Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 290052
Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 corresponent a la taxa d’estabilitat del personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 70.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP), aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, disposa que «les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s'hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés han de ser objecte de l'oferta d'ocupació pública, o a través d'un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal […]». D'altra part, la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, determina, en l'article 47.1, que «constitueix l'oferta d'ocupació pública anual el conjunt de places vacants de personal funcionari i de personal laboral, amb dotació pressupostària, la cobertura de les quals resulta necessària […]».

L'article 85 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, estableix, en el primer punt, que l'ingrés a la funció pública docent com a funcionari de carrera s'ha de dur a terme de conformitat amb el que estableix la legislació bàsica de l'Estat, amb el que estableix aquesta mateixa Llei, i amb el que, en el seu desenvolupament, aprovi l'Administració educativa en el marc de les seves competències.

La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, té per objecte situar la taxa de temporalitat estructural per davall del 8 % en el conjunt de les administracions públiques. Així doncs, és necessari aprovar aquesta oferta pública d'ocupació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als cossos docents no universitaris per tal de situar la taxa de temporalitat estructural per davall d'aquest 8 %.

L'article 2 d'aquesta Llei estableix que:

1. Addicionalment a l'establert en els articles 19.Un.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2017 i 19.Un.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018, s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de feina, plantilles o altra forma d'organització de recursos humans que estiguin contemplades en les distintes administracions públiques i que estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020.

Sens perjudici del que estableix la disposició transitòria primera, les places afectades pels processos d'estabilització prevists en els articles 19.Un.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2017 i 19.Un.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018, s'han d'incloure dins del procés d'estabilització descrit en el paràgraf anterior, sempre que hagin estat incloses en les corresponents ofertes d'ocupació pública d'estabilització i que a data d'entrada en vigor de la present Llei, no hagin estat convocades, o havent estat convocades i resoltes, hagin quedat sense cobrir.

2. Les ofertes d'ocupació que articulen els processos d'estabilització contemplats en l'apartat 1, així com el nou procés d'estabilització, s'han d'aprovar i publicar en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 2022 i s'han de coordinar per les administracions competents.

La publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes públiques d'ocupació s'han de produir abans del 31 de desembre de 2022.

La resolució d'aquests processos selectius ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

En la disposició addicional sisena de la mateixa Llei 20/2021, de 28 de desembre, es disposa que les administracions públiques convocaran, amb caràcter excepcional i d'acord amb el previst en l'article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, aquelles places que, reunint els requisits establerts en l'article 2.1, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016. Així mateix, la disposició addicional vuitena estableix que addicionalment, els processos d'estabilització continguts en la disposició addicional sisena inclouran en les seves convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de forma temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior a l'1 de gener de 2016.

Aquesta delimitació de la legislació bàsica s'ha de completar amb l'article 18 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, que estableix el següent:

a) Durant l'any 2022, i sens perjudici del que disposa l'apartat següent, el nombre total de places de nou ingrés del personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic, i també, si escau, els sectors, les funcions i les categories professionals en les quals s'han de concentrar, i les places que ha d'incloure l'oferta pública d'ocupació, s'han de fixar de conformitat amb la delimitació que, amb caràcter bàsic, faci l'Estat per a l'any 2022, per mitjà de la norma de rang legal corresponent i en el marc dels pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2022, o, si no n'hi ha, amb la que resulta de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021, i d'acord també amb l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Respectant les disponibilitats pressupostàries de l'exercici de 2022, no computen en el límit anterior les places corresponents a convocatòries pendents d'execució que deriven d'ofertes públiques d'ocupació d'anys anteriors, ni tampoc, dins els límits de les lleis anuals de pressuposts generals de l'Estat corresponents pel que fa a les taxes màximes de reposició d'efectius i, en general, al nombre màxim de places de nou ingrés de cada any, les places inherents a aquestes taxes i nombre màxim d'efectius de nou ingrés encara no convocades o sense oferta pública d'ocupació.

b) En tot cas, les ofertes públiques d'ocupació de personal funcionari, de personal estatutari, de personal funcionari docent i de personal laboral de l'Administració de la comunitat autònoma i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic requereixen els informes previs i favorables de la Direcció General de Funció Pública i de la Direcció General de Pressuposts, que s'han de pronunciar, respectivament, sobre els aspectes de legalitat aplicables i sobre els aspectes pressupostaris i de sostenibilitat financera, a sol·licitud motivada de l'òrgan directiu competent per raó de la matèria.

L'article 59.1 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic disposa que en les ofertes d'ocupació pública s'ha de reservar una quota no inferior al 7 % de les vacants per ser cobertes entre persones amb discapacitat, considerant com a tal les definides en l'apartat 2 de l'article 4 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

En el BOIB núm. 46, de 5 d'abril de 2022, es va publicar l'Acord del Consell de Govern de 4 d'abril de 2022 pel qual s'aprova la relació de llocs de treball de caràcter permanent corresponent al personal funcionari docent al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D'acord amb el punt 1 de l'article 2 i les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, s'inclouen en aquesta oferta les places que compleixen amb el requisit de places de naturalesa estructural que, estant o no dins les relacions de llocs de feina, plantilles o altra forma d'organització de recursos humans que estiguin contemplades en les distintes administracions públiques i que estant dotades pressupostàriament, han estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020 i aquelles places que, reunint aquests requisits, han estat ocupades de forma temporal per personal amb una relació d'aquesta naturalesa anterior a l'1 de gener de 2016.

Així mateix, s'han inclòs en aquesta oferta pública les 900 places corresponents al procés d'estabilització de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2020 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears aprovades per Acord de Consell de Govern de 21 de desembre de 2020 (BOIB núm. 212, de 22 de desembre) i que encara no s'havien convocat i també les 322 places corresponents a la taxa d'estabilitat de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017 aprovades per Acord de Consell de Govern de 3 de novembre de 2017 (BOIB núm. 135, de 4 de novembre) i que havent estat convocades havien quedat desertes.

D'acord amb l'article 18 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, els informes favorables s'han emès per part de la Direcció General de Funció Pública en data 28/04/2022 i per part de la Direcció General de Pressuposts en data 02/05/2022.

El punt 1.g) de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de febrer de 2021 per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal docent (BOIB núm. 31, de 4 de març) delega en el conseller competent en matèria de funció pública docent la competència per proposar al Consell de Govern l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació del personal docent.

Per tot això, i amb acord de la Mesa Sectorial d'Educació en la sessió de 13 d'abril de 2022, el Consell de Govern a proposta del conseller d'Educació i Formació Professional, en la sessió de dia 23 de maig de 2022 adoptà, entre d'altres, l'Acord següent

Primer. Aprovar l'oferta pública d'ocupació corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quantificada en un total de dues mil sis-centes quaranta-sis places (2.646 places) corresponents a la taxa d'estabilitat en els termes que figuren en els annexes del present Acord.

Segon. Reservar, si escau, el percentatge que determini la normativa bàsica estatal en matèria de funció pública i la normativa autonòmica específica de desplegament, una quota mínima del total de les vacants objecte de l'oferta perquè les cobreixin persones amb un grau de discapacitat.

Tercer. Publicar aquest Acord i els seus annexes en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 23 de maig de 2022

La secretària del Consell de Govern

Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1

Places per cos, nivell i illa corresponents a la taxa d'estabilitat del personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es convocaran mitjançant procediment de concurs

1. Professors d'ensenyament secundari (590)

Codi

Cos

Nivell

Illa

Places

590

Professors d'ensenyament secundari

A1

Mallorca

1222

590

Professors d'ensenyament secundari

A1

Menorca

147

590

Professors d'ensenyament secundari

A1

Eivissa

299

590

Professors d'ensenyament secundari

A1

Formentera

31

TOTAL

1699

2. Professors especialistes en sectors singulars de formació professional (591)

Codi

Cos

Nivell

Illa

Places

591

Professors especialistes en sectors singulars de formació professional

A2

Mallorca

48

591

Professors especialistes en sectors singulars de formació professional

A2

Menorca

7

591

Professors especialistes en sectors singulars de formació professional

A2

Eivissa

14

591

Professors especialistes en sectors singulars de formació professional

A2

Formentera

4

TOTAL

73

3. Professors d'escoles oficials d'idiomes (592)

Codi

Cos

Nivell

Illa

Places

592

Professors d'escoles oficials d'idiomes

A1

Mallorca

22

592

Professors d'escoles oficials d'idiomes

A1

Menorca

3

592

Professors d'escoles oficials d'idiomes

A1

Eivissa

3

592

Professors d'escoles oficials d'idiomes

A1

Formentera

1

TOTAL

29

 

4. Professors de música i arts escèniques (594)

Codi

Cos

Nivell

Illa

Places

594

Professors de música i arts escèniques

A1

Mallorca

18

594

Professors de música i arts escèniques

A1

Menorca

11

594

Professors de música i arts escèniques

A1

Eivissa

4

TOTAL

33

5. Professors d'arts plàstiques i disseny (595)

Codi

Cos

Nivell

Illa

Places

595

Professors d'arts plàstiques i disseny

A1

Mallorca

11

595

Professors d'arts plàstiques i disseny

A1

Menorca

1

595

Professors d'arts plàstiques i disseny

A1

Eivissa

7

TOTAL

19

6. Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny (596)

Codi

Cos

Nivell

Illa

Places

596

Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

A2

Mallorca

1

596

Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

A2

Menorca

1

596

Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

A2

Eivissa

1

TOTAL

3

7. Mestres (597)

Codi

Cos

Nivell

Illa

Places

597

Mestres

A2

Mallorca

476

597

Mestres

A2

Menorca

44

597

Mestres

A2

Eivissa

168

597

Mestres

A2

Formentera

10

TOTAL

698

8. Resum i totals

Codi

Cos

Nivell

Places

590

Professors d'ensenyament secundari

A1

1699

591

Professors especialistes en sectors singulars de formació professional

A2

73

592

Professors d'escoles oficials d'idiomes

A1

29

594

Professors de música i arts escèniques

A1

33

595

Professors d'arts plàstiques i disseny

A1

19

596

Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

A2

3

597

Mestres

A2

698

TOTAL

2554

 

 

ANNEX 2

Places per cos, nivell i illa corresponents a la taxa d'estabilitat del personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es convocaran mitjançant procediment de concurs oposició

1. Professors d'ensenyament secundari (590)

Codi

Cos

Nivell

Illa

Places

590

Professors d'ensenyament secundari

A1

Mallorca

17

590

Professors d'ensenyament secundari

A1

Menorca

9

590

Professors d'ensenyament secundari

A1

Eivissa

20

590

Professors d'ensenyament secundari

A1

Formentera

2

TOTAL

48

2. Professors especialistes en sectors singulars de formació professional (591)

Codi

Cos

Nivell

Illa

Places

591

Professors especialistes en sectors singulars de formació professional

A2

Mallorca

3

591

Professors especialistes en sectors singulars de formació professional

A2

Menorca

2

591

Professors especialistes en sectors singulars de formació professional

A2

Eivissa

4

591

Professors especialistes en sectors singulars de formació professional

A2

Formentera

1

TOTAL

10

3. Professors d'escoles oficials d'idiomes (592)

Codi

Cos

Nivell

Illa

Places

592

Professors d'escoles oficials d'idiomes

A1

Mallorca

1

TOTAL

1

4. Professors de música i arts escèniques (594)

Codi

Cos

Nivell

Illa

Places

594

Professors de música i arts escèniques

A1

Mallorca

10

594

Professors de música i arts escèniques

A1

Menorca

3

594

Professors de música i arts escèniques

A1

Eivissa

6

TOTAL

19

5. Professors d'arts plàstiques i disseny (595)

Codi

Cos

Nivell

Illa

Places

595

Professors d'arts plàstiques i disseny

A1

Mallorca

5

595

Professors d'arts plàstiques i disseny

A1

Eivissa

4

TOTAL

9

6. Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny (596)

Codi

Cos

Nivell

Illa

Places

596

Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

A2

Eivissa

1

TOTAL

1

 

​​​​​​​7. Mestres (597)

Codi

Cos

Nivell

Illa

Places

597

Mestres

A2

Mallorca

4

TOTAL

4

8. Resum i totals

Codi

Cos

Nivell

Places

590

Professors d'ensenyament secundari

A1

48

591

Professors especialistes en sectors singulars de formació professional

A2

10

592

Professors d'escoles oficials d'idiomes

A1

1

594

Professors de música i arts escèniques

A1

19

595

Professors d'arts plàstiques i disseny

A1

9

596

Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

A2

1

597

Mestres

A2

4

TOTAL

92