Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 664892
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 4 de novembre de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023.

2. La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha instat la modificació del Pla Estratègic de Subvencions esmentat, concretament dins el punt 1 («Igualtat») de l'objectiu IV («Cohesió social»), en el sentit d'afegir una nova línia, la línia IV.1.34, relativa a ajuts a les navilieres del sector del transport marítim com a conseqüència dels efectes econòmics produïts per la guerra a Ucraïna, amb la finalitat de garantir el dret de mobilitat dels residents a l'illa de Formentera, ajuts que gestionarà la Direcció General de Transport Marítim i Aeri.

3. L'apartat tercer de l'Acord del Consell de Govern esmentat estableix que l'aprovació i les eventuals modificacions de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions es deleguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon, per tant, a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors aprovar i modificar l'annex del Pla Estratègic de Subvencions.

Fonaments de dret

1. L'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears.

3. El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en què es nomena la senyora Rosario Sánchez Grau consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la modificació de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021, pel que fa a l'objectiu IV, sobre cohesió social, i més concretament el punt 1, relatiu a igualtat, de manera que s'afegeix una nova línia, la línia IV.I.34, amb el contingut següent:

IV.1.34

Direcció general: Direcció General de Transport Marítim i Aeri

Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts al sector del transport marítim a conseqüència dels efectes econòmics produïts per la guerra a Ucraïna

Objectius i efectes: garantir la mobilitat dels residents a Formentera per a la sortida des de Formentera, entre les 5.00 h i les 6.00 h del matí, i la sortida des d'Eivissa, entre les 22.30 h i les 23.30 h de la nit, en el període comprès entre el 16 d'octubre de 2022 i el 30 d'abril de 2023

Convocatòria: extraordinària (2023)

Cost: 300.000,00 €

Indicadors: nombre de navilieres beneficiàries dels ajuts

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

2. Disposar que aquesta Resolució produeixi efectes des de la data de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 4 de novembre de 2022

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors

Rosario Sánchez Grau