Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 664007
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el projecte d’execució del parc fotovoltaic Son Frau de Dalt de 2,998 MWp i 2,475 MW ubicat al polígon 6 parcel·la 553 de Marratxí (RE011/21)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1 El 23 de desembre de 2021 va tenir entrada a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic un escrit signat per Oscar Carreras Medina, en nom i representació de l'empresa Pavimentos y Hormigones Carreras, SA per la qual sol·liciten la tramitació de l'autorització administrativa i la declaració d'utilitat pública del projecte d'un parc fotovoltaic.

2. El 10 de març de 2022, la DG d'Energia i Canvi Climàtic va declarar l'admissió a tràmit de la sol·licitud de declaració d'utilitat pública i de l'autorització administrativa prèvia.

3. El 10 de març de 2022 es varen iniciar les consultes a les administracions afectades.

4. El 24 de març de 2022, es va publicar en el BOIB núm. 41 l'inici de la informació pública de la tramitació del projecte per un termini de trenta dies.

5. El 12 d'abril de 2022 es va rebre l'informe favorable de l'ajuntament de Marratxí.

6. L'1 de juny de 2022 es va rebre l'informe del Departament de Territori del Consell de Mallorca.

7. El 15 de maig de 2022 es va rebre l'informe de Red Eléctrica de España.

8. El 8 de novembre de 2022, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va emetre el certificat d'informació pública en el qual s'acredita que no s'han rebut al·legacions al projecte.

9. El 30 de setembre de 2022 el promotor va presentar el projecte d'execució pel qual sol·licita l'autorització de construcció, conjuntament amb la declaració d'utilitat pública i l'autorització administrativa.

10. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació aportada i han emès un informe en què es conclou, sense entrar a valorar tècnicament el projecte, que s'han complert tots els tràmits requerits en el procediment de declaració d'utilitat pública i autorització administrativa, i s'informa favorablement sobre l'aprovació del projecte d'execució de la instal·lació.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

2. La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

3. El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació  econòmica.

4. La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

5. La Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, per a les instal·lacions elèctriques descrites.

6. El Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

7. El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, modificat pel Decret 33/2015.

8. La Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

9. La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

10. El Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

11. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

12. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de març de 2021 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Atorgar l'autorització administrativa prèvia del parc fotovoltaic Son Frau de Dalt, promogut per Pavimentos y Hormigones Carreras, SA amb NIF A07414766, amb les característiques següents:

-Expedient RE011/21: parc fotovoltaic Son Frau de Dalt.

-Situació: polígon 6 parcel·la 553 de Marratxí, amb una ocupació de 21.707,13 m2.

-Potència total de pic: 2.998,80 kWp (6.120 panells solars de 490 Wp cada un)

-Potència total instal·lada: 2.475 kWn (15 inversors de 165 kW cada un)

-Capacitat d'accés: 2.475 kW

-Centres de transformació: 2 CT de 2x800 kVA cada un.

-Centre de maniobra i mesura: 1

-Línia d'evacuació soterrada de 15 kV soterrada d'uns 24 m de longitud i 240 mm2 Al 12/20 kV des del CMM fins al punt de connexió situat a 473764, 4387145, 31.

-La instal·lació es classifica en el grup b.1.1, «Instal·lacions que únicament utilitzen la radiació solar com a energia primària mitjançant la tecnologia fotovoltaica», d'acord amb l'article 2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

2. Declarar la utilitat pública de la instal·lació fotovoltaica als efectes prevists en la disposició addicional desena de la Llei 10/2019.

3. Aprovar el projecte d'execució signat el 29 de setembre de 2022 per Josep Quintana Subirats, sense entrar a valorar-ne tècnicament el contingut.

4. Disposar que, abans de l'inici de les obres, el promotor ha de presentar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic la documentació següent:

-Justificant d'haver liquidat davant l'ajuntament la tributació municipal corresponent, tal com preveu l'article 29 del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.

-Nomenament de l'auditor ambiental i del tècnic director d'obres.

-Pla de vigilància i seguiment redactat per l'auditor ambiental que, haurà de preveure l'emissió d'informes de seguiment durant la fase de construcció amb una periodicitat de 15 dies que certifiqui el compliment de les mesures preventives, correctores i compensatòries de l'estudi d'incidència paisatgística, les condicions de l'annex F del Decret 33/2015, i dels altres informes emesos.

-Estudi geotècnic i prospecció arqueològica.

-Declaració responsable del promotor en què es comprometi a la correcta gestió dels panells solars una vegada finalitzada la seva vida útil.

-Justificant d'haver presentat tota la documentació requerida als ajuntaments, així com el pagament de les fiances i taxes indicades en els diferents informes municipals.

-Autorització d'AESA.

-Autorització del Departament de Mobilitat del Consell de Mallorca, en relació amb l'afectació a la carretera Ma-2031.

5. Indicar que, una vegada executades les instal·lacions objecte d'aquesta autorització, el titular ha de presentar la sol·licitud de posada en servei, a la qual ha d'adjuntar un certificat de final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu, així com les proves reglamentàries i la resta de documentació que exigeix la reglamentació vigent.

6. Informar que aquesta autorització es concedeix sens perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries relatives a les llicències municipals, l'ordenació del territori i el medi ambient, i a qualssevol altres motivades per disposicions que hi siguin aplicables.

7. Notificar aquesta Resolució als interessats i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 10 de novembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4/3/2021