Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Resolució d’aprovació inicial del projecte bàsic i executiu presentat pel contractista del Contracte d’Obres consistent en la contractació conjunta de redacció del projecte executiu, d’execució de les obres, del subministrament e instal·lació del equipament i posada en funcionament de la nova estació d’inspecció tècnica de vehicles (ITV) de Calvià, Mallorca (exp. 2020/168/OBR)

    Número de registre 4194 - Pàgines 20731-20734

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Devolució de garantia definitiva

    Número de registre 4162 - Pàgina 20735

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) de la Proposició de llei de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de setembre, d’arrendaments urbans (RGE núm. 7380/21)

    Número de registre 4144 - Pàgines 20736-20738

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública del “Projecte de millora de la seguretat viària mitjançant la instal·lació de semàfors a Jesús” (exp. núm. 2021/00020380Z)

    Número de registre 4127 - Pàgina 20739

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública del Projecte d’instal·lació de regulació semafòrica i per als vianants en el barri de can Negre (exp. núm. 2021/00015378A)

    Número de registre 4128 - Pàgina 20740

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Comunicació d'anul·lació del pagament pendent de realitzar per causes alienes al departament de Mobilitat i Infraestructures de la factura 1/2010 de data 10 de juny de 2010 de la UTE C.O.P. CRESPI SLU I CYMSA amb CIF U57379133

    Número de registre 4195 - Pàgina 20741

  • CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

   • Convocatòria TIC Negocios: Marketing Online

    Número de registre 4096 - Pàgina 20742

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació del padró de subministrament d´aigua potable, servei de clavegueram i cànon de sanejament del Govern Balear que fa referència al nucli de població i urbanitzacions, del primer trimestre de 2022, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 4181 - Pàgina 20743

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Aprovació inicial modificació de crèdit nº 1/2022, Ajuntament de Costitx

    Número de registre 4164 - Pàgina 20744

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm.8 (exp. 1161/2022) en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número de registre 4145 - Pàgina 20745