Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 201265
Resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Són Llàtzer de 5 d'abril de 2022 per la qual es corregeixen els errors detectats en la resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Són Llàtzer de 30 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu/a especialista de diferents especialitats

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.- Mitjançant la Resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Són Llàtzer de 30 de març de 2022 – publicada en el BOIB núm. 45, de 2 d'abril - es va aprovar un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu/a especialista d'anestèsia i reanimació, anàlisi clínica, geriatria, digestiu, cardiologia, cirurgia gral. i digestiu, psiquiatria, nefrologia, dermatologia, reumatologia, farmàcia, hematologia, medicina interna, otorrino, microbiologia i parasitologia, neurologia, pneumologia, obstetrícia i ginecologia, traumatologia i cirurgia ortopèdica, oncologia, pediatria, radiologia, urologia, medicina intensiva i mèdic urgències hospitalària.

2.- S'han advertit diversos errors en la Resolució esmentada, que es relacionen a continuació i que es corregeixen en els termes que s'estableixen en l'annex d'aquesta Resolució:

• En el punt 1 de la resolució

• En el punt 1.1 de l'annex 1, bases de la convocatòria.

• En el punt 1.2 de l'annex 1, bases de la convocatòria.

Fonaments de dret:

1.- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'article 109.2 d'aquesta normativa estableix que les administracions poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2.- Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'article de les quals 56 disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1.- Rectificar els errors del punt 1 de la resolució i en el punt 1.1 i 1.2. de l'annex 1, bases de la convocatòria, de la Resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Són Llàtzer de 30 de març de 2022 per la qual es va convocar un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu/a especialista de diferents especialitats.

2.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el portal web de Servei de Salut de les Illes Balears i en la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que esgota la via administrativa—pot interposar-se un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut de les Illes Balears en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la data de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També pot interposar-se directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

 

Palma, 5 d'abril de 2022

El director gerent Francisco Marí Marí Per delegació de la Consellera de Salut (BOIB 10/2016 i BOIB 119/2017)

 

 

ANNEX

a.- En el punt 1 de la resolució

On diu:

1.- Aprovar la convocatòria d'un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per a cobrir 84 places vacants de la categoria de facultatiu/a especialista corresponents a la gerència de Migjorn del Servei de Salut de les Illes Balears.

Especialitat

Places

Anestèsia i reanimació

9

Anàlisi clínic

1

Geriatria

2

Aparell digestiu

1

Cardiologia

2

Cirurgia general i digestiu

4

Psiquiatria

1

Nefrologia

1

Dermatologia

1

Reumatologia

2

Farmàcia

4

Hematologia

2

Medicina interna

7

Otorrinolaringologia

4

Microbiologia i parasitologia

1

Neurologia

2

Pneumologia

1

Obstetrícia i ginecologia

6

Traumatologia y cirurgia ortopèdica

3

Oncologia

3

Pediatria

5

Radiologia general

4

Urologia

1

Medicina intensiva

1

Metge d'urgències hospitalària

16

Ha de dir:

1.- Aprovar la convocatòria d'un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per a cobrir 81 places vacants de la categoria de facultatiu/a especialista corresponents a la gerència de Migjorn del Servei de Salut de les Illes Balears.

Especialitat

Places

Anestèsia i reanimació

9

Anàlisi clínic

1

Geriatria

2

Aparell digestiu

1

Cardiologia

2

Cirurgia general i digestiu

4

Psiquiatria

1

Nefrologia

1

Dermatologia

1

Reumatologia

2

Farmàcia

4

Hematologia

2

Medicina interna

7

Otorrinolaringologia

4

Microbiologia i parasitologia

1

Neurologia

2

Pneumologia

1

Obstetrícia i ginecologia

6

Traumatologia y cirurgia ortopèdica

3

Oncologia

3

Pediatria

5

Radiologia general

3

Urologia

1

Medicina intensiva

1

Metge d'urgències hospitalària

14

b.- En el punt 1.1 de l'annex 1, bases de la convocatòria.

On diu:

1.1.- L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria d'un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal per cobrir 84 places de la categoria de FEA corresponent a la gerència de Migjorn del Servei de Salut de les Illes Balears. Les característiques especials del lloc a cobrir són les següents:

Especialitat

Places

Anestèsia i reanimació

9

Anàlisi clínic

1

Geriatria

2

Aparell digestiu

1

Cardiologia

2

Cirurgia general i digestiu

4

Psiquiatria

1

Nefrologia

1

Dermatologia

1

Reumatologia

2

Farmàcia

4

Hematologia

2

Medicina interna

7

Otorrinolaringologia

4

Microbiologia i parasitologia

1

Neurologia

2

Pneumologia

1

Obstetrícia i ginecologia

6

Traumatologia y cirurgia ortopèdica

3

Oncologia

3

Pediatria

5

Radiologia general

4

Urologia

1

Medicina intensiva

1

Metge d'urgències hospitalària

16

Ha de dir:

1.1.- L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria d'un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal per cobrir 81 places de la categoria de FEA corresponent a la gerència de Migjorn del Servei de Salut de les Illes Balears. Les característiques especials del lloc a cobrir són les següents:

Especialitat

Places

Anestèsia i reanimació

9

Anàlisi clínic

1

Geriatria

2

Aparell digestiu

1

Cardiologia

2

Cirurgia general i digestiu

4

Psiquiatria

1

Nefrologia

1

Dermatologia

1

Reumatologia

2

Farmàcia

4

Hematologia

2

Medicina interna

7

Otorrinolaringologia

4

Microbiologia i parasitologia

1

Neurologia

2

Pneumologia

1

Obstetrícia i ginecologia

6

Traumatologia y cirurgia ortopèdica

3

Oncologia

3

Pediatria

5

Radiologia general

3

Urologia

1

Medicina intensiva

1

Metge d'urgències hospitalària

14

c.- En el punt 1.2 de l'annex 1, bases de la convocatòria.

On diu

1.2.- Les seves funcions seran les pròpies de la categoria de l'especialitat a la qual s'opta.

Ha de dir:

1.2 .- Les funcions seran les pròpies de la categoria de l'especialitat a la qual s'opta, i una de les places de l'especialitat de radiologia general inclourà funcions sobre:

•  Coneixements en radiologia vascular i intervencionista