Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 286543
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de maig de 2022 per la qual es concedeixen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2020-2021

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

 1. El 5 d'abril de 2022 es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 29 de març de 2022 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al curs acadèmic 2020-2021 (BOIB núm. 46, de 5 d'abril de 2022).

 2. El crèdit màxim disponible destinat als premis que s'han de concedir en aquesta convocatòria és de 19.000,00 €, a càrrec de la partida 13901 421G07 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

 3. La convocatòria dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior està prevista en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021), i s'adequa a les bases reguladores aprovades per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

 4. El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, de forma motivada i amb fonament en l'informe de la Comissió d'Avaluació, va dictar el 2 de maig de 2022 la proposta de resolució provisional amb la llista d'alumnes proposats per a l'obtenció dels premis extraordinaris, que es va publicar a la pàgina web http://formacioprofessional.caib.es el dia 3 de maig de 2022.

 5. El dia 10 de maig de 2022, el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, d'acord amb la proposta definitiva formulada per la Comissió d'Avaluació, va dictar la proposta de resolució definitiva, que es va publicar a la pàgina web http://formacioprofessional.caib.es el dia 10 de maig.

Fonaments de dret

 1. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 29 de març de 2022 per la qual es convocaven els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al curs acadèmic 2020-2021 (BOIB núm. 46, de 5 d'abril de 2022).

 2. L'Ordre EDU/2128/2011, de 15 de juliol, per la qual es creen i regulen els Premis Nacionals de Formació Professional de Grau Superior establerts per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 180, de 28 de juliol de 2011).

 3. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022).

 4. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

 5. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

 6. El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021).

Per tot això, d'acord amb el punt desè de l'annex 1 de la convocatòria esmentada, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, dict la següent

Resolució

 1. Concedir els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al curs acadèmic 2020-2021 als alumnes que s'indiquen en l'annex d'aquesta Resolució.

 2. Establir que l'obtenció del Premi Extraordinari s'ha d'anotar en l'expedient acadèmic i en el llibre de qualificacions de formació professional de l'alumne premiat mitjançant una diligència del secretari del centre on es va fer la inscripció.

 3. Disposar que cada alumne premiat rebi de la Conselleria d'Educació i Formació Professional un diploma acreditatiu d'aquesta distinció.

 4. Disposar que cada alumne premiat rebi la quantitat de 1.000,00 euros, a càrrec de la partida 13901 421G07 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

 5. Establir que els premiats poden optar, prèvia inscripció, a concórrer als Premis Nacionals de Formació Professional de Grau Superior que convoqui el Ministeri d'Educació i Formació Professional.

 6. Determinar que els premiats poden acollir-se a l'exempció total dels preus de matrícula dels crèdits de primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau de què es matriculin per primera vegada a la Universitat de les Illes Balears.

 7. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 16 de maig de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX Relació d'alumnes premiats amb el Premi Extraordinari de Formació Professional de Grau Superior en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2020-2021

 

Alumnes

Família professional

Cicle formatiu

Centre

Qualificació

final

1

Lisa Benedetti

Sanitat

Tècnic superior en Higiene Bucodental

IES Marratxí

10

2

Jesús María Martí Pons

Electricitat i Electrònica

Tècnic superior en Sistemes Electrònics i Automatitzats

IES Pasqual Calbó i Caldés

10

3

Joana Maria Valls Pérez

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Tècnic superior en Integració Social

CIFP Son Llebre

10

4

María Pilar López Escrich

Administració i Gestió

Tècnic superior en Administració i Finances

CIFP Juníper Serra

9,92

5

Antoni Miquel Crespí Franch

Activitats Físiques i Esportives

Tècnic superior en Condicionament Físic

IES Guillem Cifre de Colonya

9,91

6

Laura Manera Sansó

Informàtica i Comunicacions

Tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

IES Manacor

9,83

7

Antoni Marimón Monserrat

Agrària

Tècnic superior en Paisatgisme i Medi Rural

CIFP Joan Taix

9,83

8

Joan Miquel Gual Torres

Comerç i Màrqueting

Tècnic superior en Màrqueting i Publicitat

IES Berenguer d'Anoia

9,62

9

Luciana Yllanes Perea

Hoteleria i Turisme

Tècnic superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments

CIFP Juníper Serra

9,46

10

Gabriel Andrés Simó Guerrero

Imatge i So

Tècnic superior en Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles

CIFP Juníper Serra

9,42

11

Miquel Àngel Marimón Monserrat

Maritimopesquera

Tècnic superior en Organització del Manteniment de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

CIFP Escola Nauticopesquera

9,38

12

María Cabot Aguilar

Imatge Personal

Tècnic superior en Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa

CIFP Francesc de Borja Moll

9,23

13

Adaya del Río Subiela

Arts Gràfiques

Tècnic superior en Disseny i Edició de Publicacions Impreses Multimèdia

IES Josep Maria Llompart

9

14

Luis Alejandro Salazar Rengifo

Transport i Manteniment de Vehicles

Tècnic superior en Manteniment Aeromecànic d'Avions amb Motor de Turbina

IES Son Pacs

8,69