Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Núm. 200198
Segona modificació de les bases per la provisió de tres places de policia local inclosa en l'oferta pública d'ocupació de 2022 de l'Ajuntament des Migjorn Gran

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que mitjançant Decret d'Alcaldia núm192 de data 5.4.2022, s'ha acordat el següent:

“Aprovada l'oferta pública d'ocupació 2022 per Resolució d'Alcaldia núm. 90, de data 22.2.2022 (BOIB núm. 29, de data 24 de febrer de 2022).

Atès que mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 134, de data 10.3.2022 es va acordar convocar el procediment selectiu per proveir 3 places de policia local inclosa en la oferta pública de 2022 i aprovar les bases que ha de regir el procediment selectiu per proveir 3 places de policia local inclosa en la oferta pública de 2022 (BOIB núm. 38, de data 17.3.2022).

Atès que mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 156, de data 22.3.2022 es varen modificar les bases específiques .

Atès que s'ha detectat un error en el temari general, i per tal de donar compliment a allò previst al BOIB núm. 190, de data 5.11.2020.

Per tot això,

RESOLC

PRIMER.- Aprovar la modificació de les bases específiques per regir el procediment selectiu per proveir 3 places de Policia Local inclosa en l'oferta pública d'ocupació de 2022 de l'Ajuntament des Migjorn Gran, d'acord amb el següent:

Es modifica l'annex 2,en l'apartat A.2.1 Temari general, quedant redactat de la següent manera:   

 

"ANNEX 2

A.2.1 TEMARI GENERAL

1. Constitució espanyola de 1978. La Constitució com a norma suprema. Característiques i estructura de la Constitució espanyola. Principis constitucionals bàsics.

2. Constitució espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals.

3. Constitució espanyola de 1978. La Corona. Les Corts Generals. El Govern i l'Administració. Les relacions entre les Corts Generals i el Govern. El poder judicial. El Tribunal Constitucional.

4. Constitució espanyola de 1978. L'organització territorial de l'Estat.

5. Estatut d'autonomia de les Illes Balears. Disposicions generals. Les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: del Parlament, del president, del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars, dels municipis i d'altres entitats locals. El poder judicial a les Illes Balears: el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, competències, el president o la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Finançament i hisenda: principis generals: principis.

6. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. Els municipis: els elements del municipi. Identificació, la població municipal, l'organització municipal, competències. Disposicions comunes a les entitats locals: reglaments, ordenances i bans.

7. Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Disposicions generals. Exercici i coordinació de les competències sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària: competències dels municipis. Annex I: conceptes bàsics.

8. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. Normes generals de comportament en la circulació: normes generals, normes generals dels conductors, normes sobre begudes alcohòliques, normes sobre estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substancies anàlogues.

9. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. La circulació de vehicles.

10. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. La senyalització: normes generals, prioritat entre senyals. Els senyals i ordres dels agents de circulació.

11. Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors. Les autoritzacions administratives per conduir: el permís i la llicència de conducció.

12. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Normes generals.

13. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Ciclomotors, cicles, vehicles de tracció animal i tramvies.

14. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Autoritzacions de circulació dels vehicles: matriculació i matriculació ordinària.

15. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Annex II: definicions i categories dels vehicles.

16. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Annex XVIII: plaques de matrícula, colors i inscripcions, contrasenyes de les plaques.

17. L'accident de trànsit. Definició, tipus, causes i classes d'accidents. L'activitat policial davant els accidents de trànsit. L'ordre cronològic de les actuacions.

18.Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Principis generals. Cossos de policia local. Estructura i règim de funcionament.

19. Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Règim disciplinari: principis generals, infraccions, sancions i potestat sancionadora, extinció i prescripció.

20. Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat pública de les Illes Balears. Üs de l'equip bàsic d'autodefensa i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears. Üs d'equip d'autodefensa i protecció: disposicions generals, normes generals sobre tinença d'animals, utilització d'armes de foc, utilització de la defsnsa i dels bastó extensible, utilització de l'aerosol de defensa. Uniformitat i equipament. Normes d'aparença externa, presentació i uniformitat.

21. Llei orgánica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d'actuació. Dsiposicions estatutàries comunes. De les policies locals.

22. La policia local com a policia judicial. La detenció. Concepte. Drets i garanties del detingut. Llei orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment d'habeas corpus.

23. Reial decret de 14 de setembre de 1882 pel qual s'aprova la Llei d'enjudiciament criminal. La denúncia.

24. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. De la infracció penal. De les persones criminalment responsables dels delictes.

25. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic: dels furts, dels robatoris, del robatori i furt d'ús de vehicles, de la usurpació, de les defraudacions, dels danys.

26. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra la seguretat viària.

 

27. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes comesos amb motiu de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la constitució.

28. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Disposicions generals. Principis de protecció de dades. Drets de les persones.

29. Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. Disposicions generals. Competències, funcions, organització institucional i finançament. Violència masclista.

30 .Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI fòbia. Disposicions generals. Polítiques públiques per promoure la igualtat efectiva de les persones LGTBI: professionals que actuen en àmbits sensibles. Mecanismes per garantir el dret a la igualtat: disposicions generals."

SEGON.- Ordenar la publicació d'aquestes modificacions.

Així ho mana i signa la batlessa, Antonia Camps Florit, en la data de la signatura electrònica que consta al marge d'aquest document. I jo, Catalina Pons Marqués , com a secretària interina, don fe de la data i que la signatura s'han fet mitjançant identificació digital.

 

Es Migjorn Gran, en el dia de la signatura electrònica (5 d'abril de 2022)

La batlessa

Antonia Camps Florit