Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 201135
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 24 de març de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, de set places vacants de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en Pediatria i Puericultura d’àrea i en EAP en els EAP de Felanitx, Muntanya, Platja de Palma, Rafal Nou, Safrà i Son Rutlan de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 3/2022)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Es troben vacants i dotades pressupostàriament set places de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en Pediatria i Puericultura d'àrea i en EAP en els EAP de Felanitx, Muntanya, Platja de Palma, Rafal Nou, Safrà i Son Rutlan (dues places) de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, la provisió de la qual es considera necessària.

Fonaments de dret

1. Art. 35 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Pacte de la Mesa Sectorial de Sanitat de 24 de febrer de 2012 pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, corregit pel de 2 de març de 2012.

3. Disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

4. Informe d'1 de desembre de 2021, de la Direcció de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears que justifica l'exempció de coneixements de llengua catalana en determinats processos selectius.

5. Nota interna del director de Recursos Humans i de Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de 21 de juny de 2017.

6. Sentències del Tribunal Suprem  de 22 de desembre de 1995 i de 20 d'octubre de 1999, entre d'altres, i sentència del TSJIB 104/2014, de 25 de febrer.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Acordar la convocatòria pública per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, de set places vacants de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en Pediatria i Puericultura d'àrea i en EAP (grup A, subgrup A1) en els EAP de Felanitx, Muntanya, Platja de Palma, Rafal Nou, Safrà i Son Rutlan de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 3/2022), d'acord amb les especificacions següents:

a) Lloc, centre de treball i adscripció funcional: Zones bàsiques de salut de Felanitx, Muntanya, Platja de Palma, Rafal Nou, Safrà i Son Rutlan, en el termes regulats en el Decret 16/2015, de 10 d'abril, d'ordenació sanitària territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) CIAS:

EAP

CIAS

FELANITX

1401110203K

MUNTANYA

1401420202A

PLATJA DE PALMA

1401210202Q

RAFAL NOU

1401200202K

SAFRÀ

1401380201E

SON RUTLAN

1401460201M

SON RUTLAN

1401460202Y

 

c) Retribucions i situació administrativa: Durant el temps en què les persones seleccionades realitzin funcions en promoció interna temporal es mantindran en servei actiu en les seves categories d'origen i percebran les retribucions corresponents a les funcions efectivament exercides, amb excepció dels triennis, que seran els corresponents al seu nomenament original.

d) Funcions o tasques principals: Les pròpies de la categoria.

e) Causes de finalització de la promoció interna temporal: Es produirà la terminació de la promoció interna temporal quan la plaça sigui ocupada per personal fix per mitjà d'un procediment establert legalment o reglamentària o quan la plaça sigui amortitzada.

Excepcionalment, si resultessin adjudicataris de les places convocades persones que no acreditin tenir el títol de Pediatria i les seves àrees específiques, es produirà també la terminació de la promoció interna temporal quan es designi a persones que acreditin tenir aquesta titulació, a l'haver desaparegut la circumstància extraordinària que, en el seu cas, va legitimar l'excepció a la regla general a què es refereix el segon paràgraf de la lletra d) del punt 2 següent.   

2. Els requisits per a participar en la present convocatòria són els que segueixen:

a) Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca. Si la convocatòria es declara deserta en el cas que no s'hi hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de gerències de l'Ib-Salut de l'Àrea de Salut de Mallorca, els quals podran presentar també sol·licitud de participació en la convocatòria en el termini referit en el punt 3 següent.

b) Pertànyer als subgrups A1 (sempre que siguin categories diferents a la que es convoca), A2, C1 o C2 o a altres agrupacions professionals.

c) Estar en la situació de servei actiu.

d) Tenir el títol de metge especialista en Pediatria i les seves àrees específiques o estar en condicions d'obtenir-lo dins del termini per presentar sol·licituds. En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, ha d'acreditar que estan homologades pel Ministeri d'Educació.

Excepcionalment, atesa la carència absoluta d'especialistes en pediatria i les seves àrees específiques i per tal de garantir la deguda prestació sanitària, i només pel cas de què la present convocatòria es declarés deserta, s'admetran les sol·licituds d'aquelles persones que tinguin el títol de metge especialista en medicina familiar i comunitària o el certificat previst a l'article 3 del Real decret 853/1993, de 4 de juny, o algun dels títols, certificats o diplomes a què fa referència l'article 30 de la Directiva 93/16/CEE, l'enumeració del qual figura en l'apartat 1 de la Comunicació 96/C 363/04, de la Comissió Europea, o siguin titulars dels certificats previstos a l'article 36.4 d'aquesta Directiva, o estar en condicions d'obtenir-los dins del termini per presentar sol·licituds i, a més, acreditin una experiència professional mínima de 3 anys en places o llocs de treball d'especialista en Pediatria i Puericultura d'àrea i en EAP. En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, ha d'acreditar que estan homologades pel Ministeri d'Educació.

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per limitacions físiques o psíquiques que siguin incompatibles amb les funcions inherents a la categoria que es convoca.

f) En relació amb l'acreditació del nivell de llengua catalana, atesa la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en aquesta categoria, les persones aspirants en aquest procediment de selecció no estan obligades a acreditar –com  a requisit- el nivell de llengua catalana corresponent, si bé aquelles que sí ho puguin acreditar li serà valorat com un mèrit.

g) Acreditar, de conformitat amb els arts. 57 i següents de la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i la adolescència front a la violència, al ser requisit per a l'accés i exercici de qualssevol professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb persones menors d'edat,  el no haver estat condemnat per sentència ferma per qualsevol delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals tipificats en el títol VIII de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, així com per qualsevol delicte de tracta d'essers humans tipificat en el títol VII bis del Codi Penal, mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals i de Tracta d'Essers Humans.

Els requisits exigits per a participar en aquesta convocatòria s'han de complir en el terme final del termini per presentar sol·licituds, excepte el requisit del punt 2.g), que s'haurà d'acreditar en el moment de formalitzar la promoció interna temporal, i s'han de mantenir al llarg de tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça adjudicada. En cas contrari, es perdran tots els drets derivats de la convocatòria.

3. Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint (20) dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

 • Sol·licitud de participació en la convocatòria d'acord amb el model que consta en l'annex II d'aquesta resolució.
 • Documentació original o acarada que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats. Per a acreditar el compliment del requisit del punt 2.e anterior, es podrà presentar declaració jurada o promesa de què es compleix.
 • Currículum vitae.

4. La documentació referida en el punt anterior es pot presentar en el registre de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, ubicat al carrer Escola Graduada, número 3, de Palma (07002) o en qualsevol dels llocs referits en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. El sistema selectiu serà el de concurs, d'acord amb el barem de mèrits especificat en l'annex I adjunt a aquesta resolució, pel qual es podrà obtenir una puntuació màxima de 45 punts.

El desenvolupament del procés selectiu serà el següent:

a) Llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos (amb la causa d'exclusió) per a participar en la convocatòria: Exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Selecció verificarà que les persones aspirants han presentat la sol·licitud dins el termini referit en el punt 3 anterior i que compleixen els requisits exigits en la convocatòria, i confeccionarà i publicarà en la pàgina web www. ibsalut.es (Professionals/Recursos Humans/Convocatòries específiques/Gerència d'Atenció Primària) i en el taulell d'anuncis de la GAP Mallorca les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos (amb la causa d'exclusió) per a participar en la convocatòria.

Les persones interessades disposaran d'un termini de 5 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquestes llistes, per a presentar reclamacions –que no tindran caràcter de recurs- o per esmenar els defectes apreciats.

b) Llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos (amb la causa d'exclusió) per a participar en la convocatòria: Transcorregut el termini dels 5 dies hàbils referit en el paràgraf anterior, i una vegada resoltes, en el seu cas, les reclamacions o esmenes que es presentin per la Comissió de Selecció, aquesta confeccionarà i publicarà en la pàgina web www. ibsalut.es (Professionals/Recursos Humans/Convocatòries específiques/Gerència d'Atenció Primària) i en el taulell d'anuncis de la GAP Mallorca les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos (amb la causa d'exclusió) per a participar en la convocatòria.

En cas que només hi hagués set o menys persones aspirants admeses en les llistes definitives que complissin els requisits exigits en la convocatòria, ja fos de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca o de la resta de gerències de l'Ib-Salut de l'Àrea de Salut de Mallorca, es podrà resoldre directament la convocatòria en els termes prevists en la lletra e) següent, sense passar per les fases de les lletres c) i d) següents.

c) Llistes provisionals de mèrits: Una vegada publicades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos (amb la causa d'exclusió) per a participar en la convocatòria, la Comissió de Selecció baremarà els mèrits al·legats i aportats junt amb la sol·licitud per cada una de les persones admeses d'acord amb el barem de mèrits de l'annex I adjunt, i confeccionarà i publicarà en la pàgina web www. ibsalut.es (Professionals/Recursos Humans/Convocatòries específiques/Gerència d'Atenció Primària) i en el taulell d'anuncis de la GAP Mallorca les llistes provisionals de mèrits.

Les persones interessades disposaran d'un termini de 5 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquestes llistes, per presentar reclamacions –que no tindran caràcter de recurs- o per esmenar els defectes apreciats.

d) Llistes definitives de mèrits i puntuació total del procediment de provisió: Transcorregut el termini dels 5 dies hàbils referit en el paràgraf anterior, i una vegada resoltes, si n'hi ha, les reclamacions o esmenes que es presentin per la Comissió de Selecció, aquesta confeccionarà i publicarà en la pàgina web www. ibsalut.es (Professionals/Recursos Humans/Convocatòries específiques/Gerència d'Atenció Primària) i en el taulell d'anuncis de la GAP Mallorca les llistes definitives de mèrits.

Junt amb aquestes llistes definitives de mèrits, es publicaran les llistes amb les puntuacions totals del procés de provisió amb indicació de l'ordre de prelació definitiu.

e) Resolució de la convocatòria: Finalitzat el procés selectiu, la Comissió de Selecció elevarà a l'òrgan convocant la proposta de resolució de la convocatòria amb l'ordre de prelació definitiu, per tal de què aquest òrgan resolgui la present convocatòria mitjançant una resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6. La Comissió de Selecció estarà formada per:

- President/a: María Isabel Martín Delgado, facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea i en EAP.

- Vocal: Bernat Puigserver Sacarés, facultatiu especialista en pediatria i puericultura d'àrea i en EAP.

- Secretari/secretària: Miquel Àngel Palou Bestard, grup tècnic de funció administrativa de la GAP Mallorca.

Quant a l'abstenció i la recusació dels membres de la Comissió de Selecció s'ha d'estar en allò establert en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del Sector públic i en els articles 22 i 23 de la Llei 3/2003, de 26 de març.

Les funcions de la Comissió de Selecció són les que segueixen:

a) Verificar que les persones aspirants han presentat la sol·licitud dins el termini referit en el punt 3 anterior i que compleixen els requisits exigits en la convocatòria.

b) Valorar els mèrits al·legats i aportats junt amb la sol·licitud per cada una de les persones aspirants participants en la convocatòria d'acord amb el barem de mèrits de l'annex I adjunt.

c) Confeccionar i publicar les llistes provisionals i definitives d'aspirants admesos i exclosos (amb la causa d'exclusió) per a participar en la convocatòria.

d) Confeccionar i publicar les llistes provisionals i definitives de mèrits de les persones aspirants admeses d'acord amb el barem de mèrits de l'annex I adjunt.

e) Resoldre les reclamacions o esmenes que es presentin, així com les dubtes que sorgeixin en l'aplicació del barem de mèrits.

f) Elevar a l'òrgan convocant la proposta de resolució de la convocatòria amb l'ordre de prelació definitiu.

g) Qualsevol altra referida al desenvolupament del procés.

7. Les persones seleccionades en els sets primers llocs disposaran d'un mes, a partir del següent al de la publicació de la resolució definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per a prendre possessió de les places adjudicades en promoció interna temporal.

Si alguna o totes d'aquestes persones no s'incorporessin en aquest termini o no poguessin acreditar el compliment del requisit del punt 2.g), es cridarà a la persona seleccionada a partir del 8è lloc de l'ordre de prelació definitiva i així successivament.

Una vegada acreditat el compliment del requisit del punt 2.g) i efectuada la presa de possessió, s'expedirà a les persones seleccionades un document de promoció interna temporal on consti la reserva de la seva plaça d'origen i l'acompliment temporal, i amb caràcter voluntari, de funcions corresponents a un nomenament de la categoria facultatiu/facultativa especialista en Pediatria i Puericultura d'àrea i en EAP en els EAP de Felanitx, Muntanya, Platja de Palma, Rafal Nou, Safrà i Son Rutlan, segons correspongui.

8. Publicar la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

  

Palma, 24 de març de 2022

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

PD El director general del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB 31/2021)

PD El director gerent d'Atenció Primària de Mallorca (BOIB 39/2021)

Miquel Caldentey Tous

  

ANNEX I

Barem de mèrits de la convocatòria PIT GAP 3/2022

(Facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea i en EAP)

1. Experiència professional (25 punts)

1.1. Es computa el temps de serveis prestats que les persones aspirants tenguin reconeguts fins a la data de publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB, d'acord amb el barem següent:

a) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,14 punts.

b) Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d'ajuda humanitària fent-hi les funcions pròpies de la categoria a la qual s'opta: 0,14 punts.

c) Per cada mes de servei prestat ocupant un lloc directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut (només es valoren els serveis prestats si hom té el títol requerit per accedir a la categoria): 0,14 punts.

d) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent a la qual s'opta per a la qual s'exigeixi tenir el títol de metge: 0,105 punts.

e) Per cada mes de servei prestat en el model tradicional de contingent o de zona en la mateixa categoria a la qual s'opta: 0,105 punts.

f) Per cada mes de servei prestat a centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria o en places amb el mateix contingut funcional: 0,105 punts.

g) Per cada mes de serveis prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea en una categoria diferent a la categoria a la qual s'opta: 0,07 punts.

1.2. Per computar els serveis prestats referits al personal de reforç amb nomenament específic per a l'atenció continuada, es reconeix un mes complet de serveis prestats calculant-lo segons les regles següents:

— Un mes o la part que hi correspongui proporcionalment per cada cent cinquanta hores (o fracció) realitzades.

— Si dins un mes natural s'han fet més de cent cinquanta hores, només es pot valorar un mes de servei prestat, de tal manera que l'excés d'hores efectuades durant aquell no es pot aplicar per computar serveis prestats establerts per la regla anterior.

1.3. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:

— D'acord amb l'article 56 de la Llei 66/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, l'antiguitat com a especialista de qui hagi accedit al títol a l'empara del Reial decret 1497/1999, de 24 de setembre, es valora —incloent-hi la totalitat de l'exercici professional efectiu de la persona interessada dins el camp propi i específic de l'especialitat— descomptant d'aquest exercici i en el seu període inicial el 170 % del període de formació establert per a aquesta especialitat a Espanya. Aquest descompte no s'aplica a qui hagi obtingut el títol d'especialista d'acord amb allò que preveu la disposició addicional tercera del Reial decret 1497/1999.

— La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que l'integren és de 25 punts.

— Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d'un dels subapartats que l'integren.

— El Programa de formació en recerca per a professionals sanitaris que hagin finalitzat la Formació Sanitària Especialitzada (Institut Carles III) es computa dins l'apartat de serveis prestats a raó de 0,14 punts per mes.

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement (15 punts)

La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels apartats de formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement és de 15 punts, d'acord amb els barems següents:

2.1. Formació pregraduada i postgraduada

a) Per cada excel·lent o matrícula d'honor durant els estudis de la llicenciatura universitària requerida per accedir a l'especialitat: 0,1 punts.

b) Els títols de màsters oficials universitaris i els títols universitaris propis de postgrau (expert universitari, especialista universitari i màster universitari) que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta es valoren a raó de 0,05 punts per cada crèdit.

c) Per tenir el grau de doctor relacionat amb els estudis de la llicenciatura universitària requerida per accedir a la categoria: 2 punts.

2.2. Formació especialitzada (altres especialitats)

- Per tenir el títol de l'especialitat requerida en la convocatòria i haver complert el període de formació complet com a resident MIR en un centre espanyol o estranger amb un programa de docència per a postgraduats reconegut pel Ministeri d'Educació: 2 punts.

- Per tenir el títol d'una especialitat distinta de la requerida en la convocatòria i haver complert el període de formació complet com a resident MIR en un centre espanyol o estranger amb un programa de docència per a postgraduats reconegut pel Ministeri d'Educació: 1 punt.

2.3. Formació continuada

2.3.1. Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta, d'acord amb els criteris següents:

a) Activitats formatives en ciències de la salut posteriors a l'1 de gener de 2004 (es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents):

— Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries —tant l'estatal com qualsevol de les autonòmiques— o pels consells generals de col·legis oficials que, en virtut d'un conveni, tenguin encomanada la funció d'acreditació. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar-hi de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.

— Han d'haver estat impartides per alguna universitat, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.

b) Activitats formatives en ciències de la salut anteriors a l'1 de gener de 2004 i la resta de les activitats formatives, independentment de la data (es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents):

— Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries —tant l'estatal com qualsevol de les autonòmiques— o pels consells generals de col·legis oficials que, en virtut d'un conveni, tenguin encomanada la funció d'acreditació. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar-hi de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.

— Han d'haver estat organitzades o impartides per alguna administració pública (d'acord amb l'article 2 de la Llei 39/2015) o per alguna universitat, cosa que ha de constar en el certificat corresponent. En el cas que l'activitat hagi estat  organitzada per una entitat de dret públic conformement amb l'article 2.2 de la Llei 39/2015, la persona aspirant ha d'acreditar aquesta condició.

— Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s'hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades per aquelles, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.

— Activitats dutes a terme en virtut dels acords de formació continuada a les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

2.3.2. A l'efecte del que disposen els apartats anteriors, es puntualitzen els aspectes següents:

a) Les activitats formatives en ciències de la salut són les relacionades amb les àrees temàtiques següents: salut pública, recerca, pràctica clínica, gestió sanitària i qualitat, i docència.

b) Quant a la resta de les activitats formatives, es tracta de les relacionades amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscs laborals; sistemes d'informació, informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari i programes informàtics aplicats a la recerca en ciències de la salut; aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol, o orientació psicològica; i qualsevol altra que segons el Tribunal estigui relacionada amb les funcions de la categoria la qual s'opta.

2.3.3. Els diplomes o els certificats es valoren a raó de 0,05 punts per crèdit. En el cas que en el diploma o en el certificat figuri el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un crèdit per cada deu hores. En el supòsit que figurin simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats. En el cas que no s'especifiquin hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.

2.4. Docència

— Per cada crèdit o per cada deu hores com a docent en qualsevol de les activitats formatives a les quals es refereix l'apartat 2.3: 0,1 punts.

— Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de professor titular, associat o catedràtic en ciències de la salut: 0,5 punts.

— Per impartir docència postgraduada en la mateixa especialitat a la qual s'opta, com a tutor acreditat (amb resident a càrrec) i per cada curs acadèmic: 0,1 punts.

2.5. Activitats científiques i de difusió del coneixement

2.5.1. Publicacions científiques

a) Llibres de caràcter científic, relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta i que continguin ISBN i dipòsit legal:

— Per cada llibre complet: primer autor = 1 punt; la resta d'autors = 0,5 punts.

— Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior: primer autor = 0,3 punts; la resta d'autors = 0,15 punts (màxim tres capítols per llibre).

— En el cas que el criteri seguit per citar els autors sigui l'ordre alfabètic, tots els autors es valoren amb la puntuació corresponent a un primer autor.

b) Articles publicats en alguna revista de caràcter científic relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta:

— Per cada publicació en una revista de tiratge internacional: primer autor = 0,10 punts; la resta d'autors = 0,05 punts.

— Per cada publicació en una revista de tiratge estatal: primer autor = 0,05 punts; la resta d'autors = 0,025 punts.

— En el cas que el criteri seguit per citar els autors sigui l'ordre alfabètic, tots els autors es valoren amb la puntuació corresponent a un primer autor.

 

c) Ponències i comunicacions

— Per cada ponència presentada en congressos o reunions científiques relacionada directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta:

 • Congrés o reunió científica d'àmbit internacional: 0,10 punts.
 • Congrés o reunió científica d'àmbit estatal o autonòmic: 0,05 punts.

— Per cada comunicació o pòster presentat en congressos o reunions científiques i que estigui relacionat directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta:

 • Congrés o reunió científica d'àmbit internacional: 0,05 punts.
 • Congrés o reunió científica d'àmbit estatal o autonòmic: 0,025 punts.

d) Recerca

— Per premis de recerca atorgats per societats científiques, organismes oficials o entitats sense ànim de lucre registrades degudament i entre les finalitats de les quals estigui la recerca, sempre que els premis estiguin relacionats amb el programa de matèries que regeix les proves selectives:

 • Per cada premi d'àmbit internacional: 1 punt.
 • Per cada premi d'àmbit estatal: 0,50 punts.
 • Per cada premi d'àmbit autonòmic: 0,25 punts.

— Per cada participació en projectes de recerca finançats per organismes públics:

 • Com a investigador principal: 0,50 punts.
 • Com a investigador col·laborador: 0,25 punts.

3. Coneixements orals i escrits de català (5 punts)

Es valoren els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública o els expedits, els reconeguts com a equivalents o els homologats per la Direcció General de Política Lingüística que acreditin posseir els nivells de coneixements que s'indiquen a continuació, fins a una puntuació màxima de 5 punts:

a) Certificat de nivell A2 (nivell bàsic): 0,5 punts

b) Certificat de nivell B1 (nivell llindar): 1 punt

c) Certificat de nivell B2 (nivell avançat): 2 punts

d) Certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu): 3 punts.

e) Certificat de nivell C2 (nivell de domini): 4 punts.

f) Certificat E de llenguatge administratiu: 1 punt.

Es valora només el certificat de més alt nivell de coneixement, excepte el certificat E de llenguatge administratiu, que s'acumula a l'altre certificat de més alt nivell aportat.

Atès que en el present procediment de provisió s'admetran els aspirants que no acreditin els coneixements de la llengua catalana, es valoren com a mèrits de consideració necessària l'acreditació de qualsevol dels nivells de coneixements de llengua catalana, inclosos els inferiors als establerts com a requisits, i els coneixements de llenguatges d'especialitat.

  

 

 

ANNEX II

Sol·licitud per a participar en la convocatòria PIT GAP 3/2022

(Facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea i en EAP)

 

 

Nom i llinatges: .....................................................................................................

 

DNI/NIE/passaport:...............................................................................................

 

Categoria d'origen:................................................................................................................

 

Lloc de treball: ......................................................................................................

 

Telèfon:.................................................................................................................

 

E-mail: ..................................................................................................................

EXPÒS:

1. Que he tingut coneixement de la publicació de la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, de set places vacants de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea i en EAP en els EAP de Felanitx, Muntanya, Platja de Palma, Rafal Nou, Safrà i Son Rutlan de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 3/2022).

2. Que complesc els requisits exigits per a participar-hi i estic interessat/da en fer-ho.

SOL·LICITO:

Ser admès i prendre part en la convocatòria PIT GAP 3/2022.

[Data i signatura]