Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 289812
Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública d’estabilització corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit dels serveis generals, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, regula en l'article 2 l'ampliació dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal autoritzats en les lleis de pressuposts generals de l'Estat per als anys 2017 i 2018.

Aquesta Llei autoritza, com una mesura complementària immediata per pal·liar la situació de temporalitat existent, un nou procés d'estabilització d'ocupació pública, que ha d'afectar les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma d'organització de recursos humans que estiguin previstes en les diferents administracions públiques, i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.

Aquests processos han de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. A més, es poden articular mesures que possibilitin una coordinació entre les diferents administracions en el desenvolupament d'aquests i s'estableix com a sistema de selecció el sistema de concurs oposició.

Per evitar dilacions en aquests nous processos, s'exigeix que les ofertes d'ocupació relatives a aquests processos d'estabilització s'aprovin i es publiquin en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 2022, i les respectives convocatòries abans del 31 de desembre de 2022, i els processos han de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

2. S'adjunta a l'articulat un conjunt de disposicions imprescindibles per a la correcta execució i comprensió d'aquest i, d'entre aquestes, cal fer referència a la disposició addicional sisena, que preveu que les administracions públiques convoquin, amb caràcter excepcional, d'acord amb el que preveuen els apartats 6 i 7 de l'article 61 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, pel sistema de concurs, les places que, complint els requisits establerts en l'article 2.1, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016.

Aquests processos, que s'han de fer per una sola vegada, poden ser objecte de negociació en cadascun dels àmbits territorials de l'Administració de l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals.

3. Aquesta disposició es complementa amb la disposició addicional vuitena, la qual estableix que, addicionalment, els processos d'estabilització prevists en la disposició addicional sisena han d'incloure en les convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior al dia 1 de gener de 2016.

Pel que fa al concurs com a procés excepcional d'accés a la funció pública, cal tenir en compte la doctrina fixada pel Tribunal Constitucional sobre el principi d'igualtat en l'accés als càrrecs i les ocupacions públiques (article 23.2 CE), que diu que únicament pot ser exceptuada per raons excepcionals i objectives. A més, aquest accés s'ha d'ordenar de manera igualitària a la convocatòria mitjançant normes abstractes i generals per tal de preservar la igualtat davant la llei de la ciutadania, cosa que obliga el legislador i l'Administració a triar regles fundades en criteris objectius i presidits pels cànons de mèrit i capacitat que l'article 103.3 CE disposa (STC 67/1989, 27/1991 i 60/1994).

Entre les condicions que, d'acord amb la jurisprudència constitucional, s'han de donar perquè no es pugui apreciar cap infracció del principi d'igualtat d'accés a càrrecs i llocs de treball públics de l'article 23.2 CE es troba, en primer lloc, que sigui una situació excepcional; en segon lloc, que només s'acudeixi a aquest tipus de procediments per una sola vegada, ja que altrament es perdria la seva condició de remei excepcional, i, en tercer lloc, que aquesta possibilitat estigui prevista en una norma amb rang legal (STC 12/1999, d'11 de febrer de 1999).

4. Amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, es dona empara normativa al concepte jurisprudencial d'interinitat de llarga durada superior a cinc anys, que, pel seu caràcter de normativa bàsica, és aplicable al conjunt de les administracions públiques i garanteix la igualtat en tot el territori.

La previsió continguda en aquesta Llei que les administracions públiques puguin convocar el concurs extraordinari i excepcional per a les places ocupades temporalment durant cinc anys o més compleix amb els anteriors requisits jurisprudencials, que a més, en tot cas, és raonable, proporcionada i no arbitrària, i afecta totes les places de caràcter estructural que compleixen els requisits de l'article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, ocupades de manera temporal i ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016 a conseqüència de les taxes de reposició zero dels exercicis 2012 al 2015, que van provocar la impossibilitat d'incorporar a les corresponents ofertes d'ocupació pública les places que en aquell moment s'estaven ocupant en règim d'interinitat.

5. L'article 70.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre) disposa que: «Les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s'hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés han de ser objecte de l'oferta d'ocupació pública, o a través d'un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal […]».

D'altra banda, la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en l'article 47.1, determina que «constitueix l'oferta pública d'ocupació anual el conjunt de places vacants de personal funcionari i de personal laboral, amb dotació pressupostària, la cobertura de les quals resulta necessària […]».

6. L'article 18.2 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, disposa que:

Article 18

Oferta pública d'ocupació

1. [....]

2. En tot cas, les ofertes públiques d'ocupació de personal funcionari, de personal estatutari, de personal funcionari docent i de personal laboral de l'Administració de la comunitat autònoma i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic requereixen els informes previs i favorables de la Direcció General de Funció Pública i de la Direcció General de Pressuposts, que s'han de pronunciar, respectivament, sobre els aspectes de legalitat aplicables i sobre els aspectes pressupostaris i de sostenibilitat financera, a sol·licitud motivada de l'òrgan directiu competent per raó de la matèria.

7. D'aquesta manera, aplicant la normativa esmentada, segons les dades que consten a la Direcció General de Funció Pública, resulta, tot aplicant els criteris establerts en la Llei 20/2021, que el total de places, de l'àmbit dels serveis generals, que compleixen els requisits establerts en aquesta Llei és de 550 places de personal funcionari i de 181 places de personal laboral.

8. En les sessions de la Mesa Sectorial de Serveis Generals del dia 27 d'abril i del dia 4 de maig de 2022 i del Comitè Intercentres del dia 9 de maig s'han negociat els criteris d'aquestes ofertes, en les quals s'ha determinat el nombre de places que han de constituir l'oferta d'ocupació pública corresponents als processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021. Així mateix, i atès que la confecció d'aquesta oferta ha afectat places encara no convocades incloses en les ofertes d'ocupació dels anys 2019, 2020 i 2021, s'ha acordat la modificació d'aquestes ofertes, tot respectant les taxes de reposició existents en aquell moment i sense que les places de promoció interna siguin objecte de reducció.

En aplicació d'aquests criteris, resulta que:

a) L'oferta d'ocupació pública derivada dels processos d'estabilització regulats en la Llei 20/2021 serà de 550 places de personal funcionari i de 181 places de personal laboral, les quals figuren en els annexos 1 a 4 d'aquest Acord, desglossada per a personal funcionari i personal laboral, per a les places en què el sistema selectiu ha de ser el de concurs oposició i les places en què el sistema selectiu ha de ser el concurs de mèrits.

b) L'oferta d'ocupació pública ordinària de l'any 2019, corresponent al personal laboral i funcionari de l'àmbit dels serveis generals, en la qual la taxa de reposició era de 83 places, es veu modificada en el sentit que figura en l'annex 5 d'aquest Acord, sense que suposi un increment de la totalitat de les places incloses en l'oferta original i sense que es vegin afectades les places de promoció interna.

c) L'oferta d'ocupació pública ordinària de l'any 2020, corresponent al personal funcionari de l'àmbit dels serveis generals, en la qual la taxa de reposició era de 150 places, es veu modificada en el sentit que figura en l'annex 6 d'aquest Acord, sense que suposi un increment de la totalitat de les places incloses en l'oferta original i sense que es vegin afectades les places de promoció interna.

d) L'oferta d'ocupació pública ordinària de l'any 2021, corresponent al personal laboral i funcionari de l'àmbit dels serveis generals, en la qual la taxa de reposició era de 142 places, es veu modificada en el sentit que figura en l'annex 7 d'aquest Acord, sense que suposi un increment de la totalitat de les places incloses en l'oferta original i sense que es vegin afectades les places de promoció interna.

9. També s'ha de tenir en compte que la Llei preveu una compensació econòmica per al personal funcionari interí o el personal laboral temporal que, estant en actiu com a tal, havent participat en els processos selectius de l'oferta d'ocupació d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, vegi finalitzada la seva relació amb l'Administració per la no superació dels processos selectius d'estabilització de l'oferta d'ocupació d'estabilització de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Així doncs, és necessari aprovar l'oferta d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent al personal funcionari i al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Atès tot això, i d'acord amb l'article 5.2.k) de la Llei 3/2007, el Consell de Govern a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en la sessió de dia 23 de maig de 2022 adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar l'oferta d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent al personal funcionari i al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, que suposa un total de 731 places, amb la distribució indicada en els annexos 1 a 4, que s'adjunten, i en els termes establerts en aquest Acord.

Segon. Desglossar les places d'aquesta oferta de la manera següent:

a) 223 places de personal funcionari el sistema de selecció de les quals és el de concurs oposició (article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre), les quals s'adjunten com a annex 1.

b) 327 places de personal funcionari el sistema de selecció de les quals és el de concurs extraordinari de mèrits (disposició addicional sisena i disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre), les quals s'adjunten com a annex 2.

c) 24 places de personal laboral el sistema de selecció de les quals és el de concurs oposició (article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre), les quals s'adjunten com a annex 3.

d) 157 places de personal laboral el sistema de selecció de les quals és el de concurs extraordinari de mèrits (disposició addicional sisena i disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre), les quals s'adjunten com a annex 4.

Tercer. Disposar que les convocatòries corresponents als processos selectius d'estabilitat d'aquestes places s'han de publicar abans del 31 de desembre de 2022, han de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i han de ser objecte de negociació en l'àmbit corresponent. En aquestes convocatòries es determinaran les places que s'han de reservar per ser cobertes per persones amb discapacitat.

Quart. Modificar les places corresponents al torn lliure de les ofertes d'ocupació públiques ordinàries corresponents als anys 2019 (BOIB núm. 171, de 21 de desembre de 2019), 2020 (BOIB núm. 212, de 22 de desembre de 2020) i 2021 (BOIB núm. 176, de 25 de desembre de 2021, amb correcció d'errades en el BOIB núm. 13, de 25 de gener de 2022), en els termes que s'indiquen en els annexos 5, 6 i 7 d'aquest Acord, respectivament, tot respectant les taxes de reposició existents en aquell moment i sense que les places de promoció interna siguin objecte de modificació.

Cinquè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2, 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que la persona interessada en pugui interposar qualsevol altre que consideri procedent.

 

Palma, 23 de maig de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

 

ANNEX 1 Sistema de selecció per concurs oposició (article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre)

Personal funcionari: 223 places

Administració general: cossos i escales

Cos superior

28 places a Mallorca i 1 a Menorca

Cos de gestió

3 places a Mallorca

Cos administratiu

3 places a Mallorca

Cos auxiliar

60 places a Mallorca i 2 a Eivissa

Cos subaltern

20 places a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa

Administració especial: cossos i escales

Cos facultatiu superior

Escala d'arquitectura

3 places a Mallorca

Escala d'enginyeria, especialitat enginyer industrial

2 places a Mallorca

Escala d'enginyeria, especialitat enginyer agrònom

2 places a Mallorca

Escala d'enginyeria, especialitat pilot de marina mercant

2 places a Mallorca

Escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica

5 places a Mallorca

Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística

3 places a Mallorca

Escala científica, especialitat ciències ambientals

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat ciències de la informació

3 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic

7 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia

2 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat pedagogia

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat sociologia

2 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat formador

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball

3 places a Mallorca

Escala sanitària, especialitat farmàcia

1 plaça a Mallorca

Escala sanitària, especialitat veterinària

4 places a Mallorca, 1 a Menorca i 2 a Eivissa

Escala sanitària, especialitat metge

1 plaça a Mallorca

Escala sanitària, especialitat inspecció mèdica

1 plaça a Mallorca i 1 a Menorca

Cos facultatiu tècnic

Escala d'enginyeria tècnica, especialitat enginyer tècnic agrònom

2 places a Mallorca

Escala d'enginyeria tècnica, especialitat enginyer tècnic d'obres públiques

1 plaça a Mallorca

Escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica

5 places a Mallorca

Escala cientificotècnica, especialitat medi ambient

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat treballador social

2 places a Mallorca i 1 a Eivissa

Escala humanística i de ciències socials, especialitat educador social

2 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball

20 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat logopèdia

1 plaça a Mallorca

Escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat conservació i restauració de documents gràfics

1 plaça a Mallorca

Escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat biblioteconomia i documentació

1 plaça a Mallorca

Escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat arxius i museus

2 places a Mallorca

Escala sanitària, especialitat ATS

2 places a Mallorca

Escala sanitària, especialitat fisioteràpia

3 places a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa

Cos ajudant facultatiu

Escala d'infraestructures, especialitat ajudant facultatiu

1 plaça a Eivissa

Escala de suport professional especialitzat, especialitat ajudant de laboratori

1 plaça a Mallorca

Escala de suport professional especialitzat, especialitat delineació

2 places a Mallorca

Escala socioeducativa, especialitat educador infantil

2 places a Mallorca

Escala d'agents de medi ambient

2 places a Mallorca

Cos facultatiu subaltern

Especialitat auxiliar de recepció i telèfon

2 places a Mallorca

 

 

ANNEX 2 Sistema de selecció per concurs extraordinari de mèrits (disposició addicional sisena i disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre)

Personal funcionari: 327 places

Administració general: cossos i escales

Cos superior

46 places a Mallorca i 2 a Eivissa

Cos de gestió

6 places a Mallorca

Cos administratiu

14 places a Mallorca i 1 a Eivissa

Cos auxiliar

57 places a Mallorca, 6 a Menorca, 5 a Eivissa i 1 a Formentera

Cos subaltern

35 places a Mallorca, 6 a Menorca i 9 a Eivissa

Administració especial: cossos i escales

Cos facultatiu superior

Escala d'arquitectura

1 plaça a Mallorca

Escala d'enginyeria, especialitat enginyer de camins

1 plaça a Mallorca

Escala d'enginyeria, especialitat enginyer industrial

2 places a Mallorca

Escala d'enginyeria, especialitat enginyer agrònom

4 places a Mallorca

Escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica

2 places a Mallorca

Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament

1 plaça a Mallorca

Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística

1 plaça a Mallorca

Escala científica, especialitat biologia

5 places a Mallorca

Escala científica, especialitat ciències ambientals

1 plaça a Mallorca

Escala científica, especialitat química

1 plaça a Mallorca

Escala científica, especialitat geologia

2 places a Mallorca

Escala científica, especialitat ciències de la mar

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat geografia

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball

3 places a Mallorca i 1 a Menorca

Escala sanitària, especialitat farmàcia

6 places a Mallorca

Escala sanitària, especialitat veterinària

8 places a Mallorca, 3 a Menorca, 2 a Eivissa i 1 a Formentera

Escala sanitària, especialitat metge

3 places a Mallorca i 2 a Eivissa

Escala sanitària, especialitat inspecció mèdica

1 plaça a Mallorca i 1 a Eivissa

Escala de prevenció de riscs laborals, especialitat higiene industrial

1 plaça a Mallorca

Cos facultatiu tècnic

Escala d'arquitectura tècnica

2 places a Mallorca

Escala d'enginyeria tècnica, especialitat enginyer tècnic de mines

1 plaça a Mallorca

Escala d'enginyeria tècnica, especialitat enginyer tècnic agrònom

3 places a Mallorca

Escala d'enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica naval

1 plaça a Mallorca

Escala d'enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial

1 plaça a Menorca

Escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica

3 places a Mallorca

Escala cientificotècnica, especialitat medi ambient

2 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat treballador social

3 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat educador social

1 plaça a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa

Escala humanística i de ciències socials, especialitat formació

2 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball

29 places a Mallorca

Escala de prevenció de riscs laborals, especialitat riscs laborals

1 plaça a Eivissa

Escala sanitària, especialitat ATS

2 places a Mallorca i 1 a Eivissa

Escala sanitària, especialitat fisioteràpia

1 plaça a Mallorca i 1 a Eivissa

Cos ajudant facultatiu

Escala tecnologies de la informació, especialitat operador d'informàtica

1 plaça a Mallorca

Escala de suport professional especialitzat, especialitat ajudant de laboratori

2 places a Mallorca

Escala socioeducativa, especialitat educador infantil

1 plaça a Mallorca i 2 a Menorca

Escala d'agents de medi ambient

2 places a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa

Cos auxiliar facultatiu

Escala professional d'infraestructures, especialitat auxiliar facultatiu

1 plaça a Mallorca i 1 a Eivissa

Escala de mecànica i conducció

11 places a Mallorca

Cos facultatiu subaltern

Especialitat auxiliar de recepció i telèfon

3 places a Mallorca

 

ANNEX 3 ​​​​​​​Sistema de selecció per concurs oposició (article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre)

Personal laboral: 24 places

Auxiliar tècnic educatiu

10 places a Mallorca i 2 a Menorca

Peó especialista

2 places a Mallorca

Socorrista

1 plaça a Mallorca

Peó

1 plaça a Mallorca

Netejador

5 places a Mallorca, 1 a Menorca i 2 a Eivissa

 

ANNEX 4 Sistema de selecció per concurs extraordinari de mèrits (disposició addicional sisena i disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre)

Personal laboral: 157 places

Tècnic especialista, manteniment

2 places a Mallorca i 1 a Menorca

Auxiliar tècnic educatiu

69 places a Mallorca, 2 a Menorca, 12 a Eivissa i 2 a Formentera

Cuiner de primera

1 plaça a Menorca

Oficial de primera de manteniment

1 plaça a Mallorca

Ajudant de cuina

1 plaça a Menorca

Oficial de segona de manteniment

1 plaça a Mallorca

Vigilant de seguretat

5 places a Mallorca

Peó especialista

3 places a Mallorca

Socorrista

1 plaça a Mallorca

Peó

3 places a Mallorca

Mosso de suport

1 plaça a Mallorca

Netejador

35 places a Mallorca, 6 a Menorca, 9 a Eivissa i 2 a Formentera

 

ANNEX 5 Modificació de l'oferta d'ocupació pública ordinària corresponent a l'any 2019 ​​​​​​​(BOIB núm. 171, de 21 de desembre de 2019)

ANNEX 1 Oferta d'ocupació pública ordinària. Torn lliure

Personal funcionari. Torn lliure: 42 places

Administració general: cossos i escales

Cos superior

4 places a Mallorca

Cos de gestió

1 plaça a Mallorca

Cos administratiu

8 places a Mallorca

Cos subaltern

1 plaça a Mallorca i 1 a Eivissa

Administració especial: cossos i escales

Cos facultatiu superior

Escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica

2 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat ciències de la informació

2 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat publicitat

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat formador

2 places a Mallorca

Cos facultatiu tècnic

Escala humanística i de ciències socials, especialitat treballador social

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat educador social

1 plaça a Menorca i 1 a Eivissa

Escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat conservació i restauració de documents gràfics

1 plaça a Mallorca

Escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat biblioteconomia i documentació

1 plaça a Mallorca

Escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat arxius i museus

2 places a Mallorca

Escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat conservació i restauració d'arqueologia

2 places a Menorca

Escala sanitària, especialitat fisioteràpia

7 places a Mallorca i 1 a Menorca

Cos facultatiu subaltern

Escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport

3 places a Mallorca

 

ANNEX 3 Oferta d'ocupació pública ordinària. Torn lliure

Personal laboral. Torn lliure: 13 places

Patró d'embarcacions

1 plaça a Mallorca

Auxiliar tècnic educatiu

6 places a Mallorca, 2 a Menorca i 1 a Formentera

Vigilant de seguretat

2 places a Mallorca

Peó

1 plaça a Mallorca

 

 

ANNEX 6 Modificació de l'oferta d'ocupació pública ordinària corresponent a l'any 2020 (BOIB núm. 212, de 22 de desembre de 2020)

ANNEX 1 Oferta d'ocupació pública ordinària. Torn lliure

Personal funcionari. Torn lliure: 111 places

Administració general: cossos i escales

Cos superior

11 places a Mallorca i 2 a Eivissa

Cos de gestió

2 places a Mallorca

Cos administratiu

6 places a Mallorca i 1 a Menorca

Cos auxiliar

4 places a Mallorca

Cos subaltern

30 places a Mallorca i 1 a Eivissa

Administració especial: cossos i escales

Cos facultatiu superior

Escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica

5 places a Mallorca

Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística

2 places a Mallorca

Escala científica, especialitat ciències ambientals

2 places a Mallorca

Escala científica, especialitat química

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació

1 plaça a Mallorca

Escala de prevenció de riscs laborals, especialitat prevenció de riscs laborals

1 plaça a Mallorca

Cos facultatiu tècnic

Escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica agrònoma

4 places a Mallorca

Escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial

2 places a Mallorca i 1 a Eivissa

Escala de tecnologies de la informació, especialitat informàtica

5 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat educador social

2 places a Mallorca i 1 a Eivissa

Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en activitats turístiques

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat terapeuta

1 plaça a Mallorca

Escala sanitària, especialitat subinspecció

3 places a Mallorca

Cos ajudant facultatiu

Escala d'agents de medi ambient

3 places a Mallorca, 1 a Menorca, 1 a Eivissa i 1 a Formentera

Escala d'agents de medi ambient, especialitat vigilant de reserva marina

3 places a Mallorca i 2 a Eivissa

Cos auxiliar facultatiu

Escala de mecànica i conducció

5 places a Mallorca

Cos facultatiu subaltern

Especialitat auxiliar de suport

4 places a Mallorca i 1 a Eivissa

Especialitat auxiliar de recepció i telèfon

1 plaça a Mallorca

 

 

ANNEX 7 Modificació de l'oferta d'ocupació pública ordinària corresponent a l'any 2021 (BOIB núm. 176, de 25 de desembre de 2021, amb correcció d'errades en el BOIB núm. 13, de 25 de gener de 2022)

ANNEX 1 Oferta d'ocupació pública ordinària. Torn lliure

Personal funcionari. Torn lliure: 100 places

Administració general: cossos i escales

Cos superior

24 places a Mallorca

Cos d'advocacia

2 places a Mallorca

Cos administratiu

1 plaça a Mallorca

Administració especial: cossos i escales

Cos facultatiu superior

Escala d'enginyeria, especialitat enginyer de camins

2 places a Mallorca

Escala d'enginyeria, especialitat pilot de marina mercant

1 plaça a Mallorca

Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística

1 plaça a Mallorca

Escala sanitària, especialitat inspecció mèdica

3 places a Mallorca

Cos facultatiu tècnic

Escala d'arquitectura tècnica

1 plaça a Mallorca i 1 a Eivissa

Escala d'enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica agrònoma

2 places a Mallorca

Escala d'enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica naval

1 plaça a Menorca

Escala d'enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial

1 plaça a Mallorca i 2 a Menorca

Escala d'enginyeria tècnica, especialitat enginyer tècnic de forests

1 plaça a Mallorca i 1 a Eivissa

Escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica

5 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat treballador social

4 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat educador social

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat ocupació i mercat de treball

4 places a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a Eivissa

Escala humanística i de ciències socials, especialitat logopèdia

1 plaça a Mallorca

Escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat biblioteconomia i documentació

2 places a Mallorca

Escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat arxius i museus

3 places a Mallorca i 1 a Eivissa

Escala sanitària, especialitat infermeria del treball

4 places a Mallorca i 1 a Menorca

Cos ajudant facultatiu

Escala d'infraestructures, especialitat ajudant facultatiu

3 places a Mallorca

Escala de tecnologies de la informació, especialitat operador d'informàtica

1 plaça a Mallorca

Escala de suport professionalitzat especialitzat, especialitat ajudant de laboratori

5 places a Mallorca

Escala socioeducativa, especialitat educació infantil

1 plaça a Mallorca, 3 a Menorca i 5 a Eivissa

Escala d'agents de medi ambient

3 places a Mallorca, 2 a Eivissa i 2 a Formentera

 

ANNEX 3 Oferta d'ocupació pública ordinària. Torn lliure

Personal laboral. Torn lliure: 42 places

Auxiliar tècnic educatiu

1 plaça a Mallorca

Oficial de primera de manteniment

1 plaça a Mallorca

Oficial de segona de manteniment

1 plaça a Mallorca

Vigilant de seguretat

2 places a Mallorca

Netejador

28 places a Mallorca, 5 a Menorca i 4 a Eivissa