Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 665113
Modificació i correcció d’error de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 23 de maig de 2022 relatiu a l’aprovació de l’Oferta Pública per a estabilització extraordinària del Consell Insular de Menorca (exp. 0605-2022-000003)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa pública la modificació i correcció d'error aprovada pel Consell Executiu de dia 7 de novembre de 2022, de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'estabilització extraordinària del Consell Insular de Menorca i del personal del Consorci Sociosanitari de Menorca, del Consorci de Residus i Energia i del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca, la qual va ser aprovada el 23 de maig de 2022 pel Consell Executiu, i es publica en el BOIB núm. 67 de 24 de maig de 2022.

Atès l'informe de data 28 d'octubre de 2022 de la tècnica del Servei de Gestió de Persones, que en síntesis diu:

«Que s'ha detectat un error material a l'Annex d'aquest acord d'aprovació de l'Oferta Pública per a l'estabilització extraordinària del Consell i ens dependents, ja consten dues places d'animador sociocultural del Grup C1, una que actualment és de la plantilla del Consell i una altra que consta a la plantilla del Consorci Sociosanitari de Menorca. Segons el catàleg de llocs de treball aprovat pel Ple del Consell Insular en data 17 d'octubre de 2016, l'animador sociocultural pertany al Grup de classificació B. Conforme a l'establert a l'art. 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Que el Pla d'ordenament dels recursos humans del Consell Insular de Menorca de 2022, contempla la necessitat de professionalitzar les places d'auxiliar educador amb la titulació de tècnic superior d'acord amb la normativa sectorial aplicable, la qual cosa comporta un canvi al grup B de classificació d'acord amb l'art. 76 del TREBEP. Però aquesta professionalització afecta les places d'auxiliar educador a estabilitzar que d'acord amb la fitxa de catàleg del 2017 el requeriment de titulació és de formació professional de grau mig en l'àmbit social o titulació equivalent a la qual s'ha d'afegir també la titulació de batxiller. Per tant, s'ha de corregir l'error material de les places d'auxiliar educador del Grup B que hauran de ser del Grup C1, segons l'establert a l'art. 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

La segona plaça d'animador sociocultural convocada pertany a l'actual plantilla del Consorci Sociosanitari de Menorca, en el catàleg del qual, el lloc d'animador sociocultural està catalogat com del subgrup C1, tot i establir per a l'accés la titulació de Tècnic superior d'animació sociocultural. Atès que els tècnics superiors, en aplicació de l'article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP), pertanyen al grup professional B, cal modificar en l'oferta pública la pertinença de l'animador sociocultural al grup B. Aquesta aprovació ha de concloure amb la modificació de l'adscripció del lloc d'animador sociocultural del Catàleg de llocs de feina del Consorci Sociosanitari.

Que s'ha de modificar la plaça de delineant i auxiliar d'inspecció de territori que consten amb el grup de classificació C1, atès que en tant que professió regulada, la titulació per a l'accés ha de ser la de Tècnic Superior en Projectes d'Edificació o altres tècnics superiors del mateix àmbit d'edificació i obra civil, tal com estableixen els col·legis professionals de delineació. Atès que els tècnics superiors, en aplicació de l'article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP), pertanyen al grup professional B, cal modificar en l'oferta pública Les places de delineat i auxiliar d'inspecció de territori.

Altrament al cos de la motivació de l'acord del Consell Executiu de 23 de maig de 2022, exposa que l'objectiu d'aquest procés d'estabilització de les places estructurals que ve impulsada per la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública (BOE núm. 312 de 29/12/2021) s'ha de fer, per norma general, en les mateixes condicions que han estat ocupades durant aquest temps, però amb l'excepció d'aquelles places en què el perfil professional concret obligui al reconeixement d'un grup o subgrup determinat.

Per aquest motiu, es proposa incorporar les noves titulacions i consegüentment un canvi de grup professional passant del grup C1 al grup B en les places de delineant i auxiliar d'inspecció de territori d'acord amb l'establert a l'art. 76 del TREBEP.

Aquest canvi de grup professional comportarà una modificació de la relació de llocs de treball del Consell Insular de Menorca i del Consorci de Residus i Energia, que segons l'establert a la disposició transitòria segona del Decret 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, s'hauran de modificar les relacions de llocs de treball, si escau, abans de finalitzar els processos d'estabilització i abans d'assignar els llocs afectats per les places convocades a les persones que els superin.

Per tot això, INFORM:

PRIMER. Caldria modificar l'acord del Consell Executiu de dia 23 de maig de 2022, relatiu a l'aprovació de l'oferta Pública per a l'estabilització extraordinària del personal del Consell Insular de Menorca, que es presenta conjuntament amb el personal del Consorci Sociosanitari de Menorca, el Consorci de Residus i Energia i el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca, en el sentit que seguidament es dirà.

Aquesta modificació de la relació de llocs de treball queda condicionada a l'aprovació pel Ple del Consell Insular de Menorca i per l'òrgan competent del Consorci de Residus i Energia, prèviament a la convocatòria de les places afectades, segons l'establert al punt tercer de l'acord abans esmentat, i que ara es modifica en el sentit següent:

A l'ANNEX de l'acord:

On diu:

 

ESTABILITZACIÓ

 

 

 

 

PLAÇA

Concurs

Concurs oposició

TOTAL

GRUP

VINCLE

ESCALA

 

 

PD

 

PD

 

 

 

 

Auxiliar d'inspecció de territori

1

0

0

0

1

C1

F

AESE

Delineant

1

0

0

0

1

C1

F

AESE

Ha de dir

 

ESTABILITZACIÓ

 

 

 

 

PLAÇA

Concurs

Concurs oposició

TOTAL

GRUP

VINCLE

ESCALA

 

 

PD

 

PD

 

 

 

 

Auxiliar d'inspecció de territori

1

0

0

0

1

B

F

AESE

Delineant

1

0

0

0

1

B

F

AESE

SEGON. Corregir l'error material respecte a una plaça d'animador sociocultural del Consell Insular de Menorca i modificar la plaça d'animador sociocultural del Consorci Sociosanitari de Menorca a l'Annex de l'acord del Consell Executiu de dia 23 de maig de 2022, relatiu a l'aprovació de l'oferta Pública per a l'estabilització extraordinària del personal del Consell Insular de Menorca, que es presenta conjuntament amb el personal del Consorci Sociosanitari de Menorca, el Consorci de Residus i Energia i el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca, en el sentit següent:

A l'ANNEX de l'acord:

On diu:

 

ESTABILITZACIÓ

 

 

 

 

PLAÇA

Concurs

Concurs oposició

TOTAL

GRUP

VINCLE

ESCALA

 

 

PD

 

PD

 

 

 

 

Animador sociocultural

2

0

0

0

2

C1

F

AET

Ha de dir

 

ESTABILITZACIÓ

 

 

 

 

PLAÇA

Concurs

Concurs oposició

TOTAL

GRUP

VINCLE

ESCALA

 

 

PD

 

PD

 

 

 

 

Animador sociocultural

2

0

0

0

2

B

F

AET

La modificació en relació amb la plaça de l'animador sociocultural de la relació de llocs de treball del Consorci Sociosanitari de Menorca resta condicionada a l'aprovació per l'òrgan competent, prèviament a la convocatòria de les places afectades, segons l'establert al paràgraf quart d'aquest informe.

TERCER. Corregir l'error material respecte a les places d'auxiliar educador del Consell Insular de Menorca a l'Annex de l'acord del Consell Executiu de dia 23 de maig de 2022, relatiu a l'aprovació de l'oferta Pública per a l'estabilització extraordinària del personal del Consell Insular de Menorca, que es presenta conjuntament amb el personal del Consorci Sociosanitari de Menorca, el Consorci de Residus i Energia i el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca, en el sentit següent:

A l'ANNEX de l'acord:

On diu:

 

ESTABILITZACIÓ

 

 

 

 

PLAÇA

Concurs

Concurs oposició

TOTAL

GRUP

VINCLE

ESCALA

 

 

PD

 

PD

 

 

 

 

Auxiliar educador

5

0

0

0

5

B

F

AET

Ha de dir

 

ESTABILITZACIÓ

 

 

 

 

PLAÇA

Concurs

Concurs oposició

TOTAL

GRUP

VINCLE

ESCALA

 

 

PD

 

PD

 

 

 

 

Auxiliar educador

5

0

0

0

5

C1

F

AET

La Mesa General de Negociació del Consell Insular de Menorca, en data 25 d'octubre de 2022, acordà aprovar la modificació i correcció d'error de l'acord del Consell Executiu de 23 de maig de 2022 relatiu a l'aprovació de l'Oferta Pública per a estabilització extraordinària del Consell Insular de Menorca.

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals.

El Consell Executiu, per unanimitat dels sis membres presents (senyor Maria Ballester, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyora Morlà Subirats i senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Modificar l'acord del Consell Executiu de dia 23 de maig de 2022 relatiu a l'aprovació de l'Oferta Pública per a l'estabilització extraordinària del personal del Consell Insular de Menorca, que es presenta conjuntament amb el personal del Consorci Sociosanitari de Menorca, el Consorci de Residus i Energia i el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca, en el sentit que seguidament es dirà.

Aquesta modificació de la relació de llocs de treball queda condicionada a l'aprovació pel Ple del Consell Insular de Menorca i per l'òrgan competent del Consorci de Residus i Energia, prèviament a la convocatòria de les places afectades, segons l'establert en el punt tercer de l'acord abans esmentat, i que ara es modifica en el sentit següent:

A l'ANNEX de l'acord:

On diu:

 

ESTABILITZACIÓ

 

 

 

 

PLAÇA

Concurs

Concurs oposició

TOTAL

GRUP

VINCLE

ESCALA

 

 

PD

 

PD

 

 

 

 

Auxiliar d'inspecció de territori

1

0

0

0

1

C1

F

AESE

Delineant

1

0

0

0

1

C1

F

AESE

Ha de dir

 

ESTABILITZACIÓ

 

 

 

 

PLAÇA

Concurs

Concurs oposició

TOTAL

GRUP

VINCLE

ESCALA

 

 

PD

 

PD

 

 

 

 

Auxiliar d'inspecció de territori

1

0

0

0

1

B

F

AESE

Delineant

1

0

0

0

1

B

F

AESE

Segon. Corregir l'error material respecte a una plaça d'animador sociocultural del Consell Insular de Menorca i modificar la plaça d'animador sociocultural del Consorci Sociosanitari de Menorca en l'annex de l'acord del Consell Executiu de dia 23 de maig de 2022 relatiu a l'aprovació de l'Oferta Pública per a l'estabilització extraordinària del personal del Consell Insular de Menorca, que es presenta conjuntament amb el personal del Consorci Sociosanitari de Menorca, el Consorci de Residus i Energia i el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca, en el sentit següent:

A l'ANNEX de l'acord:

On diu:

 

ESTABILITZACIÓ

 

 

 

 

PLAÇA

Concurs

Concurs oposició

TOTAL

GRUP

VINCLE

ESCALA

 

 

PD

 

PD

 

 

 

 

Animador sociocultural

2

0

0

0

2

C1

F

AET

Ha de dir

 

ESTABILITZACIÓ

 

 

 

 

PLAÇA

Concurs

Concurs oposició

TOTAL

GRUP

VINCLE

ESCALA

 

 

PD

 

PD

 

 

 

 

Animador sociocultural

2

0

0

0

2

B

F

AET

La modificació en relació amb la plaça de l'animador sociocultural de la relació de llocs de treball del Consorci Sociosanitari de Menorca resta condicionada a l'aprovació per l'òrgan competent, prèviament a la convocatòria de les places afectades, segons l'establert en el paràgraf quart de l'informe abans transcrit.

Tercer. Corregir l'error material respecte a les places d'auxiliar educador del Consell Insular de Menorca en l'annex de l'acord del Consell Executiu de dia 23 de maig de 2022 relatiu a l'aprovació de l'Oferta Pública per a l'estabilització extraordinària del personal del Consell Insular de Menorca, que es presenta conjuntament amb el personal del Consorci Sociosanitari de Menorca, el Consorci de Residus i Energia i el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca, en el sentit següent:

A l'ANNEX de l'acord:

On diu:

 

ESTABILITZACIÓ

 

 

 

 

PLAÇA

Concurs

Concurs oposició

TOTAL

GRUP

VINCLE

ESCALA

 

 

PD

 

PD

 

 

 

 

Auxiliar educador

5

0

0

0

5

B

F

AET

Ha de dir

 

ESTABILITZACIÓ

 

 

 

 

PLAÇA

Concurs

Concurs oposició

TOTAL

GRUP

VINCLE

ESCALA

 

 

PD

 

PD

 

 

 

 

Auxiliar educador

5

0

0

0

5

C1

F

AET

Quart. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) per a general coneixement.

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes a partir de l'endemà d'haver-se publicat en el BOIB. El recurs es pot interposar formalment davant el Ple del Consell Insular, que és l'òrgan competent per resoldre'l.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació d'aquest recurs d'alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no s'ha rebut la notificació expressa, s'entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps.

No obstant això, si escau, es pot interposar qualsevol altre recurs que consideri oportú. Tot això, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Maó, 11 de novembre de 2022

Per delegació de la presidenta,

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)