Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament de la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

    Número d'edicte 4202 - Pàgines 20521-20525

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 4205 - Pàgines 20526-20527

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública d’estabilització corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit dels serveis generals, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

    Número d'edicte 4206 - Pàgines 20528-20537

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries

    Número d'edicte 4211 - Pàgines 20538-20540

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 corresponent a la taxa d’estabilitat del personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 4212 - Pàgines 20541-20546

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual s’autoritza la Universitat de les Illes Balears a implantar i impartir els ensenyaments oficials del grau en Belles Arts (codi RUCT 2504404)

    Número d'edicte 4213 - Pàgines 20547-20548

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual s’aproven les ofertes d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l'any 2022 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número d'edicte 4204 - Pàgines 20549-20556

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual es modifica la relació de projectes declarats estratègics per Acord del Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s’hi inclouen

    Número d'edicte 4214 - Pàgines 20557-20567

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual es declaren zones especials de conservació (ZEC) dos llocs d’importància comunitària (LIC) de la xarxa ecològica europea Natura 2000 a les Illes Balears

    Número d'edicte 4228 - Pàgines 20568-20569

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta el desistiment d’una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 4155 - Pàgines 20570-20571

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual es corregeix l’error observat en la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 27 d’abril de 2022 per la qual es modifica la Resolució de 6 d’agost de 2019 de delegació de competències i de delegació de signatura en determinats òrgans de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, d’altres conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’Agència Tributària de les Illes Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

    Número d'edicte 4157 - Pàgines 20572-20573

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació

    Número d'edicte 4132 - Pàgines 20574-20581

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit de la modificació dels estatuts de l’organització sindical anomenada Sindicato Médico de Balears, en sigles SIMEBAL (codi de dipòsit 07000003)

    Número d'edicte 4133 - Pàgines 20582-20583

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit de l’acta d’afiliació de l’organització empresarial anomenada Associació Autonòmica Educació i Gestió - Escola Catòlica de les Illes Balears a la Confederación de Centros de Educación y Gestión - EyG

    Número d'edicte 4134 - Pàgines 20584-20585

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de Treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Good & Fast Mallorca Levante i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100402012016)

    Número d'edicte 4135 - Pàgines 20586-20615

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa UTE Sant Llorenç i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100752012021)

    Número d'edicte 4136 - Pàgines 20616-20630

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova el compte justificatiu presentat a la concessió de la subvenció atorgada per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19

    Número d'edicte 4186 - Pàgines 20631-20632

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova el compte justificatiu presentat a la concessió de la subvenció atorgada per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19

    Número d'edicte 4187 - Pàgines 20633-20635

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova el compte justificatiu presentat a la concessió de la subvenció atorgada per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19

    Número d'edicte 4189 - Pàgines 20636-20637

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova el compte justificatiu presentat a la concessió de la subvenció atorgada per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19

    Número d'edicte 4191 - Pàgines 20638-20640

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova el compte justificatiu presentat a la concessió de la subvenció atorgada per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19

    Número d'edicte 4192 - Pàgines 20641-20643

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Proposta de resolució provisional de la directora general de Serveis Socials concessió de les sol·licituds presentades a la convocatòria d’ajuts destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d’entitats sense ànim de lucre d’àmbit suprainsular que duen a terme programes de l’àmbit social

    Número d'edicte 4159 - Pàgines 20644-20645

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de maig de 2022 per la qual es concedeixen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2020-2021

    Número d'edicte 4138 - Pàgines 20646-20648

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de maig de 2022 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm. 223/2022

    Número d'edicte 4119 - Pàgina 20649

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 de maig de 2022 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm. 225/2022

    Número d'edicte 4120 - Pàgina 20650

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de maig de 2022 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm. 249/2022

    Número d'edicte 4121 - Pàgina 20651

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de maig de 2022 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm. 216/2022

    Número d'edicte 4122 - Pàgina 20652

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es publica la relació de convenis subscrits per la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el primer quadrimestre de l’any 2022 i, extraordinàriament, en el tercer quadrimestre de l’any 2021

    Número d'edicte 4142 - Pàgina 20653

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre l’agroturisme a s’Hort de sa Font Santa, TM Ciutadella (63A/2020)

    Número d'edicte 4130 - Pàgines 20654-20665

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per al període 2021-2023

    Número d'edicte 4124 - Pàgines 20666-20668

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Informe, proposta de Resolució/ Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears de 10 de maig de 2022 per la qual es declara la pèrdua del dret al tràmit, la caducitat i l’arxivament dels expedients presentats per les persones que consten en l’annex 1

    Número d'edicte 4125 - Pàgines 20669-20670

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’aprova un trasllat de crèdit entre períodes de presentació de sol·licituds

    Número d'edicte 4126 - Pàgines 20671-20672

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Concessió d'una subvenció directa a societats federades de caçadors de La Mola

    Número d'edicte 4167 - Pàgina 20673

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club bàsket Formentera

    Número d'edicte 4166 - Pàgines 20674-20678

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Resolució del conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2022-2023 a l’illa de Mallorca

    Número d'edicte 4151 - Pàgines 20679-20692

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 12 de maig de 2022 relatiu a l’aprovació de l’expedient administratiu 2/2022 de modificació de la Relació de Llocs de Feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 4173 - Pàgines 20693-20695

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca de 25 d'abril de 2022, relatiu als Ajuts Covid 19 Línia 2: Resolució del Recurs d’Alçada interposat per M. C. J. F. (Exp. 0377-2021-000007)

    Número d'edicte 4148 - Pàgina 20696

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 23 de maig de 2022, relatiu a l’aprovació de l’Oferta Pública per estabilització extraordinària del Consell Insular de Menorca (exp. 0605-2022-000003)

    Número d'edicte 4197 - Pàgines 20697-20701

  • CONSELL INSULAR DE MENORCAINSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

   • Decret de Presidència núm. 07/2022, de data 17/05/2022, mitjançant el qual s’aprova l’oferta pública extraordinària per estabilització de l’Institut Menorquí d’Estudis

    Número d'edicte 4131 - Pàgines 20702-20703

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 20 de maig de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual s’anuncia la publicació de diversos plans d’estudis de màster universitari en el Butlletí Oficial de l’Estat

    Número d'edicte 4005 - Pàgina 20704

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació de l’oferta d’ocupació pública de 2022 per al procés d’estabilització per a la reducció de la temporalitat

    Número d'edicte 4123 - Pàgines 20705-20706

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva de cessió d'un bé patrimonial

    Número d'edicte 4193 - Pàgina 20707

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Convocatòria prova aptitud obtenció permis municipal d'auto taxi

    Número d'edicte 4129 - Pàgina 20708

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Oferta d'Ocupació Pública per a l'Estabilització d'Ocupació Temporal 2022

    Número d'edicte 4169 - Pàgines 20709-20710

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Oferta pública d'ocupació per processos d'estabilització d'ocupació temporal (llei 20/2021, de 28 de desembre)

    Número d'edicte 4163 - Pàgina 20711

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la proposta MF-772 de modificació de determinats llocs de feina del SAT-010, de l’Àrea de Participació ciutadana i Govern Interior

    Número d'edicte 4177 - Pàgines 20712-20714

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la proposta MFU-53 de modificació de les funcions específiques del lloc de feina de delineant/a, de l’Àrea de Model de Ciutat, Habitatge digne i sostenibilitat

    Número d'edicte 4178 - Pàgines 20715-20716

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovación de la proposta MF-791 de modificació del lloc de feina d’assistent/a de Batlia I

    Número d'edicte 4179 - Pàgines 20717-20718

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Oferta d'ocupació per a l'estabilització dels contractes temporals estructurals de l'IME

    Número d'edicte 4161 - Pàgina 20719

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma. Modificació de l'Acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma núm. 20211222 de data 22/12/2021, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública i promoció interna del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants dels anys 2019, 2020, 2021 i aprovació de l'oferta d'ocupació pública i promoció interna del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de l'any 2022

    Número d'edicte 4190 - Pàgines 20720-20721

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Oferta d’ocupació pública de 2022 per a l’estabilització d’ocupació temporal

    Número d'edicte 4152 - Pàgines 20722-20724

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública

    Número d'edicte 4170 - Pàgines 20725-20726

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública derivada de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l'Ajuntament de Santanyí

    Número d'edicte 4153 - Pàgines 20727-20728

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Aprovació OPE Ajuntament de Vilafranca de Bonany i FITA 2020 S.L.U

    Número d'edicte 4156 - Pàgines 20729-20730