.

El punt tercer d'aquest mateix article estableix que l'inici de la impartició de la docència del títol universitari oficial no pot tenir lloc fins haver donat compliment als tràmits anteriorment esmentats.

Per això, la Universitat Antonio de Nebrija va sotmetre la modificació del pla d'estudis del grau en Comunicació Corporativa, Protocol i Organització d'Esdeveniments (codi RUCT 250360) a la consideració del Consell d'Universitats, el qual, a través de la Comissió de Verificació i Acreditació de Plans d'Estudis, reunida el dia 7 de setembre de 2022, el va verificar positivament.

El grau en Comunicació Corporativa, Protocol i Organització d'Esdeveniments és una titulació de la Universitat Antonio de Nebrija proposada pel Centre d'Educació Superior Felipe Moreno–Nebrija.

Es tracta d'una titulació de 240 crèdits ECTS dividits en quatre cursos de 60 crèdits ECTS cadascun. El Centre d'Educació Superior Felipe Moreno–Nebrija, és el responsable d'impartir tots els crèdits.

El 28 de gener de 2022, la Fundació per al Coneixement Madrimasd va emetre l'informe d'avaluació favorable en relació amb la sol·licitud de modificació del pla d'estudis oficial.

El 7 de setembre de 2022, el Consell d'Universitats, a través de la Comissió de Verificació i Acreditació de Plans d'Estudis, va verificar positivament la modificació del pla d'estudis del grau en Comunicació Corporativa, Protocol i Organització d'Esdeveniments (codi RUCT 250360).

El dia 13 de setembre el Consell Universitari de la Comunitat de Madrid, en la sessió de la Comissió de Planificació i Coordinació Universitària, va autoritzar la implantació de la titulació per al curs 2022-2023.

Els requisits per a l'autorització de l'inici d'activitats del Centre d'Educació Superior Felipe Moreno–Nebrija són els que s'estableixen en el Reial decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres universitaris.

Segons acredita l'Ordre 2859/2022, de 7 d'octubre, del vicepresident i conseller d'Educació i Universitats, de la comunitat de Madrid, per la qual s'autoritza l'inici de les activitats del Centre d'Educació Superior Felipe Moreno–Nebrija (BOCM núm. 249, de 19 d'octubre), el centre compleix tots els requisits, i de manera especial, els referits a ensenyaments, professorat, instal·lacions i equipaments i viabilitat econòmica i financera.

Així mateix, el dia 21 d'abril de 2021 els tècnics de l'Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) van emetre l'informe favorable pel que fa al compliment dels requisits relatius als espais docents requerits per l'annex I del Reial decret 420/2015 per impartir el grau en Turisme i el grau en Comunicació Corporativa, Protocol i Organització d'Esdeveniments.

La proposta d'implantació de la titulació per al curs 2022/2023 va ser informada favorablement pel Consell Universitari de la Comunitat de Madrid, en la sessió de la seva Comissió de Planificació i Coordinació Universitària del 13 de setembre de 2022.

A l'empara de les competències que té atribuïdes la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en virtut de la Llei 2/2003, de 20 de març, d'organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears, i d'acord amb el Reial decret 822/2021, la Universitat Antonio de Nebrija va presentar, el dia 9 de maig de 2022, amb el número de registre GOIBE259406/2022, una sol·licitud d'autorització per iniciar les activitats al Centre d'Educació Superior Felipe Moreno-Nebrija adscrit a la Universitat Antonio de Nebrija per impartir els ensenyaments oficials de grau en Comunicació Corporativa, Protocol i Organització d'Esdeveniments (codi RUCT 250360).

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en la sessió de 14 de novembre de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Autoritzar l'inici de les activitats al Centre d'Educació Superior Felipe Moreno-Nebrija adscrit a la Universitat Antonio de Nebrija per impartir els estudis oficials del grau en Comunicació Corporativa, Protocol i Organització d'Esdeveniments (codi RUCT250360) a partir del curs 2022-2023.

Segon. Notificar aquest Acord a la Universitat Antonio de Nebrija (Universitas Nebresensis, SA).

Tercer. Notificar aquest Acord al Centre d'Educació Superior Felipe Moreno-Nebrija (Escola de Turisme de Balears, SL).

Quart. Comunicar aquest Acord a la Comunitat de Madrid.

Cinquè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 14 de novembre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez