Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 668189
Acord del Consell de Govern de 14 de novembre de 2022 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El projecte de modificació puntual de la Relació de llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent al personal funcionari, l'han elaborat les conselleries afectades, amb l'assessorament i la coordinació de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, d'acord amb les instruccions que va aprovar el Consell de Govern, i es va negociar amb les organitzacions sindicals representades en la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la sessió del dia 24 d'octubre de 2022.

Es consideren els articles 5.2.e) i 31 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en la sessió de 14 de novembre de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar les modificacions puntuals de la Relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que s'adjunta com a annex 1 a aquest Acord.

Segon. Publicar aquest Acord i l'annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer. Disposar que aquest Acord, en relació amb els llocs de feina recollits en l'annex 1, tengui efectes des de l'endemà de la seva publicació.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles 8.2, 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que la persona interessada en pugui interposar qualsevol altre que consideri procedent.

Palma, 14 de novembre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

Documents adjunts