Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Núm. 197283
Declaració desert el procediment per constituir un borsí de tresosers/es

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per el general coneixement es fa saber que, el passat 29 de març de 2022, es va emetre el Decret 2022-0198, que declarava desert el procediment per constituir un Borsí de Tresorers/es de l'Ajuntament de Lloseta, següent:

“DECRET

Expedient núm.: 797/2021

Assumpte: Resolució Borsí Tresorers/es

Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de Treball

El 25 de novembre de 2021 es va aprovar el Decret 2021-0786 de les Bases reguladores del procediment per constituir un Borsí de Tresorers/es funcionaris interins de l'Ajuntament de Lloseta (BOIB, núm. 165, de 30 de novembre de 2021).

Una vegada tramitades les diferents fases previstes en les bases reguladores del procediment, el 04 de març de 2022 es va fer públic el resultat provisional del segon exercici de la Fase d'Oposició. Una vegada transcorregut el termini previst en la base vuitena 1.2 de les bases reguladores del procediment, de tres dies hàbils perquè aquells aspirants que així ho considerin puguin presentar les reclamacions i/o sol·licituds de revisió que estimin adients, aquest termini ha finalitzat sense que se n'hagi presentat cap. Així, s'entén definitiu el resultat fins al moment provisional.

D'acord amb les facultats que em son atorgades per l'article 21.1,h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, DISPÒS:

Primer. Atenent a que cap dels aspirants ha superat els exercicis de la Fase d'Oposició, es declara desert aquest procediment i per tant, no es constitueix el Borsí de Tresorers/es funcionaris interins de l'Ajuntament de Lloseta.

Segon. Fer pública la present resolució amb indicació dels recursos que s'estimin pertinents.

Contra aquest acord que esgota la via administrativa es pot interposar alternativament recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a contar des del següent al de la recepció de la present notificació, davant la batllia d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o recurs contenciós- administratiu, davant el jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a contar des del dia següent al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar se, qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Lloseta, en el dia de la signatura electrònica (4 de març de 2022)

El batle Jose Maria Muñoz Perez