Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 197732
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres d’1 d’abril de 2022 per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Mestre Lluís Andreu, de Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent, de 3 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, 7 de juliol) el senyor Josep Antoni Campillo Marí va ser nomenat director del CEIP Mestre Lluís Andreu, de Formentera, per un període de quatre anys, amb efectes d'1 de juliol de 2020.

2. El 31 de març de 2022, el senyor Josep Antoni Campillo Marí va presentar un escrit a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres mitjançant el qual renunciava al càrrec de director, amb efectes de 30 de juny de 2022, amb indicació dels motius de la renúncia.

Fonaments de dret

1. L'article 138.b) de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre de 2020), estableix com un dels supòsits de cessament del director d'un centre docent públic, la renúncia motivada acceptada per l'Administració educativa.

2. L'apartat 2 de l'article 16 de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 18 de febrer de 2010, per la qual s'aproven les bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears, determina, com una causa de cessament dels directors, la presentació de la renúncia al càrrec davant la Direcció General de Planificació i Centres, amb justificació de les causes que l'indueixen a fer-ho. La dimissió ha de ser acceptada per la Direcció General de Planificació i Centres, que proposarà a la Direcció General de Personal Docent que faci efectiva la resolució corresponent.

3. L'article 16 de l'Ordre esmentada estableix, a l'últim paràgraf, el següent:

En els supòsits prevists als apartats 2, 3, 4 i 5 d'aquest article, a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres, la Direcció General de Personal Docent ha de procedir al nomenament d'un nou director, el mandat del qual finalitzarà en el moment en què es resolgui la següent convocatòria de concurs de mèrits.

4. D'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), correspon a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, les competències en matèria de planificació educativa, coordinació, règim orgànic i funcionament dels centres docents. Així és competent per acceptar la renúncia, el director general de Planificació, Ordenació i Centres.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Acceptar la renúncia al càrrec de director del CEIP Mestre Lluís Andreu, de Formentera, del senyor Josep Antoni Campillo Marí amb data 31 de març de 2022.

2. Disposar que l'acceptació de la renúncia sigui efectiva a data 30 de juny de 2022.

3. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, i Formació Professional, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 1 d'abril de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla