Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 202844
Constitució de la borsa de treball de personal funcionari interí TAE assessor jurídic de l'Ajuntament de Santanyí

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant aquest anunci es fa públic que, en data 5 d'abril de 2022, s'ha emès decret de Batlia, el tenor literal del qual disposa: Constitució de la borsa de treball de personal funcionari interí TAE assessor jurídic de l'Ajuntament de Santanyí

Antecedents

1. Vista la convocatoria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de personal funcionari interí assessor jurídic, escala d'Administració especial, subescala tècnica, classe superior, grup A, subgrup A1, mitjançant concurs-oposició i, vistes les sol·licituds presentades en el termini establert a l'efecte.

2. Vist que, en data 1 d'abril de 2022, han estats publicats, a la pàgina web de l'Ajuntament, els resultats definitius del procés selectiu esmentat.

Per tot el que s´ha exposat, en virtut de les facultats que em són conferides per la legislació vigent, DISPÒS:

Primer. Constituir la borsa de treball de personal funcionari interí, assessor jurídic, escala d'Administració especial, subescala tècnica, classe superior, grup A, subgrup A1, a l'efecte de qualsevol supòsit de nomenament com a personal funcionari interí, d'acord amb l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i l'article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears, amb l'ordre de prelació següent d'acord amb l'ordre de puntuació obtinguda en el procés selectiu:

Ordre

Nom i llinatges

DNI

Total

1

FUSTER PONT MARTA

***1848**

59,13

2

FIOL OBRADOR BARTOMEU

1821*****

57,35

3

FERRAGUT MAYRATA ANTONI

****7422*

55,25

4

BARBON CURSACH NÚRIA

*1615****

54,94

5

REXACH CAMPINS CATALINA MARIA

41***44**

52,06

6

JAUME FERRER VICTORIA

**1828***

49,70

7

VIDAL GARCIA BERNAT JOAN

4****630*

45,41

8

FULLANA DEL SALTO JUAN CARLOS

415***0**

42,00

Segon. Publicar l'anunci d'aquesta resolució a la pàgina web www.ajsantanyi.net i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, alternativament, o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte, davant la batlessa d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si s'optàs per interposar el recurs de reposició potestatiu, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què es pugui exercitar qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

 

Santanyí, 6 d'abril de 2022

La batlessa

María C. Pons Monserrat