Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Núm. 664994
Resolució de 10 de novembre de 2022 del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics en relació amb les sol·licituds amb els números d’expedient compresos entre l’AV-1 i l’AV-10/2022 presentades a la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 79, de 18 de juny de 2022, es va publicar la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 15 de juny de 2022 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l'any 2022.

2. L'IEB va rebre, del 19 de juny fins al 25 de juliol de 2022, 10 sol·licituds per optar a les subvencions esmentades.

3. El dia 14 de setembre de 2022, la Comissió avaluadora va revisar i valorar els 10 expedients presentats entre el 19 de juny i el 25 de juliol de 2022, amb els números d'expedient compresos entre l'AV-1/2022 i l'AV-10/2022.

4. El dia 15 de setembre de 2022, l'instructor va signar la Proposta de resolució de concessió de subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l'any 2022, que es va publicar al web de l'IEB l'11 d'octubre de 2022, amb la qual cosa es va iniciar el període d'al·legacions.

5. No s'han presentat al·legacions.

Fonaments de dret

1. El dia 18 de juny de 2022 es va publicar, en el BOIB núm. 79, la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 15 de juny de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l'any 2022.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, en concret allò disposat en la seva disposició addicional primera.

3. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per al qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009)

Per tot això, d'acord amb l 'article 10.1.j) dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics, aprovats pel Decret 48/2018, de 21 de desembre (BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019), a proposta del president de la comissió avaluadora, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar i concedir subvencions per un import total de 34.084,12 € a favor dels beneficiaris que s'inclouen en l'annex 1.

2. Autoritzar i disposar la despesa indicada a cada un dels beneficiaris a càrrec dels pressuposts i imports detallats en l'annex 1.

3. Denegar la concessió de subvencions a les sol·licituds que apareixen en l'annex 2.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 10 de novembre de 2022)

El president Miquel Company Pons

 

ANNEX I

Número d'expedient: AV-1/2022

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Llorenç Xavier Vidal Lledó

Objecte de la sol·licitud: Exposició individual "Popland Mallorca" al Palau Ducal de Medinaceli, Sòria, Espanya.

Import sol·licitat:  871,42€

Import atorgat:  871,42€

 

Número d'expedient: AV-3/2022

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Antonio Benito Amengual

Objecte de la sol·licitud: Participació amb estand a la fira Artslibris, Barcelona, Espanya.

Import sol·licitat:  120,00€

Import atorgat:  120,00€

 

Número d'expedient: AV-4/2022

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Antonio Benito Amengual

Objecte de la sol·licitud: Participació als visionats de portafoli de Les Rencontres de la Photographie, Arles, França.

Import sol·licitat:  548,70€

Import atorgat:  548,70€

 

Número d'expedient: AV-5/2022

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Sílvia Prió Viu

Objecte de la sol·licitud: Participació als visionats de portafoli de Les Rencontres de la Photographie, Arles, França.

Import sol·licitat:  580,00€

Import atorgat:  580,00€

 

Número d'expedient: AV-6/2022

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: La Bibi Gallery, SL

Objecte de la sol·licitud: Participació a la fira d'art contemporani Urvanity, Madrid, Espanya.

Import total amb IVA: 12.661,70€

Import sol·licitat: 11.488,25€

Import subvencionable: 10.950,43€

Puntuació: 42.7

Import atorgat: 3.740,66€

 

 

Número d'expedient: AV-7/2022

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: La Bibi Gallery, SL

Objecte de la sol·licitud: Participació a la London Art Fair, Londres, Regne Unit.

Import total amb IVA: 15.928,63€

Import sol·licitat: 14.805,13€

Import subvencionable: 14.390,98€

Puntuació: 48

Import atorgat: 5.526,13€

 

Número d'expedient: AV-8/2022

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Art Obert Fran Reus, SL

Objecte de la sol·licitud: Participació a la fira Arco, Madrid, Espanya.

Import total amb IVA: 20.168,74€

Import sol·licitat: 18.082,56€

Import subvencionable: 18.082,56€

Puntuació: 64

Import atorgat: 9.258,27€

 

Número d'expedient: AV-9/2022

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Art Obert Fran Reus, SL

Objecte de la sol·licitud: Participació a la fira Untitled Miami Art Fair, EUA.

Import total amb IVA: 23.091,34€

Import sol·licitat: 22.511,48€

Import subvencionable: 21.456,67€

Puntuació: 77

Import atorgat: 13.217,30€

 

Número d'expedient: AV-10/2022

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Tomeu Coll Escarrer

Objecte de la sol·licitud: Participació als visionats de portafoli de Les Rencontres de la Photographie, Arles, França.

Import sol·licitat:  250,00€

Import atorgat:  247,03€

 

ANNEX 2

Número d'expedient: AV-2/2022

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: EXCLÒS. La sol·licitud no compleix amb el punt 1.1. relatiu a l'activitat professional subvencionable.

Sol·licitant: Antonio Benito Amengual

Objecte de la sol·licitud: Assistència a la presentació del festival Fiebre com, Venècia, Itàlia.