Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

Núm. 660266
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de data 9 de novembre de 2022, mitjançant el qual s’aprova la rectificació d’errades de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca per processos d’estabilització d’ocupació temporal (BOIB nº. 69, de 28 de maig de 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 9 de novembre de 2022, ha adoptat l'acord següent:

Atesos

“1. El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 25 de maig, va acordar aprovar l'oferta pública d'ocupació extraordinària de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca per a l'any 2022, derivada de l'article 2 i les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

2. En data 28 de maig de 2022, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'oferta d'ocupació pública extraordinària de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca per processos d'estabilització d'ocupació temporal (BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022).

3. El dia 21 d'octubre de 2022, es va acordar amb els representants sindicals de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca modificar l'oferta pública d'ocupació extraordinària per processos d'estabilització d'ocupació temporal, amb l'objectiu de rectificar les errades detectades.

4. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, permet que les Administracions públiques puguin rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes.

Per tot l'exposat, el conseller executiu de Transició, Turisme i Esports del Consell de Mallorca eleva al Consell Executiu, per a la seva aprovació, el següent

ACORD

Primer. Rectificar les errades de l'acord del Consell Executiu de dia 25 de maig de 2022, mitjançant el qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública extraordinària de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca (BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022), en el termes següents:

On hi diu:

PLACES PERSONAL LABORAL

CATEGORIA

GRUP

VACANTS

OBSERVACIONS

Tècnic -a auxiliar informàtica.

Coordinador -a d'apostes

C1

1

 

Responsable programació de carreres

C1

1

 

Secretari -ària de Presidència

C2

1

 

Auxiliar gestió econòmica

C2

1

 

Auxiliar activitats esportives

C2

1

 

Auxiliar de serveis conductor -a

E

1

 

Encarregat -ada manteniment

C2

1

 

Oficial -a de manteniment

C2

3

 

Mosso -a de jardineria

E

1

 

Encarregat -ada caminadors

E

1

 

Personal de neteja

E

2

 

Terminalista

C2

6

Jornada de 5,5 hores setmanals

Conductor -a

C2

3

Jornada de 5,5 hores setmanals

Coordinador -a de serveis

C2

1

 

Auxiliar de manteniment

E

2

 

Porter -a

E

2

Jornada de 5,5 hores setmanals

Hi ha de dir:

PLACES PERSONAL LABORAL

CATEGORIA

GRUP

VACANTS

OBSERVACIONS

Tècnic -a auxiliar informàtica.

Coordinador -a d'apostes

C1

1

 

Responsable programació de carreres

C1

1

 

Secretari -ària de Presidència

C2

1

 

Auxiliar gestió econòmica

C2

1

 

Auxiliar activitats esportives

C2

1

 

Auxiliar de serveis conductor -a

E

1

 

Oficial -a de manteniment

C2

3

 

Mosso -a de jardineria

E

1

 

Encarregat -ada caminadors

E

1

 

Personal de neteja

E

2

 

Terminalista

C2

6

Jornada de 5,5 hores setmanals

Conductor -a

C2

2

Jornada de 5,5 hores setmanals

Coordinador -a de serveis

C2

1

 

Auxiliar de manteniment

E

2

 

Porter -a

E

2

Jornada de 5,5 hores setmanals

Segon. Ordenar la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

 

Palma, en data de la signatura electrònica (11 de novembre de 2022

La secretària adjunta Paula Baltasar Cozar)