Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 198565
Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifiquen representants de grups polítics del Consell a l’Observatori d’assessorament, seguiment i gestió de la política del paisatge de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aquesta Presidència, avui, ha decretat:

“Fets

1. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 14 de febrer de 2019, va crear l'Observatori d'assessorament, seguiment i gestió de la política del paisatge de Mallorca (BOIB núm. 35 de 16 de març de 2019). En la mateixa sessió s'aprovà el Reglament d'organització i funcionament d'aquest Observatori que va ser modificat en la sessió del Ple del Consell de Mallorca, celebrada el 13 de febrer de 2020.

2. Mitjançant Decret de la Presidència de dia 18 de setembre de 2020 es varen designar les persones membres de l'Observatori d'assessorament, seguiment i gestió de la política del paisatge de Mallorca.

3. Dia 17 de febrer de 2022 el Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears, va comunicar la designació de la Sra. Francisca Mora Veny com a titular i la Sra. Isabel Febrer Gelabert com a suplent del Grup en l'Observatori d'assessorament, seguiment i gestió de la política del paisatge de Mallorca.

4. Per altra banda dia 23 de febrer de 2022 es va rebre comunicació per part del Grup Mixt del Consell de Mallorca on es designava el Sr. Pedro Soler Cladera representant del Grup en l'Observatori d'assessorament, seguiment i gestió de la política del paisatge de Mallorca.

Fonaments

L'article 3 del Reglament d'organització i funcionament de l'Observatori d'assessorament, seguiment i gestió de la política del paisatge de Mallorca especifica que els membres concrets de l'Observatori del paisatge de Mallorca (OPMA) que pertanyin a l'estructura orgànica del Consell de Mallorca seran nomenats per la Presidència del Consell. La resta de membres seran nomenats conforme a les regles que els siguin d'aplicació en cada cas.

Per tot això ,

DECRET

1. Nomenar la Sra. Francisca Mora Veny com a representant titular i la Sra. Isabel Febrer Gelabert com a suplent del Grup El Pi – Proposta de les Illes Balears, en l'Observatori d'assessorament, seguiment i gestió de la política del paisatge de Mallorca.

2. Nomenar el Sr.Pedro Soler Cladera representant del Grup Mixt del Consell de Mallorca en l'Observatori d'assessorament, seguiment i gestió de la política del paisatge de Mallorca.

3. Comunicar aquest Decret a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i en la Seu electrònica del Consell de Mallorca.

4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió ordinària que tengui lloc.”

 

Palma, 30 de març de 2022

La presidenta del Consell Insular de Mallorca

Catalina Cladera Crespí