Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 289799
Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual s’aproven les ofertes d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l'any 2022 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Constitució espanyola de 1978 disposa que l'accés a la funció pública s'ha de dur a terme de conformitat amb els principis de mèrit i capacitat i consagra el dret dels ciutadans a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que les lleis estableixin. Al mateix temps, exigeix a l'Administració pública que l'acompliment de la seva activitat es dugui a terme amb garantia d'objectivitat i imparcialitat i sometent-se al principi d'eficàcia.

Per la seva banda, amb la finalitat d'aconseguir en tot moment una gestió més eficaç en la consecució dels interessos generals, l'Administració pública ha hagut d'afrontar processos de modernització i adaptació al llarg dels anys.

D'altra banda, l'evolució de l'ocupació pública es caracteritza per una gran taxa de temporalitat, especialment destacable en el sector sanitari, la qual cosa constitueix un important desafiament per a les institucions, que ha obligat a prendre mesures i a fer reformes profundes ―impulsades en part per instàncies comunitàries― per reduir, dissuadir i sancionar l'abús de la temporalitat en l'ocupació pública. Això ha suposat adoptar actuacions encaminades a millorar l'eficiència dels recursos humans reduint els nivells de temporalitat i flexibilitzant-ne la gestió.

Com a conseqüència de tot això, es va aprovar el Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública (BOE núm. 161, de 7 de juliol de 2021), les mesures del qual procuren situar la taxa de temporalitat estructural per davall del 8 % en el conjunt de les administracions públiques. La norma se centra en tres fronts: adoptar mesures per reduir la temporalitat, articular mesures per prevenir i sancionar l'abús i el frau en la temporalitat a futur i potenciar una planificació adequada dels recursos humans per aconseguir-ne una gestió òptima.

En línia amb el nou escenari es va aprovar la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública (BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2021). Entre altres mesures, estableix una important modificació en la redacció del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic. A més, en l'article 2 («Processos d'estabilització d'ocupació temporal») preveu la implantació d'un tercer procés d'estabilització de l'ocupació temporal [text original]:

Adicionalmente a lo establecido en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

Sin perjuicio de lo que establece la disposición transitoria primera, las plazas afectadas por los procesos de estabilización previstos en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, serán incluidas dentro del proceso de estabilización descrito en el párrafo anterior, siempre que hubieran estado incluidas en las correspondientes ofertas de empleo público de estabilización y llegada la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, no hubieran sido convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir.

Las ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización contemplados en el apartado 1, así como el nuevo proceso de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022 y serán coordinados por las Administraciones Públicas competentes.

La publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las ofertas de empleo público deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022.

La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

Aquesta Llei estableix que les ofertes d'ocupació que articulin aquests processos d'estabilització s'han d'aprovar i publicar abans del dia 1r de juny de 2022 i regula l'execució d'aquests establint regles per implementar-los, terminis màxims i mecanismes d'execució, tot això amb vista a situar la taxa de temporalitat per davall del 8 % de les places estructurals. A més, s'hi destaca que l'articulació d'aquests processos selectius, el sistema de selecció dels quals ha de ser el de concurs oposició, ha de garantir que es compleixin els principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

D'altra banda, la disposició addicional sisena preveu una convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de durada llarga [text original]:

Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma.

Més endavant, la disposició addicional vuitena disposa el següent [text original]:

Adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la disposición adicional sexta incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016.

També disposa que l'Administració de cada comunitat autònoma ha de desenvolupar els processos d'estabilització i pactar acords amb les organitzacions sindicals per assolir l'objectiu de reduir la temporalitat. A més, estableix terminis màxims para implantar i finalitzar aquests processos.

D'altra banda, es va dictar la Resolució de la Secretaria d'Estat de Funció Pública sobre les orientacions per posar en marxa els processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, que dona un tractament harmonitzat a aquests processos i recorda que poden coexistir dues taxes per a l'oferta d'ocupació pública: la de reposició per a la planificació i la gestió ordinària dels recursos humans i la d'estabilització, derivada de la Llei 20/2021. Les convocatòries relatives a una i l'altra es poden fer de manera conjunta o separada.

També s'hi recorda que l'articulació de les ofertes i els processos d'estabilització no pot suposar el menyscapte de la lliure concurrència i del compliment dels requisits establerts. Les places que calgui cobrir en el procés d'estabilització s'han d'oferir complint els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, sense restringir la participació a qui ocupi aquestes places i sense establir requisits que suposin fer minvar la possibilitat d'altres persones d'accedir a les places, aplicant-hi l'article 23 de la Constitució espanyola i les normes bàsiques de la funció pública. Així mateix, s'hi disposa que la resolució dels processos no pot suposar un increment de la despesa ni dels efectius. D'altra banda, la Comissió Tècnica Delegada va acordar el 28 d'abril de 2022 un document d'orientacions en criteris comuns per a l'aplicació del procés d'estabilització derivat de la Llei 20/2021, que presta especial atenció a la sistemàtica per identificar les places.

Per la seva banda, la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2022, conté disposicions en matèria de personal i regula les ofertes d'ocupació pública.

En l'article 20 disposa que la incorporació de personal de nou ingrés amb una relació indefinida està subjecta a una taxa de reposició del 120 % per als sectors prioritaris (com el sanitari) i del 110 % per a la resta de sectors, tot això sense perjudici dels processos d'estabilització derivats del Reial decret llei 14/2021. A més, regula quines places no computen en la taxa de reposició, de manera que no es tenen en compte per calcular-ne el nombre.

Així mateix, destaca la previsió que la taxa que resulta d'aplicar les regles anteriors es pot incrementar amb una altra taxa que derivi de les altes i baixes registrades durant aquest exercici fins a la data en què s'aprovi aquesta oferta, sempre que s'aprovi dins el primer semestre de l'exercici. Si s'aplica aquesta previsió cal deixar-ne constància en la mateixa oferta, de manera que aquestes places es restaran de la taxa de reposició de l'exercici següent.

Com és habitual, perquè el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública pugui fer el seguiment de les ofertes cal remetre mitjançant la Secretaria d'Estat de Pressuposts i Despeses un certificat i la documentació que es consideri oportuna en relació amb les places ofertes i el càlcul de la taxa de reposició establerta.

De la mateixa manera, la Llei 22/2021 obliga a atenir-se a les disponibilitats pressupostàries del capítol I del pressupost de despeses i recorda que la validesa de la taxa autoritzada queda condicionada al fet que l'òrgan de govern competent publiqui l'oferta d'ocupació pública en el butlletí oficial corresponent.

A més, es permet que les places que no siguin cobertes després d'una convocatòria puguin es tornar a convocar si no han passat més de tres anys des de la publicació de l'oferta, sempre identificant-les adequadament en les convocatòries.

Finalment, la Llei preveu la possibilitat d'acumular la taxa de reposició d'un o de diversos sectors o col·lectius prioritaris en altres sectors o col·lectius prioritaris o bé, si escau, la taxa dels sectors no prioritaris en la taxa dels sectors prioritaris. De la mateixa manera, preveu determinats casos en els quals l'Administració pública poden cedir taxa a altres ens, en concret a les seves universitats.

Per la seva banda, la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, estableix disposicions relatives a les ofertes d'ocupació pública:

Article 18. Oferta pública d'ocupació

1. Durant l'any 2022, i sens perjudici del que disposa l'apartat següent, el nombre total de places de nou ingrés del personal de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic, i també, si escau, els sectors, les funcions i les categories professionals en les quals s'han de concentrar, i les places que ha d'incloure l'oferta pública d'ocupació, s'han de fixar de conformitat amb la delimitació que, amb caràcter bàsic, faci l'Estat per a l'any 2022, per mitjà de la norma de rang legal corresponent i en el marc dels pressuposts generals de l'Estat per a l'any 202 [...].

Respectant les disponibilitats pressupostàries de l'exercici de 2022, no computen en el límit anterior les places corresponents a convocatòries pendents d'execució que deriven d'ofertes públiques d'ocupació d'anys anteriors, ni tampoc, dins els límits de les lleis anuals de pressuposts generals de l'Estat corresponents pel que fa a les taxes màximes de reposició d'efectius i, en general, al nombre màxim de places de nou ingrés de cada any, les places inherents a aquestes taxes i nombre màxim d'efectius de nou ingrés encara no convocades o sense oferta pública d'ocupació .

2. En tot cas, les ofertes públiques d'ocupació de personal funcionari, de personal estatutari, de personal funcionari docent i de personal laboral de l'Administració de la comunitat autònoma i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic requereixen els informes previs i favorables de la Direcció General de Funció Pública i de la Direcció General de Pressuposts, que s'han de pronunciar, respectivament, sobre els aspectes de legalitat aplicables i sobre els aspectes pressupostaris i de sostenibilitat financera, a sol·licitud motivada de l'òrgan directiu competent per raó de la matèria.

[...].

3. De conformitat amb les disposicions bàsiques contingudes en les lleis de pressuposts generals de l'Estat, el Servei de Salut de les Illes Balears pot cedir part de la taxa de reposició d'efectius que li correspongui a la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, com a entitat amb condició d'agent d'execució del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació, d'acord amb la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, i que realitza projectes d'investigació en l'àmbit sanitari.

Aquesta taxa de reposició cedida s'ha de destinar de manera exclusiva a la convocatòria de places de personal investigador de les categories professionals que preveuen els articles 31 a 34 del Decret 17/2019, de 15 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d'investigació sanitària de les Illes Balears.

En l'acte d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació del Servei de Salut de les Illes Balears, i també en el que dugui a terme la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, s'ha de reflectir el nombre de places cedides.

El que disposa aquest apartat s'entén sens perjudici que, en el marc de la mateixa legislació bàsica estatal, l'Administració de la comunitat autònoma pugui cedir o acumular en un o diversos sectors o col·lectius prioritaris part de la taxa de reposició d'efectius.

D'altra banda, el 28 de gener de 2017 es va publicar l'Acord del Consell de Govern de 27 de gener de 2017 pel qual es va aprovar l'oferta d'ocupació pública per 2017 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, i el 23 de desembre de 2017 es va publicar l'Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2017 pel qual es va aprovar l'oferta d'ocupació pública complementària per 2017 del personal estatutari dependent del Servei de Salut. Tots dos van ser objecte de correccions i modificacions.

Posteriorment, el 13 d'abril de 2019 es va publicar l'Acord del Consell de Govern de 12 d'abril de 2019 pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per 2019. A final del mateix any, el 21 de desembre de 2019 es va publicar l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2019 pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per 2019 del personal estatutari dependent del Servei de Salut complementària a l'aprovada pel Consell de Govern en la sessió del 12 d'abril de 2019.

L'any següent, el 15 de desembre de 2020 es va publicar l'Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual es va aprovar l'oferta d'ocupació pública per 2020 del personal estatutari dependent del Servei de Salut.

Finalment, el 21 de desembre de 2021 es va publicar l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2021 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears. A aquesta oferta s'adjunten l'annex I, que conté l'oferta ordinària d'ocupació pública amb les places corresponents a la taxa de reposició per a 2021, i l'annex II, que conté l'oferta addicional d'ocupació pública amb les places corresponents a la taxa addicional prevista en la disposició addicional 23 de la Llei 11/2020. A més, estableix la cessió de quatre places corresponents a la taxa de reposició a la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISba).

Aquestes ofertes contenen places de diverses categories professionals, algunes de les quals no han estat incloses en cap convocatòria degudament publicada o, havent estat convocades, no se n'ha aprovat la llista provisional d'admesos i exclosos, per la qual cosa no s'ha generat dret subjectiu en els eventuals aspirants, tal com va declarar el Tribunal Suprem en la Sentència de 16 juliol de 1982. Atès el retard en l'execució i tenint en compte els actuals processos d'estabilització d'àmbit estatal, s'adverteix que una part d'aquestes ofertes públiques han perdut la utilitat i la virtualitat, la qual cosa obliga a modificar-les oportunament perquè algunes de les places afectades es puguin integrar en els processos d'estabilització actuals, a fi de complir la Llei 20/2021. La modificació consisteix a deixar-les sense efecte, parcialment o totalment.

De conformitat amb l'article 5.k) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon al Consell de Govern aprovar l'oferta d'ocupació pública.

D'altra banda, de conformitat amb l'article 80.2 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, l'aprovació d'aquesta oferta ha de ser objecte de negociació prèvia amb les organitzacions sindicals corresponents. A més, l'article 37 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic disposa que han de ser objecte de negociació els criteris generals relatius a l'oferta d'ocupació pública.

En conseqüència, en la sessió del 13 de maig de 2022 es van negociar, en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat, els termes generals de les ofertes d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització derivada de la Llei 20/2021 relativa al Servei de Salut de les Illes Balears per a l'any 2022.

Per tot això el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de dia 23 de maig de 2022 adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Deixar sense efecte les places contingudes en les ofertes d'ocupació pública dels exercicis de 2017 i 2019 (tant la inicial com la complementària) i de 2020 i 2021 que no han estat convocades o que, havent estat convocades, no se n'ha dictat la resolució amb la llista provisional d'admesos i exclosos.

Establir que, no obstant això, es manté la vigència de la cessió de quatre places a la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISba) prevista en el punt 3 de l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2021 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears.

Segon. Aprovar l'oferta addicional d'ocupació pública d'estabilització de places de personal estatutari dependent del Servei de Salut per a l'any 2022, corresponent a la taxa addicional prevista en l'article 2 de la Llei 20/2021, que reservarà en la convocatoria un percentatge de places per a persones amb discapacitat, el sistema de selecció de la qual serà el de concurs oposició. Les places de personal estatutari que s'ofereixen són les que figuren en l'annex 1 d'aquest acord.

Tercer. Aprovar l'oferta excepcional d'ocupació pública d'estabilització de places de personal estatutari dependent del Servei de Salut per a l'any 2022, corresponent a la taxa excepcional prevista en les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, el sistema de selecció de la qual serà el de concurs. Les places de personal estatutari que s'ofereixen són les que figuren en l'annex 2 d'aquest acord.

Quart. Disposar que aquesta oferta s'aprova sense perjudici de les modificacions que puguin correspondre, de conformitat amb la normativa vigent.

Quint. Autoritzar la convocatòria dels processos selectius corresponents per executar aquesta oferta.

Sisè. Recordar que, d'acord amb la disposició addicional quarta de la Llei 3/2007, correspon a la consellera de Salut i Consum convocar i resoldre els procediments de selecció.

Setè. Ordenar que es publiqui aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 23 de maig de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1 Places corresponents a la taxa addicional d'estabilització prevista en l'article 2 de la Llei 20/2021, el sistema de selecció de les quals és el de concurs oposició

Categoria

Torn lliure

Zelador/zeladora

140

Dietista-nutricionista

5

Electricista

3

Infermer obstetricoginecològic / infermera obstetricoginecològica

33

Infermer/infermera

807

Infermer/infermera de salut mental

27

Infermer/infermera d'urgències en atenció primària

25

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'anàlisis clíniques

8

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'anatomia patològica

6

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'anestesiologia i reanimació

43

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'angiologia i cirurgia vascular

2

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'aparell digestiu

5

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de bioquímica clínica

1

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de cardiologia

6

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de cirurgia cardiovascular

1

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de cirurgia general i de l'aparell digestiu

12

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de cirurgia maxil·lofacial

2

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de dermatologia medicoquirúrgica i venereologia

3

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'endocrinologia i nutrició

4

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de farmàcia hospitalària

9

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'immunologia-

2

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de medicina intensiva

15

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de medicina interna

24

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de medicina preventiva i salut laboral

4

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de medicina del treball

2

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de microbiologia i parasitologia

7

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de pneumologia

6

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de neurologia

9

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'obstetrícia-ginecologia

10

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'oftalmologia

4

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'oncologia mèdica

10

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'oncologia radioteràpica

2

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de pediatria

30

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de psiquiatria

10

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de radiodiagnòstic

22

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de traumatologia i cirurgia ortopèdica

10

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'urologia

4

Farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària

2

Fisioterapeuta

25

Grup administratiu de la funció administrativa

89

Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa

187

Grup de gestió de la funció administrativa

19

Grup tècnic de la funció administrativa

8

Higienista dental d'àrea en atenció primària

4

Enginyer tècnic / enginyera tècnica industrial

3

Logopeda

3

Metge/metgessa d'admissió i documentació clínica

8

Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària

162

Metge/metgessa d'urgències en atenció primària

57

Metge/metgessa d'urgències hospitalàries

54

Odontoestomatòleg/odontoestomatòloga

3

Òptic/òptica optometrista

6

Facultativo/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea d'equip d'atenció primària

60

Personal tècnic de grau mitjà

7

Personal tècnic superior titulat en biologia

6

Auxiliar de cuina

11

Psicòleg/psicòloga clínica

10

Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació

17

Tècnic mitjà sanitari / tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria

350

Tècnic/tècnica superior especialista en documentació sanitària

4

Tècnic/tècnica superior especialista en laboratori

34

Tècnic/tècnica superior especialista en radiodiagnòstic

15

Tècnic/tècnica superior en sistemes i tecnologies de la informació

20

Telefonista

12

Terapeuta ocupacional

9

Treballador/treballadora social

11

Total

2.509

 

ANNEX 2 Places corresponents a la taxa excepcional d'estabilització prevista en les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, el sistema de selecció de les quals és el de concurs

Categoria

Torn lliure

Picapedrer

2

Arquitecte/arquitecta

1

Calefactor/calefactora

9

Fuster/fustera

3

Zelador/zeladora

75

Cuiner/cuinera

9

Conductor/conductora

13

Delineant

1

Electricista

14

Infermer/infermera

375

Infermer/infermera de salut mental

10

Infermer/infermera d'urgències en atenció primària

10

Infermer obstetricoginecològic/infermera obstetricoginecològica

27

Facultatiu/facultativa especialista d'aparell digestiu

6

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'anatomia patològica

1

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'anestesiologia i reanimació

9

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de cardiologia

4

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de cirurgia maxil·lofacial

2

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de cirurgia plàstica i reparadora

1

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de dermatologia medico quirúrgica i venereología

1

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de endocrinologia i nutrició

1

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de farmàcia hospitalària

6

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'hematologia-hemoteràpia

2

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de medicina física i rehabilitació

3

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de medicina interna

10

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de microbiologia i parasitologia

2

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de nefrologia

6

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de pneumologia

3

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de neurologia

4

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'obstetrícia-ginecologia

10

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'oftalmologia

8

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'otorrinolaringologia

1

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de pediatria

12

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de radiodiagnòstic

8

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de radiofísica hospitalària

1

Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'urologia

5

Facultatiu/facultativa especialista d'oncologia mèdica

3

Farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària

4

Fisioterapeuta

33

Lampista

1

Fotògraf/fotògrafa

3

Governant/governanta

4

Grup administratiu de la funció administrativa

48

Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa

237

Grup de gestió de la funció administrativa

28

Grup tècnic de la funció administrativa

23

Higienista dental d'àrea en atenció primària

4

Enginyer/enginyera superior

2

Enginyer tècnic / enginyera tècnica industrial

2

Bugader/bugadera

31

Netejador/netejadora

9

Logopeda

4

Mecànic/mecànica

7

Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària

103

Metge/metgessa d'urgència hospitalària

26

Metge/metgessa d'urgències a l'atenció primària

64

Monitor/monitora

7

Operador/operadora de màquina d'imprimir

4

Facultativo/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea d'equip d'atenció primària

25

Perruquer/perruquera

3

Peó

4

Personal tècnic de grau mitjà

6

Personal tècnic no titulat

1

Personal tècnic superior titulat en biologia

10

Personal tècnic superior titulat en psicologia

3

Auxiliar de cuina

21

Pintor/pintora

1

Psicòleg clínic/psicòloga clínica

7

Psicòleg/psicòloga d'atenció primària

12

Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació

10

Tècnic/tècnica de salut en atenció primària

1

Tècnic mitjà sanitari / tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria

33

Tècnic/tècnica superior especialista en anatomia patològica

4

Tècnic/tècnica superior especialista en documentació sanitària

1

Tècnic/tècnica superior especialista en laboratori

60

Tècnic/tècnica superior especialista en radiodiagnòstic

71

Tècnic/tècnica superior en sistemes i tecnologies de la informació

10

Telefonista

20

Total

1.605