Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president del Parlament de les Illes Balears per la qual s’ordena la publicació del nomenament del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

    Número de registre 4146 - Pàgines 20476-20477

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, de correcció de l’ error observat en les resolucions de 12 de novembre i 28 de desembre de 2021 per la qual s’aproven les llistes provisionals i definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

    Número de registre 4141 - Pàgines 20478-20480

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap de la Secció de Contractació Administrativa de la plantilla orgànica de l’Hospital Can Misses

    Número de registre 4137 - Pàgines 20481-20487

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca de 16 de maig de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup auxiliar administratiu de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 03/2022)

    Número de registre 4174 - Pàgines 20488-20492

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca de 16 de maig de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup auxiliar administratiu de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 01/2022)

    Número de registre 4175 - Pàgines 20493-20497

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2022-4820 de data 18/05/2022, per la qual es rectifiquen les bases de la convocatòria que han de regir el procés selectiu per a la provisió de 15 places de Policia Local

    Número de registre 4171 - Pàgines 20498-20500

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal funcionari interí o laboral de l'escala d'Administració General, subescala auxiliar, de l'Ajuntament de Puigpunyent

    Número de registre 4139 - Pàgines 20501-20509

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Acord de Junta de govern Local de data 17 de maig de 2022 per la convocatòria d'una borsa de feina d'auxiliar administratiu de l'Ajuntament de sa Pobla mitjançant concurs oposició

    Número de registre 4117 - Pàgines 20510-20519

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Constitució borsa adscripció provisional plaça A2

    Número de registre 4184 - Pàgina 20520