Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 201546
Anunci de notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 475/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Us comunicam, a l'efecte de notificació i citació a termini, d'acord amb l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sobre la base del requeriment fet per la Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que s'ha interposat recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 475/2021,  contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'1 de juny de 2021 relativa al concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de grup administratiu de la funció administrativa després de l'estimació total o parcial de varis recursos de reposició.

En conseqüència, quedau citat/citada a termini perquè pugueu comparèixer i personar-vos en el termini de nou dies davant la Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears amb poder suficient i subscrita per lletrat. Igualment, us informam de que en cas de personar-vos transcorregut el termini indicat sereu considerat com a part, sense que per aquesta causa hagi de retrotraure's ni interrompre's el curs del procediment; en cas de no personar-vos oportunament continuaran els tràmits d'aquest procediment, sense que doni lloc a cap notificació.

 

Palma, 28 de març de 2022

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears Julio Miguel Fuster Culebras