Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 665122
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 31 d’octubre de 2022, relatiu a la modificació de les Bases que regeixen la concessió d’ajuts del Pla Insular per a la Reactivació Econòmica en matèria de Sostenibilitat i Eficiència Urbana (exp. 03130-2020-000082)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de dia 28 de setembre de 2020, va ratificar un conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca, signat el 23 de setembre de 2020, l'objecte del qual era l'aportació d'un fons econòmic comú per a projectes municipals perquè en l'àmbit del Pacte Autonòmic de Reactivació i Transformació Social i Econòmica s'impulsi l'Agenda Urbana i es reactivin així els objectius estratègics següents:

- la renovació urbana

- la millora dels serveis bàsics urbans

- la sostenibilitat energètica i ambiental en l'eficiència en l'ús dels recursos naturals

- la protecció del territori

- la diversificació d'un model econòmic que requereix sectors amb potencial per crear ocupació qualificada, estable i de qualitat

La clàusula 4.2 del conveni esmentat estableix com a obligació del CIM: «Aprovar durant el 2020 una convocatòria pública de subvencions dirigida a projectes dels municipis que es destinin a les actuacions descrites a la clàusula segona del conveni.»

Aquest conveni comporta una aportació, durant l'any 2020, de la CAIB d'un màxim d'1.800.000,00 euros.

En la clàusula 4.2 el CIM es compromet a aportar també un màxim d'1.800.000,00 euros, que juntament amb la quantia aportada per la CAIB s'han de destinar a finançar els projectes municipals, per un màxim de les dues terceres parts de cadascun dels projectes.

L'aportació màxima del CIM es distribuïa segons el quadre de finançament següent:

  • Pressupost CIM 2021: 600.000,00 €
  • Pressupost CIM 2022: 600.000,00 €
  • Pressupost CIM 2023: 600.000,00 €

L'interventor del CIM, en data 25/09/2020, va emetre un informe favorable sobre la despesa pluriennal derivada d'aquesta convocatòria d'ajuts amb el condicionant que es compti amb la consideració prèvia per part de la Comissió de Govern del fet que ens trobam davant d'un supòsit excepcional i sobre l'increment dels percentatges de despesa futura legalment establerts.

La Comissió de Govern, en la sessió de 21 de desembre de 2020, va aprovar el fet que ens trobam davant d'un supòsit excepcional i sobre l'increment dels percentatges de despesa futura legalment establerts.

El capítol IV del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa a l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la covid-19, tot i que va ser posteriorment derogat pel Decret llei 14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa, era vigent en el moment de la signatura del conveni entre el Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears. Així mateix, s'ha de tenir en compte que el contingut del capítol esmentat del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, es recull en els mateixos termes en el capítol IV de la vigent Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la covid-19.

La Comissió de Presidents de Corporacions Locals de l'Illa de Menorca, de dia 5 de novembre de 2020, va donar el vistiplau a les bases i a la convocatòria.

El Consell Executiu de dia 21 de desembre de 2020 va aprovar la convocatòria i les bases del Pla Insular per a la Reactivació Econòmica en matèria de Sostenibilitat i Eficiència Urbana.

Els ajuntaments van lliurar les seves sol·licituds dins el termini establert en la convocatòria.

La Comissió Avaluadora, establerta en les bases, es va reunir els dies 15 de febrer de 2022 i 2 de març de 2022 i va emetre informe favorable sobre 19 dels projectes lliurats pels vuit ajuntaments de l'illa de Menorca.

El Consell Executiu del CIM de 14 de març de 2022 va aprovar la distribució d'ajuts als 19 projectes abans esmentats.

La Comissió de Presidents de Corporacions Locals de l'illa de Menorca va dictaminar de forma favorable, a petició de diversos alcaldes dels municipis de l'illa de Menorca, sol·licitar al GOIB la pròrroga del termini de justificació que estableix el conveni esmentat als paràgrafs primer i segon previst per dia 1 de maig de 2023, ja que tenien problemes per complir els terminis d'adjudicació, execució i justificació establerts en les bases de la convocatòria.

Aquesta petició es fonamenta en diversos motius:

- La crisi sanitària de la covid-19, que dificulta l'execució de les actuacions per les connotacions de tot tipus que comporta.

- L'augment sobrevingut dels preus dels materials i del cost dels serveis, que ocasiona que moltes licitacions quedin desertes o es rescindeixin les ja adjudicades, i que tant en un cas com en l'altre s'hagi d'iniciar un altre cop el procediment de licitació de les actuacions o s'hagin de redactar modificacions de preus dels projectes d'obra.

- La manca o el retard en els subministraments de materials de tot tipus.

- L'evident retard, pel motiu abans exposat, per part dels ajuntaments beneficiaris de les subvencions en l'execució de les actuacions.

La comissió de seguiment del Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca per a la reactivació econòmica en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana es va reunir dia 15 de setembre de 2022 i va emetre informe favorable, vist l'informe justificatiu de la directora insular d'Habitatge del CIM, sobre l'ampliació del termini de justificació del conveni per un any més; és a dir, fins dia 1 de maig de 2024.

El 27 de setembre de 2022 consta signada la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'ordena l'inici del procediment per a l'ampliació del termini de la clàusula 4.2 del Conveni de col·laboració entre l'Administració de la CAIB i el Consell Insular de Menorca per a la reactivació econòmica, arran de la crisi derivada de la covid-19, en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana,

En data 3 d'octubre de 2022 el Consell de Govern del GOIB, a proposta del conseller de Mobilitat i Habitatge, va acordar:

«Primer. Autoritzar l'addenda al Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca per a la reactivació econòmica en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana.

Segon. Facultar dl conseller de Mobilitat i Habitatge per introduir en les clàusules de l'addenda al Conveni, que consta com a annex d'aquest acord, les modificacions no substancials posteriors que siguin necessàries a conseqüència de la tramitació de l'expedient corresponent.»

El Consell Executiu del CIM, en la sessió de 10 d'octubre de 2022, va aprovar l'Addenda del conveni, que inclou una modificació del termini de justificació dels diversos projectes inclosos al Pla de Reactivació fins a l'1 de maig de 2024.

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament d'Ocupació, Habitatge i Cooperació Local,

El Consell Executiu, per unanimitat dels set membres presents (senyora Mora Humbert, senyor Maria Ballester, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyor Juaneda Mercadal, senyora Morlà Subirats i senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Aprovar la modificació de les bases que regeixen la concessió d'ajuts del Consell Insular de Menorca dins el Pla de Reactivació Econòmica 2020/2023 de manera que:

1. On diu, en la base 3a:

«Les subvencions d'aquesta convocatòria es poden destinar a sufragar despeses compreses des del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) fins al dia 15 de març de 2023. Per tant, han de ser actuacions en cap cas iniciades amb anterioritat al dia següent al de la publicació en el BOIB d'aquesta convocatòria, excepció feta de la redacció de projectes, la factura o factures dels quals es podrà haver emès a partir del dia de la proclamació de l'estat d'alarma: 14 de març de 2020.»

Ha de dir:

«Les subvencions d'aquesta convocatòria es poden destinar a sufragar despeses compreses des de l'endemà d'haver-se'n publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) fins al 15 d'abril de 2024. Per tant, han de ser actuacions en cap cas iniciades abans de l'endemà d'haver-se publicat en el BOIB aquesta convocatòria, excepció feta de la redacció de projectes, la factura o factures dels quals es podrà haver emès a partir del dia de la proclamació de l'estat d'alarma: 14 de març de 2020.»

2. On diu, en la base 6a. Règim de concessió:

«Es concediran els ajuts de referència si es compleixen els requisits de la convocatòria i fins a l'import màxim establert. El CIM farà el pagament de l'ajut sempre que els ajuntaments justifiquin la contractació del projecte, la realització de l'obra o la contractació de l'equipament abans del 15 de març de 2023.»

Ha de dir:

«Es concediran els ajuts de referència si es compleixen els requisits de la convocatòria i fins a l'import màxim establert. El CIM farà el pagament de l'ajut sempre que els ajuntaments justifiquin la contractació del projecte, la realització de l'obra o la contractació de l'equipament abans del 15 d'abril de 2024

3. On diu, en la base 10a. Obligacions de les entitats beneficiàries:

«c) Contractar l'activitat abans del 30 de novembre de 2022.

d) Lliurar al CIM el certificat d'adjudicació de cadascuna de les actuacions abans del 5 de desembre de 2022. Una vegada adjudicada l'actuació, la subvenció del Consell de Menorca i l'aportació municipal es reduirà, si s'escau, proporcionalment al percentatge de baixa de l'adjudicació, respectant sempre que l'aportació mínima municipal sigui d'un terç de la despesa a executar.

g) Dur a terme l'activitat o la inversió que fonamenta la concessió de l'ajut i justificar la realització de l'activitat i el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de l'ajut abans del 15 de març de 2023

Ha de dir:

«c) Contractar l'activitat abans del 30 de novembre de 2023.

d) Lliurar al CIM el certificat d'adjudicació de cadascuna de les actuacions abans del 5 de desembre de 2023. Una vegada adjudicada l'actuació, la subvenció del Consell de Menorca i l'aportació municipal es reduirà, si escau, proporcionalment al percentatge de baixa de l'adjudicació, respectant sempre que l'aportació mínima municipal sigui d'un terç de la despesa per executar.

g) Dur a terme l'activitat o la inversió que fonamenta la concessió de l'ajut i justificar la realització de l'activitat i el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de l'ajut abans del 15 d'abril de 2024

4. On diu, en la base 11a. Execució de la inversió i justificació de les despeses:

«1. Correspon als ajuntaments l'execució de la inversió i justificar les despeses abans del dia 15 de març de 2023

Ha de dir:

«1. Correspon als ajuntaments l'execució de la inversió i justificar les despeses abans de dia 15 d'abril de 2024

5. On diu, en la base 13a. Abonament dels ajuts:

«Els ajuts s'abonaran quan els beneficiaris hagin presentat la justificació d'haver dut a terme l'activitat. La justificació s'ha de lliurar al Consell Insular abans del 15 de març de 2023

Ha de dir:

«Els ajuts s'abonaran quan els beneficiaris hagin presentat la justificació d'haver dut a terme l'activitat. La justificació s'ha de lliurar al Consell Insular abans del 15 d'abril de 2024

6. On diu, en la base 14a. Canvis d'obres, modificacions, correccions i ampliacions de terminis:

«Aquest tipus de sol·licitud cal que tengui entrada oficial al registre d'entrada del CIM abans del 15 de juny de 2022

Ha de dir:

«Aquest tipus de sol·licitud cal que tengui entrada oficial al registre d'entrada del CIM abans del 15 de juny de 2023

 

7. On diu, en la base 17a. Dels romanents:

«4. Les sol·licituds d'aplicació de romanents poden tenir entrada al Consell Insular de Menorca fins al 30 de novembre de 2021 per les obres adjudicades dins el 2021 i fins al 30 de novembre del 2022 per les obres adjudicades dins el 2022.

Les actuacions que rebin romanents han d'estar finalitzades i justificades les despeses de la subvenció al Consell de Menorca el dia 15 de març de 2023.»

Ha de dir:

«4. Les sol·licituds d'aplicació de romanents poden tenir entrada al Consell Insular de Menorca fins al 30 de novembre de 2021 per a les obres adjudicades dins el 2021; fins al 30 de novembre del 2022 per a les obres adjudicades dins el 2022, i fins al 30 de novembre de 2023 per a les obres adjudicades dins el 2023.

Les actuacions que rebin romanents han d'estar finalitzades, i s'han d'haver justificat les despeses de la subvenció al Consell de Menorca, dia 15 d'abril de 2024.»

Segon. Notificar aquest acord a tots els ajuntaments de Menorca.

La qual cosa us comunic perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes que corresponguin, al mateix temps que us faig saber que contra l'acte precedent, podeu interposar, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la data de publicació, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu competent; tot això sens perjudici de la possibilitat d'efectuar el requeriment a què fa referència l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa, que s'haurà de dirigir a aquest mateix òrgan en el termini màxim de dos mesos comptats d'ençà de la data de publicació del present acord.

Finalment, escau d'indicar que el fet de formular el requeriment o d'interposar el recurs contenciós administratiu a què s'ha fet referència en el paràgraf anterior no suspèn l'eficàcia de l'acord impugnat ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

 

Maó, 11 de novembre de 2022

Per delegació de la presidenta, El secretari del Consell Executiu Octavi Pons Castejón (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)