Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres d’1 d’abril de 2022 per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Mestre Lluís Andreu, de Formentera

    Número de registre 2701 - Pàgines 13526-13527

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifiquen representants de grups polítics del Consell a l’Observatori d’assessorament, seguiment i gestió de la política del paisatge de Mallorca

    Número de registre 2706 - Pàgina 13528

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament com a funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Inca

    Número de registre 2688 - Pàgines 13529-13530

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament como a funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Inca

    Número de registre 2690 - Pàgines 13531-13532

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament com a funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Inca

    Número de registre 2691 - Pàgines 13533-13534

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Cessament arquitecta municipal de l'Ajuntament de Son Servera

    Número de registre 2726 - Pàgines 13535-13536

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 d’abril de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, un lloc de feina de la Inspecció Educativa

    Número de registre 2753 - Pàgines 13537-13549

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment dos llocs de treball de tècnic/a en relacions laborals i es constitueix una borsa de treball

    Número de registre 2696 - Pàgines 13550-13555

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per cobrir amb caràcter temporal un lloc de treball de la categoria de metge/essa de centres residencials residencials per a Eivissa i es constitueix una borsa de treball

    Número de registre 2697 - Pàgines 13556-13562

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 5 d’abril de 2022 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria metge/metgessa d'urgències a atenció primària de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 1/2022)

    Número de registre 2743 - Pàgines 13563-13564

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 24 de març de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, de set places vacants de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en Pediatria i Puericultura d’àrea i en EAP en els EAP de Felanitx, Muntanya, Platja de Palma, Rafal Nou, Safrà i Son Rutlan de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 3/2022)

    Número de registre 2744 - Pàgines 13565-13572

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Són Llàtzer de 5 d'abril de 2022 per la qual es corregeixen els errors detectats en la resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Són Llàtzer de 30 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu/a especialista de diferents especialitats

    Número de registre 2749 - Pàgines 13573-13577

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 475/2021

    Número de registre 2750 - Pàgina 13578

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 152/2022

    Número de registre 2751 - Pàgina 13579

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 31 de març de 2022 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria farmacèutic/farmacèutica d’àrea d’atenció primària

    Número de registre 2752 - Pàgines 13580-13582

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 30 de març de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat

    Número de registre 2668 - Pàgina 13583

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 30 de març de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat

    Número de registre 2669 - Pàgina 13584

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 30 de març de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat

    Número de registre 2670 - Pàgina 13585

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Bases i convocatoria constitució borsí policía local

    Número de registre 2754 - Pàgines 13586-13592

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Notificació apertura termini presentació d'instàncies a Jutge de Pau substitut

    Número de registre 2679 - Pàgina 13593

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Segona modificació de les bases per la provisió de tres places de policia local inclosa en l'oferta pública d'ocupació de 2022 de l'Ajuntament des Migjorn Gran

    Número de registre 2733 - Pàgines 13594-13596

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament del tribunal per constituir una borsa d’administratius d’administració general, com a funcionaris interins de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 2684 - Pàgina 13597

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Bases que regiran la convocatòria per proveir, en propietat, una plaça d’auxiliar d’administració general, per torn lliure, de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 2685 - Pàgines 13598-13607

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa d’arquitectes tècnics, com a funcionaris interins de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 2756 - Pàgines 13608-13615

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Declaració desert el procediment per constituir un borsí de tresosers/es

    Número de registre 2689 - Pàgina 13616

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Constitució borsí d'oficial 1ª de brigada municipal

    Número de registre 2693 - Pàgines 13617-13618

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació de bases i convocatòria per a la selecció de personal funcionari interí per crear una borsa de feina d’auxiliars de turisme, pel procediment abreujat, mitjançant concurs oposició

    Número de registre 2760 - Pàgines 13619-13626

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció. Convocatòria per a la constitució d’un borsí extraordinari pel sistema de concurs per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí de la policia local de l’Ajuntament de Palma enquadrats en l’escala d’Administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C1

    Número de registre 2718 - Pàgines 13627-13632

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Modificació del número de compte bancari per a l'abonament dels drets de participació al procés selectiu per constituir una borsa de personal auxiliar administratiu a l'Ajuntament de Santanyí i atorgament d'un nou termini de 10 dies hàbils per a la presentació d'instàncies

    Número de registre 2758 - Pàgines 13633-13634

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Constitució de la borsa de treball de personal funcionari interí TAE assessor jurídic de l'Ajuntament de Santanyí

    Número de registre 2761 - Pàgina 13635